Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

7.11.13

32. redna seja Vlade RS

Obvladovanje sive ekonomije

 

Vlada RS je sprejela noveliran dokument Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji. Že ob sprejemu dokumenta, 12. septembra 2013, je bilo predstavljeno, da se bo dokument spreminjal glede na rezultate spremljanja izvajanja ukrepov in spreminjanja njihovega nabora. Cilj obvladovanja sive ekonomije je dvig splošne kulture izpolnjevanja obveznosti v obliki davkov, prispevkov in drugih vrst dajatev ter s tem pravičnejša porazdelitev bremen. Ukrepi so osredotočeni v izboljšanje odkrivanja sive ekonomije, izboljšanje kaznovalne politike, ob tem pa bodo ukrepi usmerjeni tudi v preventivo in kurativo ter v spodbujanje občutka zavezanosti s ciljem spremeniti zavedanje vseh državljanov o pomenu sive ekonomije in o posledicah dejanj sive ekonomije.

 

V dokumentu je splošni opis in opredelitev sive ekonomije, mednarodno primerjalni pregled (Italija, Finska, Švedska in Hrvaška), opisane so sektorske politike in ukrepi, horizontalni ukrepi, pregled komunikacijske kampanje, na koncu pa tudi pregled kazalnikov za merjenje učinkovitosti ukrepov.

 

Spremembe vladnega dokumenta glede na septembra sprejeti dokument so naslednje:


- so posodobljeni podatki Statističnega urada Republike Slovenije v poglavju 1.1 Ocena sive ekonomije;
- oštevilčeni ukrepi v tabelah v poglavju 3. Sektorske politike in so ukrepi, dodan je stolpec o stanju izvedbe – nekateri podatki so popravljeni oz. ažurirani;
- na predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta popravljena ukrepa 3.4.2 (Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno) in ukrep 3.4.3 (pravilnik na podlagi novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno);
- na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je spremenjen rok za izvedbo ukrepa 3.2.1;
- na predlog Ministrstva za infrastrukturo in prostor je spremenjen rok za izvedbo ukrepa 3.5.3;
- na predlog Ministrstva za kulturo je dodan nov ukrep 3.6.4 – Izvedba zakonsko določene obveznosti vodenja računovodstva ter izdaje in revidiranja letnih poročil za verske skupnosti;
- dodano je novo poglavje 5. Komunikacijska kampanja;
- dodano je novo poglavje 6. Kazalniki za merjenje učinkovitosti ukrepov.

 

Vir: MKO


Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, s katero se  odpravljajo vsebinska neskladja s predpisi, ki so se spremenili v obdobju po uveljavitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane ter na uskladitev kazenskih določb z zakonom o vodah. Zaradi sprememb predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, so spremenjene zahteve v Prilogi 3 v Tabeli 1.1. v poglavju CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI VODO ter zaradi novega predpisa, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, je Tabela 1.3 v celoti nadomeščena z novo Tabelo 1.3. Spremenjeni so tudi nekateri pomeni oznak ter dodani novi.

 

Vir: MKO


Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče. V uredbi so kazenske določbe usklajene z Zakonom o vodah, odpravljena so tudi neskladja, na katera so opozorili prebivalci Polzele in Slovenske železnice. Zaradi sprememb predpisov, ki so se spremenili v obdobju po uveljavitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče, predvsem predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda ter novega predpisa, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, je spremenjena in dopolnjena tudi Priloga 3, nekaj sprememb in dopolnitev glede gradnje in izvajanja gradbenih del pa izhaja tudi iz opozoril iz prakse.

 

Vir: MKO

 

 


Časovno obdobje

Potrdi