Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

12.9.13

23. redna seja Vlade RS

Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji

Vlada RS je na današnji seji sprejela dokument Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji.

 

Pojavnost sive ekonomije in drugih oblik prikrivanja ali izogibanja obveznostim ni le ekonomski, temveč tudi družbeni pojav. Izogibanje obveznostim se v času slabšanja gospodarskih in socialnih razmer še povečuje. Ekonomski dejavniki sive ekonomije so gospodarska rast, stopnja brezposelnosti, samozaposlenost, obdavčitev in dajatve ter administrativni postopki. K temu dodatno prispeva tudi nezaupanje v kakovost javnih storitev ter integriteto države in institucij. Največkrat sivo ekonomijo spodbujamo tudi sami, ker jo imamo za samoumevno in jo toleriramo, zato vlada meni, da se moramo zmanjševanja lotiti celovito, tako s spodbudami in odpravljanjem poglavitnih vzrokov zanjo, kakor tudi z nadzorom in kaznimi.

 

Cilj bo dosežen, če bodo ukrepi spodbudili spremembo vedenja in zavesti vseh nas, tako potrošnikov kot tudi podjetij, da je zaradi obsega sive ekonomije posledično tudi manj denarja za šole, vrtce in štipendije, zdravstvo, socialno varnost, naložbe v infrastrukturo, čisto okolje in druge dobrine, ki jih zagotavlja država.

 

Cilj vlade je dvig splošne kulture izpolnjevanja obveznosti in pravičnejša porazdelitev bremen.

 

Vlada v dokumentu opredeljuje sektorske politike ter horizontalne ukrepe, ki so osredotočeni v izboljšanje odkrivanja sive ekonomije, izboljšanje kaznovalne politike, obenem pa tudi v preventivo in kurativo ter v spodbujanje občutka zavezanosti, s ciljem spremeniti zavedanje vseh državljanov o pomenu sive ekonomije in o njenih posledicah.

 

Dokument predvideva cel spekter ukrepov različnih ministrstev: področje gotovinskega poslovanja, trošarinske obveznosti, odpravo administrativnih ovir, zmanjšanje obsega dela in zaposlovanja na črno, spremembe na področju zdravstvene zakonodaje, področje črnih gradenj, novelo zakona o vinu in še mnogo drugih.

 

Izvajanje dokumenta in ukrepov bo vlada spremljala in spreminjala sproti,  temu toku in v podporo ukrepom pa bo sledila tudi vladna komunikacijska kampanja.

 

Vir: MKO in UKOM

 


Vlada določila besedilo sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

 

Z novelo zakona se želi z razbremenitvijo registrskih organov in upravljavcev evidenc ponovno pospešiti postopke registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, hkrati pa na bolj učinkovit način omejiti ustanavljanje družb in samostojnih podjetnikov in pridobitev poslovnega deleža s strani poslovno nepoštenih fizičnih in pravnih oseb. 

 

Predlog zakona prinaša naslednje rešitve:

 
1. S predlogom zakona se oži nabor okoliščin, na podlagi katerih lahko registrski organ omeji ustanovitev družbe ali samostojnega podjetnika in pridobitev statusa družbenika. Enaka ostaja omejitev, po kateri se ustanovitev in pridobitev poslovnega deleža omeji osebam, ki so bile v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojene zaradi kaznivega dejanja na kazen zapora. Po novem pa se ustanovitev in pridobitev statusa družbenika omeji osebi:
- ki je na seznamu nepredlagateljev obračunov in (ali) seznamu neplačnikov,
- ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalskih družb, ki so javno objavljene na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov.

 
2. Omejitev ustanavljanja in pridobivanja statusa družbenika bo po novi ureditvi trajala pet let od pravnomočne sodbe oziroma do dneva izbrisa iz kazenske evidence, če se bo obsodba iz kazenske evidence izbrisala pred iztekom petih let. Omejitev do plačila vseh zapadlih neplačanih davčnih obveznosti oziroma do izpolnitve obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače.

