Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

18.1.18

164. redna seja Vlade RS

Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki jih je pripravila posebna vladna pogajalska skupina za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov. 

 

Vlada se je seznanila z opredelitvijo resorno pristojnih ministrstev do stavkovnih zahtev, ki se neposredno ne nanašajo na povišanje plač in drugih prejemkov zaposlenih. Vlada hkrati pooblašča resorno pristojna ministrstva, da začnejo s pogajanji o stavkovnih in drugih zahtevah iz njihove pristojnosti, ki se neposredno ne nanašajo na povišanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, po predhodni uskladitvi pogajalskih izhodišč v okviru posebne vladne pogajalske skupine.

 

Vlada nalaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da upoštevaje Zakon o stavki najkasneje do 22.1.2018 posreduje pristojnim ministrstvom in vladnim službam usmeritve za ravnanje v času stavke. Prav tako Vlada nalaga MDDSZEM, da v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za finance, Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za obrambo pripravi predlog odgovora na stavkovne zahteve v zvezi z upokojevanjem in obveznim dodatnim pokojninskim zavarovanjem (stavkovna zahteva obeh policijskih sindikatov, sindikata delavcev državnih organov in sindikata carinikov) in ga predloži v sprejem Vladi najkasneje do 2. februarja 2018.

 

 

Vlada je na današnji redni seji sprejela predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Predlagane spremembe izboljšujejo protikorupcijski pravni okvir ter ustvarjajo pogoje in okoliščine za učinkovitejše delo Komisije za preprečevanje korupcije oziroma pravni okvir za dodatno krepitev vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina prava in javni interes.

 

Predlog zakona jasneje opredeljuje vrste in pravila postopkov komisije ter pravice in obveznosti sodelujočih oseb. Komisija bo kot kolegijski organ odločala o zadevah, ki jih primarno določa zakon, in o zadevah, ki jih bo zahteval funkcionar komisije, ker bo ocenil, da zaradi svoje (vsebinske, formalne ali dejanske) pomembnosti zahtevajo kolegijsko odločanje. Na ta način bo komisija kot kolegijski organ razbremenjena ukvarjanja z rutinskimi zadevami in primeri, ki so z vidika ciljev njenega delovanja manj pomembni. Na drugi strani predlog krepi preventivno vlogo komisije z novimi pristojnostmi na področjih, kjer je lahko dodana vrednost take institucije pri omejevanju korupcije največja – to je identifikacija in odprava sistemskih korupcijskih tveganj ter nasprotij interesov in nadzor nad premoženjskim stanjem zavezancev.

 

 

Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Predlog zakona ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij znotraj javnega sektorja. Namen zakona je zagotoviti dostopnejša spletišča in mobilne aplikacije za vse uporabnike, še zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. S tem se v nacionalni pravni red prenaša Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Cilj predloga zakona je, da se uporabnikom omogoči lažji dostop do informacij in storitev javnega sektorja ter s tem lažje uveljavljanje njihovih pravic, kar je še zlasti pomembno za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Posledično je cilj povečati digitalno vključenost ranljivih skupin prebivalstva.

 

 

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o zavarovalništvu, s katerim se v slovenski pravni red implementirajo določbe evropske direktive 2016/97 o distribuciji zavarovalnih produktov. Glavni cilj je poenotiti nacionalne določbe glede distribucije zavarovalnih in pozavarovalnih produktov ter zagotoviti višjo raven zaščite imetnikov zavarovalnih polic, še kakovostnejše informacije za potrošnike in boljša pravila poslovanja za prodajalce zavarovanj. 


Časovno obdobje

Potrdi