Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

28.11.12

39. redna seja Vlade RS

Foto: UKOM

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu

Vlada RS je na današnji seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu. Zakon bo vzpostavil poseben pravni režim za reševanje težav bančnega sistema zaradi omejenih možnosti pri zagotavljanju ustreznih virov financiranja, zlasti za potrebe zagotavljanja kapitalske ustreznosti v skladu z zahtevami Banke Slovenije in Evropskega bančnega organa.

 

Za reševanje finančnih institucij v težavah je ključno pravočasno in učinkovito ukrepanje nadzornih organov z jasno opredeljenimi ukrepi in pooblastili tako s preventivnega kakor tudi sanacijskega vidika na način, da se ohranja stabilnost finančnega sistema, zagotovi varstvo deponentov in omejijo negativni učinki na javna sredstva. Ta načela poudarja tudi Evropska komisija. Pri oblikovanju predlaganih sprememb so upoštevane glavne usmeritve, ki so bile vodilo EK pri oblikovanju predloga direktive ter ugotovitvam in priporočilom misije Mednarodnega denarnega sklada, ki so podana v oceni  (Financial Sector Assestment Program, FSAP), ki je bila izvedena med 4. in 16. aprilom 2012.

 

Rešitve, ki jih predvideva zakon:
1. Predlagana je jasnejša opredelitev okoliščin, ki utemeljujejo pristojnost ukrepanja Banke Slovenije v okviru pristojnosti nadzora, in sicer na podlagi ugotovljenih kršitev v banki ali ugotovljene verjetnosti nastanka kršitev s področja obvladovanja tveganj, pri čemer predlog določa tudi okoliščine, na podlagi katerih se identificira verjetnost nastanka takšnih kršitev. Predlog z dodatnimi ukrepi za uresničevanje pravil o upravljanju s tveganji omogoča nadzorniku, da s preventivnimi ukrepi na podlagi identificiranih trendov v banki ali bančnem sistemu pravočasno odpravi negativne učinke in možne kršitve v posamezni banki. Možnost ukrepanja na podlagi ugotovljene verjetnosti nastanka kršitve je ključna za učinkovito in pravočasno preprečevanje kršitev in njihovih negativnih vplivov na finančni sistem kot celoto.

 

2. Predlaga se ureditev, po kateri bodo morale banke za pridobitev kvalificirane naložbe pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. Kot kvalificirano naložbo se bi štelo naložbo, na podlagi katere banka pridobi kvalificiran delež v finančni instituciji, ki opravlja različne vzajemno priznane storitve, ki so določene v 10. členu Zakona o bančništvu.

 

3. Predlagan so novi dodatni ukrepi za povečanje osnovnega kapitala banke, ki jih BS odredi z odredbo, če banka ne dosega ali verjetno v primernem roku ne bo dosegla ustrezne ravni kapitala ali v skladu z oceno BS, da banka ne zagotavlja ustreznega notranjega kapitala.

 

4. Banki Slovenije se bo tudi omogočilo imenovanje izrednega pooblaščenca v banki, ki bo neposredno prispeval k izboljšanemu upravljanju s tveganji banke. Pri tem je pomembno, da izredni pooblaščenec deluje v okviru obstoječe organizacijske strukture banke v skladu z navodili Banke Slovenije, njegovi predlogi pa so izvršljivi, ko jih sprejmejo in potrdijo pristojni organi banke.

 

5. BS bo lahko v skladu s predlogom izrekla tudi posebne ukrepe nadzora, če bo obstajala verjetnost, da bodo zaradi kršitve glede zagotavljanja kapitalske ustreznosti ali ustreznega likvidnostnega položaja podani razlogi, zaradi katerih lahko BS odvzame dovoljenje za opravljanje bančnih storitev. Gre torej za stopnjevanje ukrepanja BS glede na dodatne ukrepe za povečanje osnovnega kapitala. Posebni ukrepi nadzora so: obveznost uprave, da pri vodenju poslov upošteva navodila Banke Slovenije; BS začasno prepove ali omeji banki odsvojitve in obremenitve njenega premoženja, vključno s prepovedjo ali omejitvijo izvajanja prenosa denarnih sredstev banke na druge lastniško povezane družbe; zahteva dokončanje posameznih poslov s strankami; zahteva izdelavo načrta reorganizacije banke.

