Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

27.12.18

24. dopisna seja Vlade RS

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji  izdala Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev.Uredba nadomešča veljavno Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Razlogi v spremembi predpisa so v poenotenju s predpisom o OEEO in s predpisom o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji ter v poenotenju in ažuriranju postopka vodenja evidenc, prijave zavezanca, obračuna dajatve in zahtevka za vračilo dajatve, uveljavljena je uporaba predlog na spletni strani pristojnega organa (namesto v obliki prilog predpisa).

Vir: MOP

Vlada izdala spremenjeno Uredbo o organih v sestavi ministrstev

 

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Z Uredbo se na podlagi že sprejetega zakona nekatere pristojnosti, vključno z javnimi uslužbenci, iz Urada RS za meroslovje prenaša na Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT).

Zakon o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki je pričel veljati 20. maja 2018, je uredil prenos pristojnosti za izvajanje strokovnih in administrativnih nalog na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost iz Urada za meroslovje na SPIRIT. S 1. januarjem 2019 bo agencija od urada prevzela naloge na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost in javne uslužbence, ki opravljajo te naloge, kot tudi vso dokumentarno in arhivsko gradivo, strokovna in promocijska gradiva, vzpostavljene baze podatkov, evidence osebnih podatkov s področja priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost ter vse pravice in obveznosti iz pogodb, ki jih je sklenil Urad za meroslovje na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost.

Vir: MJU

Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote za leto 2019

 

Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2019.

Na podlagi uredb o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališč ter za rabo termalne vode vlada s sklepom določi spremembo povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto. Faktor C za leto 2019 znaša 0,022 evra.

 

Obveznost plačila koncesnine v skladu z uredbami o koncesijah za rabo termalne vode za potrebe kopališč in ogrevanja, sprejetih v letu 2015, se je pričela s 1. 1. 2016 in predstavlja redno plačilo koncesijske dajatve na podlagi podeljenih vodnih pravic. V uredbah je bilo določeno postopno plačevanje plačila za koncesijo, ki v letu 2019 znaša 90 odstotkov celotnega plačila za koncesijo. 

 

Povprečna letna cena toplote za 1 MJ toplote, ki nastane z izgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja (faktor C) je ena izmed spremenljivk v formuli za izračun višine plačila za koncesijo za rabo termalne vode za potrebe kopališč in ogrevanja. Vrednost faktorja se določi kot zmnožek med povprečno ceno ekstra lahkega kurilnega olja in kurilno vrednostjo ekstra lahkega kurilnega olja.

Vir: MOP

Vlada pooblastila ministra za notranje zadeve za podpis stavkovnega sporazuma s policijskima sindikatoma

 

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s predlogom Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado Republike Slovenije ter Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije. Ob tem je vlada pooblastila ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja za podpis omenjenega sporazuma.

S predlogom sporazuma se Vlada med drugim zavezuje, da se v roku 60 dni po podpisu sporazuma pri neodvisni strokovni inštituciji naroči izvedbo primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici) in da bo v roku 30 dni od podpisa tega sporazuma sprejela posebni vladni projekt z naslovom Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij.  

S podpisom sporazuma se podpisniki sporazumejo tudi o tem, da bodo z realizacijo zavez iz tega sporazuma razrešene vse stavkovne zahteve. S podpisom sporazuma bi stavka zaposlenih v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji in Inšpektoratu RS za notranje zadeve prenehala.

Finančni učinek sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev je dodatnih 15 milijonov evrov letno zaradi izvajanja posebnega vladnega projekta z naslovom Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij. Projekt se bo izvajal do izvedbe rezultatov analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili. 

Podpis sporazuma bo danes, 27. decembra 2018, ob 16.30 v novinarskem središču Ministrstva za notranje zadeve na Litostrojski 54 v Ljubljani. 

Vir: MNZ

Vlada o prerazporeditvah pravic porabe

 

Vlada je na današnji dopisni seji potrdila več prerazporeditev pravic porabe 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo sredstva v višini 170.000 evrov, in sicer na proračunsko postavko Kobilarne Lipica. S tem bodo omogočili uspešen zaključek zastavljenih nalog iz programa dela in finančnega načrta Kobilarne Lipica za leto 2018. 

Različni proračunski uporabniki pa bodo na podlagi poziva Ministrstva za finance in ocene prostih pravic porabe do konca leta prerazporedili skupaj 12,87 milijona evrov, in sicer na postavko Rezerva RS pri Ministrstvu za finance. S tem bodo zagotovili dodatna sredstva za oblikovanje in uporabo proračunske rezerve.  