 
3. Z novo ureditvijo se točkam VEM (v sistemu e-VEM) nalaga obveznost samodejnega ugotavljanja dejstev, povezanih z zapadlimi davčnimi obveznostmi in nepredlaganimi obračuni še pred oddajo vloge za vpis v sodni register ali Poslovni register Slovenije.

 
4. Registrskim organom, notarjem in točkam VEM se z zakonom omogoči pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc (npr. kazenske evidence, seznam neplačnikov, seznam nepredlagateljev obračunov).

 
5. Z dopolnitvijo določb 481. člena ZGD-1 se želi ob izpolnjenih okoliščinah iz prvega odstavka 10.a člena omejiti pridobitev statusa družbenika. Tako bo moral notar pred pripravo notarskega zapisa o prenosu poslovnega deleža preveriti, ali so podani razlogi za omejitev prenosa poslovnega deleža.

 
6. Z namenom preprečevanja zlorab vpisa poslovnega naslova ene ali več gospodarskih družb oziroma samostojnih podjetnikov na naslovu brez dovoljenja ali vednosti lastnika objekta se subjektu vpisa ob prijavi za vpis v register po novem naloži, da ob prijavi vpisa priloži overjeno izjavo lastnika objekta, s katero dovoljuje poslovanje samostojnega podjetnika ali gospodarske družbe na tem naslovu. Overjeno izjavo bo potrebno predložiti le v primeru, ko subjekt vpisa ne bo sam lastnik objekta. Kršitev te določbe bo pomenila prekršek. Izvajanje določb glede poslovnega naslova bosta nadzirala AJPES za podjetnike in ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, za gospodarske družbe.

 
7. Črta se 10.b člen, ki je sodiščem nalagal, da članom poslovodstev ali organom nadzora družb, nad katerimi je bil začet postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, odvzame pooblastila oziroma opravičenje za vodenje poslov oziroma jih odpokliče z mesta člana organov nadzora v vseh drugih družbah, v katerih opravljajo omenjene funkcijo. Podobna materija je namreč uzakonjena že v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, hkrati se je v zvezi z izvajanjem pojavila vrsta nejasnosti vprašanj glede vodenja postopka.

  
8. Z novim 48. členom in dopolnitvijo določb ZGD-1 o prekrških se želi zlasti gospodarske družbe in njihove odgovorne osebe spodbuditi, da za vpis v sodni/poslovni register predložijo aktualizirane, točne in resnične podatke, ki bodo odražali zadnje dejansko stanje.

 
9. Z novelo se spreminja tudi Zakon o sodnem registru. Spremembe zakona so nujno potrebne zaradi vsebinske prepletenosti obeh zakonov glede obravnavane materije in doseganja enakopravne obravnave gospodarskih subjektov (tako podjetnikov kot gospodarskih družb saj spremembe zajemajo: izjavo glede lastništva objekta na poslovnem naslovu in prekrške zaradi neupoštevanja določb glede poslovnega naslova).

 

Vir: MGRT

 

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini.

 

Z uredbo se uvaja:
• povečanje cene letne vinjete za enosledna vozila iz 47,50 € na 55,00 € in za dvosledna vozila iz 95,00 EUR na 110,00 EUR. Polletna vinjeta za enosledna vozila se zvišuje iz sedanjih 25 EUR na 30 EUR,  cene vseh ostalih vinjet za enosledna in dvosledna vozila (A) ostaja nespremenjena;

 
• uvedbo dodatnega vinjetnega razreda za dvosledna vozila (B), katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m. Predlagane cene vinjet so letna 220,00 €, mesečna 80,00 € in tedenska 40,00 EUR. Iz tega razreda so izvzeta bivalna vozila, ki spadajo v drugi cestninski razred A.