 

6. Predlagana je nova ureditev in nabor izrednih ukrepov nadzora, ki vključujejo imenovanje izredne uprave banke, prisilno prodajo delnic banke za račun obstoječih delničarjev, povečanje osnovnega kapitala banke na podlagi odločbe Banke Slovenije in ukrep prenosa premoženja banke na prevzemno družbo. Predlagani izredni ukrepi v glavnem dopolnjujejo že uveljavljeno ureditev navedenih ukrepov, dodatno pa je kot nov izredni ukrep predlagana ureditev prenosa premoženja in obveznosti banke na prevzemno družbo. Takšne ukrepe se lahko izreče le, če so izčrpana vsa druga sredstva in pred ugotovitvijo. V tem primeru so navedeni posegi utemeljeni z varstvom javnega interesa, ki se izkazuje v zagotavljanju stabilnosti finančnega sistema kot celote. Ti predlogi izhajajo iz dejstva, da so banke podjetja, ki lahko v trenutku izgubijo zaupanje deponentov in investitorjev z usodnimi posledicami za finančno in gospodarsko stabilnost in je zato potrebujejo poseben režim glede njihove kapitalske okrepitve.

 

7. Predlog vsebuje določbo, da Banka Slovenije lahko članu nadzornega sveta banke, pri katerem ugotovi, da krši dolžnosti člana nadzornega sveta ali da pri njem obstaja ali nastopi ovira za imenovanje člana nadzornega sveta ali ne izpolnjuje pogojev za imenovanje, z odločbo prepove opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v banki.

 

8. Predlog določa časovno omejene izjeme od uporabe Zakona o prevzemih v primerih, ko je izrečen nadzorni ukrep. Navedene izjeme so potrebne zaradi nemotenega uresničevanja nadzornih ukrepov Banke Slovenije in bodo sporočene Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ki je pristojna za nadzor na uporabo ZPre-1. Te izjeme bodo v skladu s prehodno odločbo veljale le do ustrezne sistemske ureditve – spremembe ZPre-1.


Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja

Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja ter ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po nujnem postopku.

Osnovni namen Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja je bila sprememba dotedanje ureditve sistema priznavanja in vrednotenja izobraževanja s ciljem olajšanja postopkov ter tudi ustreznejše ureditve dotedanjih postopkov za priznavanje izobraževanja v primerih reguliranih poklicev. Pogoji za opravljanje reguliranih poklicev so določeni v področni zakonodaji in predpisih ministrstev, ki regulirajo posamezen poklic v RS, in ki v delu ugotavljanja ustreznosti izobrazbe napotujejo na prehodne določbe ZVPI, ki pa prenehajo veljati 17.12.2012.

 

V predlogu zakona se podaljšuje obdobje, ko se še lahko vloži vloga za ugotavljanje enakovrednosti naslovov oz. nazivov, torej do zgoraj navedenega datuma.

 

Uporabljena terminologija v prvem odstavku 29. člena prehodnih določb ZVPI se nanaša na postopke ugotavljanja enakovrednosti naslovov in nazivov samo za tiste regulirane poklice, pri katerih se v področni zakonodaji zahteva pogoj ugotavljanja enakovrednosti naslovov in nazivov. Ti postopki se po izteku obdobja odpravljajo in v kolikor bo ugotovljeno, da so nadomestni postopki še nadalje potrebni, se v spremenjeni obliki prenašajo na tiste organe in organizacije, ki so kompetentni za vsebinsko presojo usposobljenosti za opravljanje reguliranega poklica. V primeru regulacije poklica je namreč preverjanje osredotočeno na usposobljenost za opravljanje poklica, pogoji za to pa so določeni v predpisih tistih ministrstev, zbornic ali združenj, ki so pristojni za regulacijo poklicev in posameznih področij.

 

S prehodnimi določbami je bilo določeno obdobje, ko je postopke še mogoče izvajati do 17.12.2012, s to spremembo pa se prehodno obdobje podaljšuje do 1.6.2014.

 

 celotno sporočilo za javnost (326 KB)


Časovno obdobje

Potrdi