Vir: MF

Vlada RS prenesla neporabljene pravice na podračun proračunskega sklada pri Ministrstvu za zdravje

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji prenesla neporabljene pravice porabe integralne proračunske postavke Ministrstva za zdravje na podračun proračunskega sklada pri Ministrstvu za zdravje.

Skladno s 3. točko prvega odstavka 5. člena Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1), lahko Vlada RS na predlog Ministrstva za finance določi, da se na proračunski sklad pri Ministrstvu za zdravje prenese več kot 50 % neporabljenih pravic porabe integralne proračunske postavke Ministrstva za zdravje, za investicije v javne zdravstvene zavode.

Na integralni proračunski postavki Ministrstva za zdravje za investicije v javne zdravstvene zavode (PP 3564) bo po prenosu 50% neporabljenih pravic porabe na voljo še 929.401,32 EUR, ki prenesejo na proračunski sklad Ministrstva za zdravje.

Vir: MZ

Sklenitev aneksa z javnim podjetjem Infra k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save

 

Vlada RS je z Javnim podjetjem Infra izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o., sklenila Aneks št. 5 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Vlada je za podpis aneksa pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna.

 

Na podlagi sklepa vlade dne 1. 7. 2005 sta RS, ki jo je zastopalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter javno podjetje Infra d. o. o., 4. 7. 2005 podpisali Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, katere veljavnost je potekla 4. 7. 2015. K pogodbi so bili sklenjeni štirje aneksi za podaljšanje roka. Zadnji je bil na podlagi sklepa vlade z dne 13. 12. 2017 podpisan 19. 12. 2017, s katerim je bila veljavnost pogodbe podaljšana za eno leto tako, da veljavnost pogodbe izteče 31. 12. 2018. Pogodba med drugim določa, da se rok veljavnosti pogodbe podaljša za enako obdobje, če javno podjetje ne krši bistvenih sestavin pogodbe. Ker javno podjetje v času veljavnosti pogodbe pri izvajanju dejavnosti ni kršilo bistvenih sestavin pogodbe in ker javno podjetje aktivno izvaja obveznosti, ki so predmet gospodarske javne službe, se veljavnost pogodbe podaljša do 4. 7. 2025, v tem času je predvideno dokončanje še zadnje hidroelektrarne na tem odseku, to je HE Mokrice.

Vir: MOP

Vlada imenovala državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji  s 1. januarjem  2019 imenovala Petra Vilfana za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade. Peter Vilfan bo zadolžen za področje športa. 

Vir: KPV

Jadranko Grlič ostaja vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za delo 

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji Jadranka Grlića imenovala na položaj vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sprožila natečajni postopek za imenovanje glavnega inšpektorja Republike Slovenije za delo, za katerega se zahteva poleg izpolnjevanja pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, in splošnih pogojev za imenovanje v naziv, določenih v ZJU, tudi izpolnjevanje pogojev iz Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo.

 

Ker postopek javnega natečaja še ni zaključen in v skladu z ugotovitvijo, da Jadranko Grlić izpolnjuje vse predpisane pogoje, je ministrica podala predlog z dne 20. 12. 2018, s katerim Vladi Republike Slovenije predlaga, da za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za delo ponovno imenuje Jadranka Grlića in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za delo, po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev. 

Vir: MDDSZ

Vlada RS za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo imenovala Metko Šošterič 

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji s položaja razrešila dosedanjega generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, mag. Igorja Teršarja in za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost z dnem 1. 1. 2019 imenovala Metko Šošterič, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev. Metka Šošterič izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo.

Vir: MK

Vlada dala soglasje k spremembam in dopolnitvam aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih državne uprave

 

Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje k spremembam in dopolnitvam aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih državne uprave, ki se nanašajo na realizacijo Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in Aneksa  št.  4  h  Kolektivni  pogodbi  za  državno  upravo,  uprave  pravosodnih  organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del.

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneks št.  4  h  Kolektivni  pogodbi  za  državno  upravo, uprave  pravosodnih  organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, ki so bili med drugim dokumenti, povezanimi z zaključkom pogajanj med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/18, med drugim urejajo tudi višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v organih državne uprave v plačne razrede. 

Zaradi navedenih sprememb je potrebno v aktih o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladiti plačne razrede delovnih mest in nazivov s spremenjenimi plačnimi razredi. V postopku sprejema sistemizacije je v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih ter z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih treba pridobiti tudi soglasje Vlade Republike Slovenije. 

Upoštevaje navedeno ter dejstvo, da gre za realizacijo dogovorjenih in z aneksom uveljavljenih sprememb pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede, Vlada RS k omenjenim spremembam daje soglasje. 

Vir: MJU


Časovno obdobje

Potrdi