Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

23.1.14

42. redna seja Vlade RS

Vlada določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih

 

Vlada RS je na današnji seji določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru.

Spremembe in dopolnitve Zakona o tujcih so potrebne zaradi prenosa Direktive 2011/98/EU in Direktive 2011/51/EU v nacionalni pravni red. Temeljni cilj, ki ga zakon posledično zasleduje, je poenostavitev postopkov in odprava administrativnih ovir pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje in delo, saj se v nacionalnem pravnem redu uveljavlja t. i. enotni postopek, s katerim bo tujec, državljan tretje države, z eno vlogo, v enem postopku in z enim dokumentom, pridobil dovoljenje za prebivanje in delo preko enega organa (upravna enota).

S prenosom Direktive 2011/98/EU se t. i. načelo "vse na enem mestu" uvaja za vse tujce, ki bodo zaprosili za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela, dodatno pa lahko enotno dovoljenje pridobi tudi tujec zaradi opravljanja sezonskega dela, opravljanja dela kot samozaposlena oseba, za čezmejno opravljanje storitev kot napoteni delavec in kot dnevni delovni migrant (te kategorije v področje uporabe direktive niso vključene).

  

S prenosom Direktive 2011/51/EU se možnost pridobitve statusa rezidenta za daljši čas daje tudi osebam, ki imajo priznano mednarodno zaščito, pri čemer predlog sledi posebnim določbam direktive, ki se nanašajo na to kategorijo tujcev.

 

Predlog zakona tudi bistveno skrajšuje roke za odločanje o izdaji dovoljenja za prebivanje.

 

Predlog zakona je tudi z nekaterimi drugimi spremembami in dopolnitvami usmerjen v odpravo administrativnih ovir, saj olajšuje možnosti za pridobitev dovoljenja za prebivanje za nekatere kategorije tujcev, in sicer:
• določenim kategorijam tujcev, ki že zakonito prebivajo v državi, omogoča, da prvo dovoljenje za prebivanje pridobijo v državi.
• enaka možnost pridobitve prvega dovoljenja za začasno prebivanje je določena tudi za raziskovalce, študente, tujca, ki zaprosi za izdajo prve modre karte EU in tujca, ki je slovenskega rodu, pod pogojem, da tujec že zakonito prebiva v Republiki Sloveniji.
• olajšuje se pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje, saj tujcu, ki spada v navedene kategorije, in ki je že zakonito vstopil v Slovenijo na podlagi enega izmed veljavnih pravnih naslovov, ni potrebno zapuščati države, za dovoljenje zaprositi zunaj države in zunaj države čakati na vročitev prvega enotnega dovoljenja.

 

S predlogom zakona se v Zakon o tujcih prenaša koncept združitve družine za osebe, ki jim je v Republiki Sloveniji priznana mednarodna zaščita (begunci in osebe s subsidiarno zaščito), ki je trenutno (do sprejema tega zakona) vključen v Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ). Dosedanja ureditev združitve družine tujcev, ki jim je priznana mednarodna zaščita ni ustrezna, saj predvideva, da se družinskim članom ob izpolnjevanju pogojev za združevanje družine prizna mednarodna zaščita, ne da bi se upravičenost do statusa begunca (preganjanje na podlagi rase, vere, narodnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti posebni družbeni skupini) ali do statusa subsidiarne zaščite (utemeljeno tveganje, da bi oseba ob vrnitvi v izvorno državo utrpela resno škodo), kot to določa ZMZ, sploh presojala. Glede na navedeno se predlaga, da se združevanje družine tujcev, ki jim je priznana mednarodna zaščita, na novo uredi v Zakonu o tujcih. Pri tem je potrebno poudariti, da se osebe s priznano mednarodno zaščito glede obsega družinskih članov, s katerimi se lahko združijo, izenačujejo z drugimi tujci, kar pomeni, da se obseg družinskih članov za to kategorijo glede na trenutno ureditev širi (po ZMZ so upravičeni družinski člani le člani nuklearne družine). Poleg tega se družinskim članom oseb s priznano mednarodno zaščito, obstoječa raven pravic zaradi drugačnega statusa ne bo spremenila, da bodo osebe s priznano mednarodno zaščito tudi za svoje družinske člane upravičene do denarnega nadomestila za zasebno nastanitev ter nastanitve v integracijski hiši (urejeno v ZMZ), do drugih pravic pa bodo upravičene na podlagi sistemskih predpisov, ki urejajo določeno pravico. S tem zakonom se za postopke združitve družine za osebe s priznano mednarodno zaščito predvideva tudi brezplačna pomoč tolmača, kar je posebnost za postopke po Zakonu o tujcih ter pravica, ki je Direktiva o združitvi družine ne predvideva.

