Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

28.3.13

2. redna seja Vlade RS

Vlada se je seznanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2013

 

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2013 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki vključuje napovedi makroekonomskih kazalcev do vključno leta 2015. Dokument predstavlja eno od strokovnih podlag za vodenje ekonomske politike. Napovedi bodo na UMAR predstavili predvidoma na jutrišnji novinarski konferenci. Do takrat bo Pomladanska napoved ohranila status internega gradiva.

 

Vir: UMAR

 

 

Vlada črtala 8. člen Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

 

Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Po opozorilih občin in strokovne javnosti je Vlada RS preučila situacijo, ki jo je povzročilo sprejetje in izvajanje Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje in sprememb osnovne uredbe, ki so sledile po desetih dneh. Pri tem je ugotovila, da največ nejasnosti in nezadovoljstva občin in strokovne ter druge javnosti in možnih negativnih posledic v praksi povzroča 8. člen uredbe, ki določa pogoje za umestitev nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor in s katerim je država v nekaterih primerih posegla v izvirno pristojnost občin na področju prostorskega načrtovanja.

 

Zato je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, s katero je črtala 8. člen. Na ta način je Vlada RS zagotovila, da ni nobenega dvoma več, da se za umeščanje objektov v prostor uporabljajo izključno določbe veljavnih prostorskih aktov občin. S tem je bil storjen korak, ki bo preprečil morebitno izigravanje občinskih pravil, zapisanih v prostorskih aktih. S tem pa je tudi jasna odgovornost občin, da zagotovijo ustrezne podlage oziroma sprejmejo ustrezne ukrepe za ureditev problematike.

 

V naslednjem koraku bo Vlada RS proučila dejansko stanje in možne rešitve, da bi bilo na sistemski ravni zagotovljeno kakovostno umeščanje objektov v prostor ter gradnja zanesljivih in varnih objektov.

 

Če bo potrebno, bodo pripravljene zakonodajne rešitve na področju urejanja prostora, graditve objektov in varstva kmetijskih zemljišč ter tudi druge relevantne področne zakonodaje, ter Državnega prostorskega reda, kar izhaja tudi iz zavez, ki jih je sprejela ta vlada. Ob tem bo pripravljena še ena sprememba obravnavane uredbe, ki bo upoštevala pravila kakovostne in transparentne priprave predpisov, tudi z vključevanjem in upoštevanjem vse zainteresirane javnosti.

 

Ob tem velja poudariti, da sedaj veljavna uredba v drugih določbah na mnogo jasnejši in bolj transparenten način razvršča objekte glede na njihovo gradbenotehnično zahtevnost in v primerjavi s prejšnjo ureditvijo iz leta 2008 za določene vrste objektov dejansko pomeni precejšnjo odpravo administrativnih ovir in bremen. V ospredje razvrščanja objektov je postavljena kakovostna in varna gradnja objektov in vključevanje strokovnjakov v projektiranje in gradnjo vseh objektov, kjer se prebiva ali kjer se zadržujejo ljudje. Ob pripravi te uredbe so bile namreč v veliki meri odpravljene dileme in pomanjkljivosti, ki so se pojavljale pri izvajanju uredbe iz leta 2008.

 

Današnja sprememba uredbe poudarja ključno odgovornost občin, da na svojem območju določijo zahteve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za umestitev vseh objektov, tudi enostavnih in nezahtevnih objektov v prostor. Pristojnost določanja teh pogojev je bila po letu 2003, ko sta bila sprejeta Zakon o urejanju prostora in Zakon o graditvi objektov, v celoti vrnjena pod okrilje občin. Za nekatere občine to pomeni sprejete novih ali spremenjenih prostorskih aktov, saj se ne bodo več mogle sklicevati na t.im. ureditev te tematike s strani države.

 

Vir: MIzP


Časovno obdobje

Potrdi