 
• uskladitev prevoznih razdalj z dolžino cestninskih odsekov avtocest in hitrih cest, ki so bili podlaga za novo kategorizacijo državnih cest, uveljavljeno s 1.1.2013. Ta uskladitev ne vpliva na cestninske prihodke, potrebna pa je zaradi zagotovitve nujne usklajenosti dolžin avtocestnih odsekov in dolžin cestninskih odsekov, ki so seštevek dolžin prvih.

 

S predlaganimi ukrepi se povečuje stabilnost in višina prihodkov družbe DARS oz. zagotavlja finančno vzdržen poslovni model. Družba DARS d.d. mora namreč s svojimi prihodki dnevno poravnavati zapadle finančne obveznosti in se razdolževati (odplačilo glavnic brez obresti v letu 2012 v znesku 102 mio EUR, v letošnjem letu 143 mio EUR). V letu 2013 bo za vračilo glavnic in plačilo tekočih stroškov finančnih obveznosti namenjenih blizu 215 mio EUR.

 

Pri spremembi tarifne politike se je upoštevalo obstoječo strukturo vozil in ekološki vidik (vozila, ki bolj onesnažujejo, plačajo več).

 

Vir: MzIP

 


Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3 tone in pol

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.

 

S predlogom Uredbe o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, se na novo določajo faktorji prilagoditve višine cestnine, ki za vozila emisijskega razreda EURO III znaša 0,80, za vozila emisijskega razreda EURO IV 0,63 in za vozila emisijskega razreda EURO V in več  0,55. S takšnim načinom prilagoditve višine cestnine se pri obračunavanju cestnine še bolj kot doslej upošteva ekološka sprejemljivost tovornih vozil ter spodbuja uporaba okoljsko sprejemljivejših vozil.

 

Poleg tega se s predlogom uredbe opušča 10% znižanje cestnine v nočnem času, torej za prevoze tovornih vozil v času med 22.00 uro zvečer in 6.00 uro zjutraj. 

 

S predlaganimi ukrepi se povečuje stabilnost in višina prihodkov družbe DARS d.d. oziroma zagotavlja finančno vzdržen poslovni model. Družba DARS d.d. mora namreč s svojimi prihodki dnevno poravnavati zapadle finančne obveznosti in se razdolževati (odplačilo glavnic brez obresti v letu 2012 v znesku 102 mio EUR, v letošnjem letu 143 mio EUR). V letu 2013 bo za vračilo glavnic in plačilo tekočih stroškov finančnih obveznosti namenjenih blizu 215 mio EUR. Omeniti je potrebno tudi dejstvo, da se višina cestnine ni spreminjala že vse od leta 2009, zato predlagane spremembe niso potrebne samo zaradi izboljšanja prihodkovne strani poslovanja družbe DARS d.d., ampak tudi zaradi prilagoditve cenika cestnine glede na dejansko stanje uporabnikov in spremembe v strukturi voznega parka cestnih prevoznikov.

 

Vir: MzIP

 


Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3 tone in pol

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.

 

S predlogom Sklepa o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, se cestnina, ki vključuje DDV, za vozila prvega cestninskega razreda (vozilo ali skupina vozil z dvema ali tremi osmi) povečuje za 30% (iz sedanjih 0,198076 na 0,257499 eura za kilometer prevozne razdalje) in za vozila drugega cestninskega razreda (vozilo ali skupina vozil z več kot tremi osmi) za 50% (iz sedanjih 0,287210 na 0,430815 eura za kilometer prevozne razdalje).

 

S tem sklepom se določa izhodiščna cena cestnine za posamezen cestninski razred, vendar pa bodo lahko vozila, ki so uvrščena v EURO emisijski razred EURO 3 in več, koristila določene popuste pri plačevanju cestnine, saj se s predlogom Uredbe o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ki je sestavni del paketa sprememb na področju cestninjenja, še bolj kot doslej spodbuja uporaba ekološko sprejemljivejših tovornih vozil.