 

Hkrati se zaradi ocene Evropske komisije glede prenosa Direktive 2008/115/EU spreminjajo in dopolnjujejo tudi določbe, ki se nanašajo na vračanje nezakonito prebivajočih tujcev.

 

Vir: MNZ

 


Migracijska politika: stanje in potrebni ukrepi

 

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo o stanju in potrebnih ukrepih na področju migracijske politike, ki jo je za preprečevanje zlorab na področju migracij pripravila medresorska delovna skupina za pripravo možnih ukrepov za uveljavitev migracijske politike Republike Slovenije. Skupina ugotavlja, da so potrebne trajnejše in sistemske rešitve, ki bi preprečevale zlorabe na področju migracij. Vlada RS je zato sprejela nekaj sklepov, s katerimi je določila ukrepe za preprečevanje zlorab in določila nosilce nalog.

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je vlada naložila, naj preuči pogoje za ustanavljanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, kot jih določajo Zakon o gospodarskih družbah in njegovi podzakonski prepisi. Rešitve morajo vključevati tudi predloge za spremembo zakonodaje, če je to potrebno, kadar je ustanovitelj ali večinski lastnik družbe tujec, ki ni državljan države članice Evropskega gospodarskega prostora ali pravna oseba s sedežem v tujini, ki bi preprečevali zlorabe.

 

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada naložila, naj v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje preuči pogoje za izdajo delovnega dovoljenja za lastnika ali zastopnika gospodarske družbe, ki je državljan tretje države, kot jih določajo Zakon o zaposlovanju in delu tujcev in njegovi podzakonski predpisi.

 

Prav tako bo skladno z današnjim sklepom vlade Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preučilo pogoje za pridobitev pravic do socialnih transferjev, kot jih določata Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Vlada Republike Slovenije je danes sprejela tudi sklep, s katerim nalaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj preuči pogoje za sklenitev zakonske zveze oziroma njeno razveljavitev, kot jih določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo omenjeno ministrstvo pripravi predloge ukrepov za odkrivanje in preprečevanje sklepanja zakonskih zvez iz koristoljubja.

Ministrstva morajo o predlaganih ukrepih do 1. marca 2014 obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve, ta pa z njimi seznani Vlado RS.

 

Vir: MNZ

 


Informacija o stanju premostitvenih objektov na državnih cestah, katere upravlja Direkcija RS za ceste

 

Vlada RS se je seznanila z informacijo o stanju premostitvenih objektov na državnih cestah, katere upravlja Direkcija RS za ceste.

 

Direkcija Republike Slovenije za ceste je dne 17.12.2013 obvestila Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije, da bo do konca januarja 2014 omejila skupno dovoljeno maso vozil na 15 premostitvenih objektih (znižanje nosilnosti mostov) na državnem cestnem omrežju. Za ta ukrep se je odločila na podlagi rezultatov statičnega preračuna teh objektov, ki je bili na obdobnem pregledu označeni kot slabi oziroma zelo slabi. Znižanje nosilnosti premostitvenih objektov pomeni, da bodo državne ceste, na katerih se bo takšen ukrep izvedel,  sicer prevozne, vendar le motornim vozilo do določene skupne mase. Posledično to pomeni, da bodo morala tovorna vozila, ki bodo težja od največje določene omejitve do gospodarskih središč po obvoznih cestah, oziroma bodo za pot zaradi izmeničnega prometa potrebovala bistveno več časa kot do sedaj. To bo nenazadnje močno podaljšalo prevozno pot, povečalo stroške transporta in še zmanjšalo konkurenčnost našega gospodarstva.

