Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

29.8.13

21. redna seja Vlade RS

Foto: UKOM

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Vlada RS je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) uvaja spremembe, ki so potrebne zaradi:
-    izvedbe ukrepov v skladu s cilji Programa stabilnosti za leto 2013,
-    uskladitve s spremembami v novih področnih sistemskih zakonih (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2, Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1),
-    uskladitve ZDoh-2 s pravnim redom Evropske unije in sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru,
-    odprave ugotovljene protiustavnosti petega odstavka 113. člena ZDoh-2, ki določa posebno osebno olajšavo za čezmejne delovne migrante.
 
Predlog ZDoh-2M vsebuje naslednje spremembe in dopolnitve:
 
1. Odpravlja se avtomatično usklajevanje davčnih olajšav in neto letnih davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine z rastjo cen življenjskih potrebščin. Možnost usklajevanja in določanje koeficienta, s katerim se uskladijo zneski olajšav in neto letnih davčnih osnov iz lestvice za odmero dohodnine se prenaša v okvir sprejemanja zakona o izvrševanju proračuna (8. in 9. člen ZDoh-2M (118. in 122. člen ZDoh-2)).
 
2. Spreminja se določitev davčne osnove od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, na način, da se pri določanju davčne osnove kot odbitna postavka priznavajo tudi obvezni prispevki za socialno varnost delojemalca od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja (1. člen ZDoh-2M (41. člen ZDoh-2)).
 
3. Davčna obravnava poklicnih pokojnin se izenačuje z davčno obravnavo pokojnin iz obveznega pokojninskega zavarovanja in tako se prejemnikom poklicne pokojnine priznava osebna olajšava v obliki zmanjšanja dohodnine v višini 13,5% odmerjene poklicne pokojnine (6. člen ZDoh-2M (112. člen ZDoh-2)).  Navedena sprememba je bila v predlog novele ZDoh-2M vključena naknadno, po opravljeni razpravi na Ekonomsko socialnem svetu in usklajevanju na delovni skupini. 
 
4. Določa se možnost uveljavljanja veljavne olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, že pri obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (11. člen ZDoh-2M (128. člen ZDoh-2)).
 
5. Določba, ki določa olajšave za rezidente držav članic EU in EGP se usklajuje z zakonodajo EU (7. člen ZDoh-2M (116. člen ZDoh-2)) in sicer tako, da se določa možnost uveljavljanja posebne osebne olajšave za športnike, novinarje in kulturnike ter olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje tudi za nerezidenta Slovenije (ki je rezident držav članic EU oziroma EGP), ki izpolnjuje določene pogoje in pretežni del dohodka dosega v Sloveniji.
 
6. Pri določanju davčne osnove od dohodka iz življenjskega zavarovanja se določa pričakovano življenjsko dobo zavarovanca enako, ne glede na spol davčnega zavezanca (4. člen ZDoh-2M (86. člen ZDoh-2), s čimer se določba uskladi z Direktivo Sveta 2003/113/ES na področju zavarovanja v skladu s Sodbo sodišča Evropske unije v zadevi C-236/09 kot tudi Direktivo 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta, o uresničevanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri določanju zavarovalnih premij in dajatev iz zavarovanja.
 
7. Ureja se ustrezno vsebinsko sklicevanje glede na določbe ZPIZ-2 in ZDR-1 (2. člen ZDoh-2M (44. člen ZDoh-2); 3. člen ZDoh-2M (65. člen ZDoh-2); 5. člen ZDoh-2M (107. člen ZDoh-2), 6. člen ZDoh-2M (112. člen ZDoh-2) in 10. člen ZDoh-2M (127. člen ZDoh-2)).
 
8.  Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-147/12-18 z dne 29. 5. 2013, ki je ugotovilo, da je peti odstavek 113. člena Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo RS, se odpravlja posebna osebna olajšava za dohodke rezidentov čezmejnih delovnih migrantov (7. člen ZDoh-2M (113. člen ZDoh-2)). Navedena sprememba je bila v predlog novele ZDoh-2M vključena naknadno, po opravljeni javni razpravi in medresorskem usklajevanju.

Po oceni bo imel predlog zakona v letu 2014 za posledico letno zvišanje prihodkov državnega proračuna iz naslova dohodnine za okoli 33,2 milijonov evrov. Navedeni učinek je posledica ukinitve usklajevanja neto letnih davčnih osnov iz davčne lestvice in davčnih olajšav z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki bo povečal prihodke za 30 milijonov evrov. Večji vpliv na povečanje prihodkov iz naslova dohodnine ima tudi odprava posebne osebne olajšave za dohodke rezidentov čezmejnih delovnih migrantov, ki bo po oceni zvišala prihodke za 4 milijonov evrov. Obenem pa ima vpliv na prihodke iz naslova dohodnine tudi sprememba določanja davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja (zaradi priznavanja obveznih prispevkov za socialno varnost), ki bo zmanjšala prihodke v višini 0,8 milijonov evrov. Ostale spremembe ne bodo imele pomembnejših finančnih posledic za državni proračun.
 
Vir: MF

 

Vlada sprejela novo besedilo Statuta Slovenske odškodninske družbe

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela novo besedilo Statuta Slovenske odškodninske družbe (SOD). Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Slovenske odškodninske družbe z dne 29. 12. 2011.
 
Na podlagi pooblastila z dne 21. marca 2013, za izjavljanje volje RS kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah, generalna sekretarka Vlade RS, pred notarjem izvede skupščino Slovenske odškodninske družbe.
 
Vlada je sprejela spremembe statuta SOD, ki so nujno potrebne za izboljšanje korporativnega upravljanja, ki sledijo Smernicam OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti, kar bo posledično vodilo do boljšega upravljanja v družbah, kjer imata SOD oziroma RS svoje kapitalske naložbe. Bistvo sprememb je v ločitvi funkcij upravljanja, nadzora in svetovanja v družbi SOD. Poleg sprememb na področju upravljanja, pa so vključene tudi spremembe, ki jih je prinesel Zakon o Slovenskem državnem holdingu.
 
Vir: MF

  • Celotno sporočilo za javnost ( doc (300 KB))/( pdf (200 KB))

Časovno obdobje

Potrdi