Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

3.1.13

43. redna seja Vlade RS

 

 

 
 

Sprejet sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za avtocesto na odseku Postojna/Divača-Jelšane

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za avtocesto na odseku Postojna/Divača-Jelšane.

 

V skladu s tem sklepom se nadaljuje priprava državnega prostorskega načrta za avtocesto  (DPN) na odseku Postojna/Divača - Jelšane.

 

Predmet izdelave DPN so vse prostorske ureditve, povezane z gradnjo nove avtocestne povezave mednarodnega pomena, ki se na obstoječo avtocesto A1 navezuje na območju med Postojno in Divačo in poteka do mednarodnega mejnega prehoda (v nadaljnjem besedilu MMP) Jelšane.

 

Vloga nove cestne povezave med avtocesto A1 in Jelšanami bo predvsem:

 • zagotovitev medsebojne povezanosti središč mednarodnega, državnega in regionalnega pomena na širšem območju jugozahodne Slovenije ter njihove povezanosti z mednarodnimi središči in povezavami ustreznega pomena;
 • zagotovitev daljinske cestne povezave v okviru TEN -T omrežja in Jadransko-Jonskem koridorju ter povezanosti tujih središč mednarodnega pomena čez ozemlje Slovenije;
 • navezava prometnih vozlišč mednarodnega in nacionalnega pomena na daljinsko cestno povezavo v okviru TEN -T omrežja in Jadransko-Jonskega koridorja;
 • navezava pomembnejših lokalnih središč obravnavanega območja na daljinske cestne povezave;
 • razbremenitev obeh sedanjih glavnih cest (G 6, Postojna-Jelšane in G 7, Kozina-Starod), ki ne omogočata ustreznih voznih razmer za daljinski promet;
 • izboljšanje kakovosti in časa potovanj ter prometne varnosti;
 • izboljšanje kvalitete bivanja v naseljih, skozi katere poteka daljinski promet.

 

Preučevane trase potekajo v severnem delu v treh koridorjih (zahodni, srednji in vzhodni), v južnem delu pa v enem koridorju. Koridorji potekajo na območjih občin Postojna, Pivka, Divača in Ilirska Bistrica.

 

Faze priprave državnega prostorskega načrta in roki za izdelavo posameznih faz:

1.         V prvi fazi se načrtujejo variante, izdela študija variant s predlogom najustreznejše variante in izvede postopek celovite presoje vplivov na okolje ter potrdi predlog najustreznejše variante v naslednjih rokih:

 • javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila: september 2013,
 • Vlada RS sprejme odločitev o najustreznejši variant: december 2013.

2.         V drugi fazi se za najustreznejšo varianto izdelata dva državna prostorska načrta in izvedeta dve presoji vplivov na okolje in sicer ločeno za severni in za južni del, v območju, ki je določeno v IV. točki tega sklepa, v naslednjih rokih:

 • javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in poročila o vplivih na okolje za južni del: julij 2014; sprejem uredbe o DPN: december 2014,
 • javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in poročila o vplivih na okolje za severni del: julij 2015; sprejem uredbe o DPN: december 2015

 

V skladu s tretjim odstavkom 22. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) Vlada Republike Slovenije skupaj s sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta imenuje tudi delovno skupino za pripravo tega državnega prostorskega načrta, ki jo sestavlja predstavnik pobudnika, koordinatorja in investitorja.
 
 

Vlada potrdila najustreznejšo varianto trase hitre ceste Koper-Dragonja

Vlada se je na današnji seji seznanila z variantami trase hitre ceste Koper-Dragonja, proučenimi v "Študiji variant s predlogom najustreznejše variante poteka hitre ceste na odseku Koper-Dragonja", ki jo je pod št. U/041-2005 oktobra 2006 izdelal PS Prostor d.o.o., Koper.

 

Vlada Republike Slovenije potrdi varianto V1 kot najustreznejšo varianto trase hitre ceste Koper-Dragonja.

 

Po izvedeni javni razgrnitvi študije variant, pridobljenih prvih mnenjih pristojnih nosilcev urejanja prostora in po pridobljeni dokončni pozitivni odločbi v postopku celovite presoje vplivov na okolje koordinator in pobudnik v skladu z 28. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 - popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) pošljeta predlog najustreznejše variante Vladi Republike Slovenije v potrditev.

 

Vlada Republike Slovenije v skladu z 29. členom ZUPUDPP potrdi predlog najustreznejše variante s sklepom ter ga pošlje koordinatorju, pobudniku, investitorju in vsem nosilcem urejanja prostora iz sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta. Koordinator objavi sklep na svojih spletnih straneh.