 

Ker so se sredstva za državne ceste v zadnjih leti konstantno krčila in potrebnih ter že načrtovanih  obnov ni bilo mogoče opraviti, se je stanje cest in objektov na njih močno poslabšalo. Ob tem je potrebno upoštevati tudi starost premostitvenih objektov, ki so bili načrtovani za nižje obremenitve, saj so bile zahteve prometa v tistih časih drugačne (lažji kamioni). V tem trenutku se pripravljajo nadaljnje analize premostitvenih objektov, ki bodo predvidoma dokončane do meseca maja 2014. Pričakujemo, da bo na osnovi rezultatov analiz v izvajanju potrebna omejitev skupne dovoljeno mase vozil še na približno 10 dodatnih premostitvenih objektih.

 

Rešitev nastalih težav je izključno povezana s sanacijo teh objektov, za kar je potrebno zagotoviti finančna sredstva, ki jih v letu 2014 in 2015 dejansko ni na voljo. DRSC ocenjuje, da za sanacijo trenutno 15-ih objektov potrebuje cca. 30 mio €. Ker se bo omejevanje skupne dovoljene mase vozil na premostitvenih objektih nadaljevalo, je potrebno zagotoviti ustrezno financiranje za v prihodnje. Takšno akutno stanje je tudi posledica znižanih sredstev za vzdrževanje v zadnjih petih letih. DRSC ima pripravljeno potrebno dokumentacijo za izvedbo razpisov za problematične odseke, ki pa jih lahko izvede le pod pogojem, da bodo zagotovljena finančna sredstva. V primeru zagotovitve sredstev potrebuje DRSC po optimalnem scenariju (brez pritožb na razpis) do 3 mesece za realizacijo potrebnih javnih razpisov ter 6 do 9 mesecev za realizacijo del.

 

Navedeni premostitveni objekti so v stanju, ko je ukrepanje upravljavca z napovedanim znižanjem nosilnosti mostov, nujno. Upravljavec je sicer odgovoren za zagotavljanje prevoznosti cest, vendar je ob tem odgovoren tudi za varnost udeležencev  v prometu. Ker varnost udeležencem ni zagotovljena, je napovedan ukrep razumljiv in nujen. V primeru morebitnih nesreč iz naslova dotrajanosti objektov, je lahko upravljavec cest tudi kazensko odgovoren. V tem trenutku DRSC upravlja s 1.403 premostitvenimi objekti razpona nad 5 m, stanje teh objektov po ocenah pa je sledeče:
Ocena 1 (zelo slabi): 55
Ocena 2 (slabi): 245
Ocena 3: 495
Ocena 4 (dobri): 290
Ocena 5 (odlični): 318

 

Vir: MzIP

 


Vlada se je seznanila s Predlogom izhodišč za prenovo državne informatike

 

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s predlogom izhodišč za prenovo državne informatike.

 

Vlada ugotavlja, da se predlog izhodišč za prenovo državne informatike ne nanaša na organe sodne veje državne oblasti, pravosodne organe in Ustavno sodišče Republike Slovenije, pri čemer pa bodo našteti še naprej uporabljali horizontalne storitve na način in pod pogoji, kot do sedaj.

 

Vlada je Ministrstvu za finance naložila, da najkasneje do 28. 2. 2014 Ministrstvu za notranje zadeve posreduje podatke o finančnih sredstvih, ki jih ministrstva, organi v njihovi sestavi, vladne službe in upravne enote namenjajo za informatiko. Vlada je nadalje naložila vsem ministrstvom, organom v njihovi sestavi, vladnim službam in upravnim enotam, da Ministrstvu za notranje zadeve najkasneje do 28. 2. 2014, posredujejo natančne podatke o svojih kadrovskih virih, ki delujejo na področju informatike ter natančne podatke o lastnih infrastrukturnih virih in aplikacijskih rešitvah, skladno z metodologijo, ki jo določi Ministrstvo za notranje zadeve. Slednjemu je Vlada naložila, da na podlagi analize stanja, najkasneje do konca aprila 2014, predloži vladi načrt prenove na področju informatike v državni upravi ter operativni program ukrepov z opredelitvijo prioritet in možnostjo uvedbe sodobnih poslovnih modelov in rešitev, iz katerega so izločene aplikativne rešitve, ki se navezujejo na vsebine iz resorne pristojnosti Ministrstva za pravosodje.

