Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

8.11.12

36. redna seja Vlade RS

Vlada se je seznanila s prvim poročilom o poplavah v Republiki Sloveniji med 4. in 7. novembrom 2012

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s prvim poročilom o poplavah v Republiki Sloveniji med 4. in 7. novembrom 2012. Poročilo obravnava do zdaj znane posledice, ki so jih povzročile poplave med 4. in 7. novembrom 2012 v 103 občinah v Severnoprimorski, Gorenjski, Koroški, Ljubljanski, Zahodnoštajerski, Vzhodnoštajerski, Podravski, Posavski in Zasavski regiji, ter ukrepe za njihovo odpravo. Poročilo temelji na poročilih pristojnih državnih organov in organov lokalnih skupnosti, poročilih o intervencijah reševalnih služb, gasilcev in Civilne zaščite ter poročilih izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pri pripravi poročila so upoštevani tudi podatki o vseh vidikih delovanja (meteorologija, hidrologija, upravljanje voda) Agencije Republike Slovenije za okolje, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter Ministrstva za notranje zadeve.

 

Vlada Republike Slovenije je ocenila, da je bilo aktiviranje poklicnih in zlasti prostovoljnih gasilcev, Civilne zaščite in drugih prostovoljnih in poklicnih reševalnih služb, Slovenske vojske, Policije, javnih gospodarskih družb ter drugih služb in organov, še posebej tistih, ki upravljajo različno infrastrukturo na vseh ravneh upravljanja ob naraščanju vodotokov, reševanju in odpravi posledic poplav, pravočasno, njihovo delovanje pa organizirano, prizadevno in učinkovito. Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih razmer za življenje na prizadetih območjih Vlada Republike Slovenije izreka vsem, zlasti pa občanom in prostovoljnim gasilcem, posebno priznanje.

 

Na seji je Vlada RS sprejela naslednje sklepe:

Vlada Republike Slovenije je pooblastila Ministrstvo za finance, da pripravi predlog sklepa o povračilu nujnih intervencijskih stroškov, ko bodo le-ti dokončni. Izplačilo se izvede iz državnega proračuna za leto 2012. Ocenjuje se, da je za najnujnejšo interventno sanacijo vodotokov, državnih in občinskih cest ter druge infrastrukture v letošnjem letu potrebnih cca 10.000.000,00 €.

 

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se kot prvi interventni ukrepi zagotovijo:

• za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev (kurjava, prehrambenih paketov, ozimnica, odeje, oblačila…) za prizadeto prebivalstvo, za Rdeči križ Slovenije sredstva v višini 750.000,00 € in Karitas v višini 750.000,00 €, ki bosta prizadetim dodeljevala sredstva v sodelovanju z občinami;
• za zagotovitev najnujnejših posegov na področju prizadetih gospodarskih družb sredstva v višini 4.400.000,00€ (od tega zagotovi MGRT z notranjimi prerazporeditvami 1,4 mio €, MF pa 3,0 mio €).

 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da Stalna slovensko - avstrijska komisija za Dravo pripravi poročilo o pravilnosti izvajanja postopkov napovedovanja pretokov reke Drave v času izrednega dogodka.

 

Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da veljavna davčna zakonodaja omogoča, da se davčnim zavezancem, ki so zaradi posledic naravnih nesreč v izrednih težavah, plačilo davčnih obveznosti odpiše ali preloži, zato je naložila Ministrstvu za finance, da izda v roku sedmih dni potrebna navodila za enoten pristop pri upravičenem odpisu davčnih obveznosti prizadetim na vplivnem območju neurja.

 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je projekt izgradnje nasipov na reki Dravi na območju občine Duplek uvrščen v nabor projektov, ki se bodo financirali iz kohezijskega sklada v letu 2013. Vlada nalaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da pospeši postopke za realizacijo projekta.

 

Vlada Republike Slovenije je naložila pristojnim ministrstvom in vladnim službam ter Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da skupaj z občinami pospešijo pripravo ocen škode in jih v najkrajšem možnem času predložijo Vladi republike Slovenije v potrditev.

 

Glede na poročilo je stanje na prizadetih območjih po do zdaj zbranih podatkih naslednje:
- prizadetih/poplavljenih/poškodovanih je 3608 stanovanjskih objektov, 658 upravnih in gospodarskih objektov ter 10 šol;
- evidentiranih je 397 zemeljskih plazov;
- pri reševanju in odpravljanju posledic poplav je v obdobju med 4. in 7.11. 2012 sodelovalo 20.048 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, in sicer 14.676 gasilcev, 1596 pripadnikov CZ, 548 policistov, 1402 vojaka ter 1826 drugih oseb (delavci komunalnih in elektro služb, prostovoljci in drugi). V reševanje so vključeni tudi pripadniki drugih reševalnih služb (taborniki, skavti, gorski reševalci, podvodni reševalci itn.);
- iz logističnih centrov URSZR je bilo do vključno 7. 11. 2012 izdanih 27.400 protipoplavnih vreč, 10 motornih žag, 42 črpalk, dva čolna, 170 lopat, 50 metel, šest agregatov, 120 parov gumijastih škornjev, 30 pelerin in 90 kompletov za začasno namestitev ogroženih prebivalcev.

 

Ocena neposredne škode bo glede na obseg nesreče obsegala škodo na kmetijskih zemljiščih, gospodarstvu, gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), vodotokih in stavbah. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na podlagi 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode 7. 11. 2012 že pozvala 103 občine, Agencijo RS za okolje, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Zavod za gozdove Slovenije, naj začnejo ocenjevanje škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, delne škode na stavbah ter škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo). Po predhodni oceni škoda bistveno presega višino, ki je določena kot limit za možnost pomoči države (0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna – 2.382.725,36 EUR). Zbiranje vlog oškodovancev mora biti končano najpozneje do 5. 12. 2012.

 

Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in promet je trenutno ocenjena škoda na železniški infrastrukturi, na področju energetike (Dravske elektrarne, Soške elektrarne) in na področju državne cestne infrastrukture skupaj 32.313.450,00 EUR.

 

Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo in okolje je trenutna škoda na vodotokih ocenjena na 135.203.400,00 EUR.

 

V oceno škode se šteje tudi:
- škoda na lokalni infrastrukturi, ki jo ocenjujejo občinske komisije za ocenjevanje škode in za katero je 91 občin že posredovalo prvi pregled poškodovanih lokalnih cest in mostov (1060 odsekov cest v skupni ocenjeni dolžini 2402,75 km ter devet mostov);
- škoda v gospodarstvu (zaloge in izpad prihodka), ki jo ocenjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- škoda na kulturni dediščini, ki jo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine;
- škoda na gozdnih cestah, ki jo ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije.

 

 celotno sporočilo za javnost (306 KB)


Časovno obdobje

Potrdi