 

S predlaganimi ukrepi se povečuje stabilnost in višina prihodkov družbe DARS d.d. oziroma zagotavlja finančno vzdržen poslovni model. Družba DARS d.d. mora namreč s svojimi prihodki dnevno poravnavati zapadle finančne obveznosti in se razdolževati (odplačilo glavnic brez obresti v letu 2012 v znesku 102 mio EUR, v letošnjem letu 143 mio EUR). V letu 2013 bo za vračilo glavnic in plačilo tekočih stroškov finančnih obveznosti namenjenih blizu 215 mio EUR. Omeniti je potrebno tudi dejstvo, da se višina cestnine ni spreminjala že vse od leta 2009, zato predlagane spremembe niso potrebne samo zaradi izboljšanja prihodkovne strani poslovanja družbe DARS d.d., ampak tudi zaradi prilagoditve cenika cestnine glede na dejansko stanje uporabnikov in spremembe v strukturi voznega parka cestnih prevoznikov.

 

Vir: MzIP

 


Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

Vlada RS je na današnji seji podala soglasje k Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest, ki ga je sprejela uprava družbe DARS d.d. dne 5. septembra 2013.

 

Predlagane spremembe Cenika cestnine sledijo povišanju izhodiščne višine cestnine na prevožen kilometer, izvedene z novelo Sklepa o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.

 

Sočasno se spremembe nanašajo tudi na delne spremembe prevoznih razdalj določenih cestninskih odsekov, ki so usklajene z zadnjimi dolžinami odsekov v Banki cestnih podatkov, ki jo vodi Direkcija RS za ceste. Gre za podatke, ki so bili podlaga novi kategorizaciji avtocest in hitrih cest kot dela kategorizacije državnih cest, ki je bila uveljavljena s 1.1.2013 in s katerimi mora biti sistem cenik cestnine usklajen.

 

Predlagane so naslednje spremembe predplačniškega sistema, ki znižujejo obstoječe popuste:
 poraba od 60 do pod 210 EUR (1%)
 poraba od 210 do pod 400 EUR (3%)
 poraba nad 400 EUR (5%)

 

Predlagane so naslednje spremembe poplačniškega sistema, ki spreminjajo obstoječe popuste:
 poraba vsaj 600 EUR (1%)
 poraba vsaj 1200 EUR (2%)
 poraba vsaj 2400 EUR (3%)
 poraba vsaj 4800 EUR (4%)
 poraba vsaj 7200 EUR (8%)

 

Po trenutno veljavni pravni ureditvi družba DARS d.d. uporabnikom zagotavlja brezplačno pridobitev DARS kartice in DARS kartice Transporter. Ker se v praksi dogaja, da uporabniki (zlasti tuji) te kartice po uporabi običajno zavržejo in pri ponovnem vstopu na cestninsko omrežje zahtevajo novo brezplačno kartico, predlagamo, da se uporabnikom naloži plačilo stroškov njihove izdaje v višini 5,00 €. S tem ukrepom želimo vplivati na bolj odgovorno ravnanje uporabnikov cestninskih cest, hkrati pa na ta način zmanjšati nepotrebne stroške družbe DARS d.d..

 

S predlaganimi ukrepi se povečuje stabilnost in višina prihodkov družbe DARS d.d. oziroma zagotavlja finančno vzdržen poslovni model. Družba DARS d.d. mora namreč s svojimi prihodki dnevno poravnavati zapadle finančne obveznosti in se razdolževati (odplačilo glavnic brez obresti v letu 2012 v znesku 102 mio EUR, v letošnjem letu 143 mio EUR). V letu 2013 bo za vračilo glavnic in plačilo tekočih stroškov finančnih obveznosti namenjenih blizu 215 mio EUR. Omeniti je potrebno tudi dejstvo, da se višina cestnine ni spreminjala že vse od leta 2009.

 

Vir: MzIP

 

Celotno sporočilo za javnost ( doc (452 KB))/( pdf (240 KB))

 

 


Časovno obdobje

Potrdi