Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

22.8.13

20. redna seja Vlade RS

Vlada določila besedilo Zakona o poroštvu RS za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita Eko sklada pri EIB za financiranje okoljskih projektov

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov.

 

Predmet predlaganega zakona je poroštvo Republike Slovenije za obveznosti Eko sklada iz kredita Evropske investicijske banke (EIB) za financiranje okoljskih projektov v višini do 50 milijonov evrov. Zakon opredeljuje znesek in namen poroštva, temeljne pogoje poroštva ter način zavarovanja poroštva Republike Slovenije. Na podlagi tega zakona bo sklenjena poroštvena pogodba med Republiko Slovenijo in EIB, ki je eden izmed pogojev za črpanje kredita EIB.

 

Eko sklad izvaja ugodno financiranje okoljskih naložb in pri tem upošteva usmeritve okoljskih politik EU ter prednostne cilje iz Zakona o varstvu okolja, Energetskega zakona in drugih predpisov. Projekti, ki jih bo sklad financiral, bodo usmerjeni predvsem v energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije, varčevanje z vodo, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter učinkovito ravnanje z odpadki.

 

Vir: MF

 

 

Sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje HE Mokrice  

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo  o državnem prostorskem načrtu za območje HE Mokrice.  Vlada se je seznanila tudi s trenutno finančno konstrukcijo projekta, ki izhaja iz Elaborata razmejitve financiranja infrastrukture na HE Mokrice in nalaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da, v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, do 15. 10. 2013 seznani vlado z rešitvami za prilagoditev finančne konstrukcije glede na možnosti virov financiranja izključno javne infrastrukture iz proračuna RS. Prav tako je vlada naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da pripravi strokovne podlage za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Dobove in Rigonc in za renaturacijo izlivnega odseka reke Sotle.

 

S tem DPN so načrtovane:

 • Hidroelektrarna Mokrice (v nadaljnjem besedilu: hidroelektrarna) z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, prelivni objekt, odlagališča za sedimente, poglabljanje struge),
 • priključni daljnovod za vključitev hidroelektrarne v omrežje,
 • prehod za vodne organizme in drstišča,
 • ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena,
 • ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi,
 • ureditve izlivnih delov pritokov Save,
 • ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij Mihalovec, Loče in Rigonce,
 • dostopi do vode za namakanje, zajem požarne vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo,
 • protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena,
 • splavnica ob jezovni zgradbi in rečni pristanišči,
 • vzhodna obvoznica Brežic,
 • ureditev športnorekreacijskega območja Grič,
 • ureditev športnorekreacijskega območja Mostec,
 • ureditev območja za rekreacijo pri Prilipski mrtvici,
 • ureditve državne kolesarske povezave ter lokalnih kolesarskih povezav na območju državnega prostorskega načrta,
 • ter ureditev nadomestnih habitatov in mirnih območij ter druge ureditve za ohranjanje narave. 

 

Sprejem uredbe bo omogočil takojšen pristop k projektiranju, pridobivanju gradbenega dovoljenja in nato k izvedbi ureditev. To pa pomeni tudi spodbudo za gradbeništvo oz. oživljanje gospodarske rasti.

 

Vir: MzIP

 

 

Priprava DPN za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi in sklepa o imenovanju delovne skupine za njegovo pripravo

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela  Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi ter imenovala delovno skupine za pripravo državnega prostorskega načrta za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi.

 

Obravnavani odsek zajema možnost izrabe vodnega potenciala za potrebe proizvodnje električne energije za odsek med krajema Ponoviče ter Suhadol. Načrtujejo se 3 HE na območju srednje Save, ki bodo delovale v pretočno - akumulacijskem režimu. Pregradni objekti v strugi reke Save so predvideni: za HE Renke v strugi Save dolvodno od vasi Renke, za HE Trbovlje gorvodno od cestnega mostu čez Savo v Trbovljah in za  HE Suhadol gorvodno od Suhadola.

 

Prostorske ureditve območja 3 HE na dolvodnem odseku srednjega toka reke Save zajemajo ureditve, določene v koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save in v dogovoru o sodelovanju ter medsebojnih pravicah in obveznostih v zvezi z izgradnjo HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke, zlasti pa:

 

 • izgradnjo hidroenergetskih objektov,
 • 110 kV priključki elektrarn v elektroenergetsko omrežje,
 • povečanje poplavne varnosti, vključno z ureditvijo pritokov Save in zalednih voda,
 • rekonstrukcijo in nadgradnjo železniške proge Zidani most- Hrastnik na vplivnem območju elektrarn,
 • ureditev državne cestne infrastrukture,
 • ureditev prometne dostopnosti do naselij na vplivnem območju hidroelektrarn,
 • ureditev večnamenskih poti ob reki Savi,
 • odvzem vode za namakanje kmetijskih zemljišč in požarno varnost,
 • kajakaško progo na območju HE Suhadol,
 • povečanje potencialov za turizem, šport in rekreacijo,nadomestne habitate na območjih, ki bodo določena v okoljskem poročilu.

 

 

Vir: MzIP

 

 

Državna pomoč gospodarski družbi Košaki tovarna mesnih izdelkov, d. d.

 

Vlada je danes na redni seji sprejela sklep, da se gospodarski družbi Košaki tovarna mesnih izdelkov, d. d., Oreško nabrežje 1, Maribor,  se dodeli državna pomoč za prestrukturiranje v obliki:

 • dolgoročnega kredita v višini 900.000,00 EUR za obdobje 7 let z vključenim dveletnim moratorijem na odplačilo glavnice in obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 0,25 % in
 • subvencije za ohranitev delovnih mest v višini 270.362,00 EUR za obdobje enega leta.

 

V zavarovanje vračila dodeljenega dolgoročnega kredita ter subvencije za ohranitev delovnih mest se zagotovi vpis zastavne pravice ali zemljiškega dolga na nepremičnem premoženju družbe Košaki tovarna mesnih izdelkov, d. d., v korist Republike Slovenije na prvo mesto.

 

Državna pomoč se dodeli pod odložnima pogojema:

 • da upniki v postopku prisilne poravnave družbo Košaki tovarna mesnih izdelkov, d. d., dokapitalizirajo s konverzijo terjatev v kapital v višini najmanj 787.000,00 EUR;
 • da družba z bankami upnicami sklene sporazum o reprogramu kratkoročnih finančnih obveznosti v dolgoročne v višini najmanj 1.000.000,00 EUR.

 

V veljavni Načrt razvojnih programov 2013-2016 se s podatki iz priložene tabele uvrsti nov projekt 2130-13-0032 "Državna pomoč za Košaki TMI, d. d."

 

Vir: MGRT

 

 

 • Celotno sporočilo za javnost  (doc) (322 KB)/ (pdf) (205 KB)


Časovno obdobje

Potrdi