 

Javnofinančna situacija sili državo k racionalizaciji in optimizaciji poslovanja uprave. Celovita prenova je odziv na vedno strožje omejitve porabe proračunskih sredstev, istočasno pa se potrebe sodobnega javnega sektorja večajo. Namen je izboljšanje stroškovne učinkovitosti državne informatike, ob sočasnem zagotavljanju razvoja in funkcijske pokritosti z možnostjo nadaljnjih aktivnosti v smeri konsolidacije informatike javnega sektorja.

 

Vir: MNZ

 


Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu.

 

Državni geodetski referenčni sistem je sistemska državna infrastruktura za določanje in izražanje položaja objektov in pojavov v prostoru, ki ga sestavljajo: državni koordinatni sistem, podatki o topografskih značilnostih ozemlja RS in sistemske državne karte.

 

Področje je sedaj urejeno z Zakonom o temeljni geodetski izmeri, ki je zastarel s strokovnega in tehnološkega vidika, z vidika evropskih smernic, predpisov in sprejetih obvez Slovenije. Evropa uvaja skupni evropski prostorski referenčni sistem (ESRS) z namenom vzpostavitve enotne referenčne podlage za povezljivost in izmenljivost prostorskih podatkov za oblikovanje in izvajanje evropskih politik. ESRS uvaja tudi direktiva Evropske komisije.

 

Geodetska uprava RS operativno že uvaja novo geodetsko prakso na podlagi Strategije osnovnega geodetskega sistema. Izvedena je izmera nekaj tisoč geodetskih točk, izračunani so transformacijski parametri za prehod med obstoječim in novim evropskim prostorskim koordinatnim sistemom, vzpostavljeno je omrežje 15 stalnih postaj za določanje položaja z uporabo satelitske tehnologije.

 

Obstaja pa pomemben razkorak v normativni ureditvi obstoječega zakona iz leta 1974, direktivo Evropske komisije in dejanskim stanjem - posodobitev normiranja področja državnega geodetskega referenčnega sistema je zato nujna.

 

Vir: MzIP

 


Finančni načrt ZZZS za leto 2014

 

Vlada RS je na današnji redni seji dala soglasje k Finančnemu načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2014, ki ga je sprejela skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 2. redni seji 19. 12. 2013.

 

Vlada RS nalaga ZZZS pripravo Rebalansa finančnega načrta za leto 2014 ob spremembi temeljnih ekonomskih izhodišč za leto 2014 ter sprememb v obsegu prvotno načrtovanih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov.

 

Finančni načrt ZZZS za leto 2014 je obravnavala in sprejela skupščina ZZZS na 2. redni seji 19. 12. 2013. Pripravljen je na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomska gibanja in razvoj ter realizacije prihodkov in odhodkov ZZZS v letu 2013. Prav tako so v FN upoštevani učinki Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih.

 

Za zagotovitev uravnoteženega poslovanja so v FN ZZZS za leto 2014 upoštevani dodatni ukrepi, ki jih je Vlada RS potrdila skozi spremembe Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014.

 

ZZZS s Finančnim načrtom za leto 2014 načrtuje prihodke v višini 2.302.806.520 eurov in odhodke v višini 2.302.806.520 eurov, kar pomeni uravnoteženo poslovanje zavoda, brez zadolževanja. 

 

Ker je ZZZS Finančni načrt za leto 2014 pripravil v obdobju oktober-november 2013, ko še ni bila znana natančna realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2013, mu je Vlada RS naložila pripravo rebalansa FN za 2014.

 

Iz zadnjih razpoložljivih podatkov iz januarja 2014 o poslovanju ZZZS v letu 2013 je razvidno, da je ZZZS leto 2013 zaključil ugodneje kot je predpostavil ob pripravi Finančnega načrta za leto 2014. Posledično dodaten prenos obveznosti iz leta 2013 v leto 2014 ni bil realiziran in dodatno nižanje cen za zagotovitev uravnoteženega poslovanja v letu 2014 ni potrebno.

 

Vir: MZ

 

Celotno sporočilo za javnost ( doc (421 KB))( pdf (316 KB))


Časovno obdobje

Potrdi