 

Variante so bile primerjane z razvojno-urbanističnega, tehničnega, funkcionalnega, okoljskega in ekonomskega vidika. Za vse variante je bila preverjena tudi njihova družbena sprejemljivost. Po opravljeni primerjavi variant po vseh petih vidikih je najprimernejša varianta, imenovana V1, ki je najbolj sprejemljiva z večine vidikov ter z nobenega vidika nesprejemljiva.

 

Študija variant v poglavju vrednotenje in primerjava variant obravnava investicijsko vrednost in ekonomsko upravičenost variant kot enega izmed vidikov vrednotenja variant. Izmed sedmih variant, primerjanih v študiji variant je varianta V1, ki je predlagana kot najustreznejša, z ekonomskega vidika druga najugodnejša.

 

Študija variant s predlogom najustreznejše rešitve je bila skupaj z okoljskim poročilom in z revizijo okoljskega poročila med 16. februarjem do 19. marcem 2007 javno razgrnjena v občinah Koper, Izola in Piran ter na Ministrstvu za okolje in prostor. Javne obravnave so potekale 6. marca 2007 v Piranu, v KS Dragonja ter 7. marca 2007 v Izoli in Kopru.

 

Trasa hitre ceste po varianti V1 se začne na koncu avtoceste pri Srminu, v začetnem delu poteka po trasi obstoječe hitre ceste MMP Škofije - razcep Srmin - Koper, ki se razširi iz sedanje štiripasovne v šestpasovno in zaključi na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja.

 

V nadaljevanju priprave državnega prostorskega načrta se bo izdelal predlog DPN in poročilo o vplivih na okolje, ki bosta javno razgrnjena v letu 2013.
 
 

Odgovor Vlade RS na sklepe komisije državnega zbora za narodni skupnosti

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odgovor na sklepe Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti z dne 30. 10. 2012.

 

Kar zadeva predlog komisije vladi, naj zakonsko uredi dolgoročno sistemsko financiranje RTV programov avtohtonih narodnih skupnosti, je vlada pojasnila, da je zakonska ureditev sistemskega financiranja RTV programov za narodni skupnosti v veljavnem Zakonu o Radioteleviziji Slovenija ustrezna, gotovo pa obstajajo rezerve tudi v okviru same RTV Slovenija.

 

Na poziv komisije Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, naj uresniči vzpostavitev sistema zagotavljanja gospodarske osnove avtohtonim narodnim skupnostim, so v odgovoru vlade predstavljeni sistem zagotavljanja gospodarske osnove avtohtonim narodnim skupnostim in predvidene izboljšave v tej smeri. Gre za finančne spodbude Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, ki se izvajajo skladno z Zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Po tem zakonu se 2,5% likvidnih oziroma denarnih sredstev in prihodkov iz upravljanja z vrednostnimi papirji, ki jih je Slovenija pridobila v postopkih lastninskega preoblikovanja na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in Zakona o privatizaciji pravnih oseb, nameni za ustvarjanja gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (italijansko in madžarsko). Tako zbrana sredstva se kot namenska posredujejo na Slovenski regionalno razvojni sklad, ki operativno izvaja program ustvarjanja gospodarske osnove narodnih skupnosti. Izvajanje finančnih spodbud za hitrejši razvoj območij, na katerih živita avtohtoni narodni skupnosti, iz državnega proračuna, je bilo določeno letos s spremembo ZSRR-2 na podlagi ugotovitev, da lahko javni sklad dodeljuje le ugodna posojila, za doseganje želenih učinkov pri izvajanju spodbud na območjih, kjer živita narodni skupnosti, pa so največkrat potrebna tudi nepovratna sredstva. Na podlagi spremenjenega ZSRR-2 je v pripravi Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, ki naj bi podrobneje uredila to področje in zagotovila potrebno pravno podlago za izvajanje tega dela ZSRR-2.

 

Na poziv komisije vladi, naj do septembra 2013 z ustreznimi finančnimi mehanizmi zagotovi sredstva za zaključek gradnje vrtca in podružnične šole z italijanskim učnim programom v Sečovljah, je v odgovoru vlade predstavljen kratkoročni načrt za rešitev tega vprašanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je namreč uvrstilo projekt za nadomestno gradnjo vrtca La Coccinella in podružnice Sečovlje pri OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran v predlog državnega proračuna. Sredstva financiranja so po sedanjem predlogu, ki je bil usklajen s predstavniki Obalne samoupravne italijanske narodne skupnosti, predvidena v dveh letih, in sicer v letu 2013 v višini 421.327 EUR in v letu 2014 v višini 10.000 EUR. Po potrditvi predloga proračuna za leti 2013-14 bo pristojno ministrstvo pripravilo sklep in pogodbo o financiranju.

 

Na prošnjo komisije Vladi RS, naj ji posreduje gradivo o prioritetnih programih, ki zadevajo ohranjanje in razvoj avtohtonih narodnih skupnosti, pa so v odgovoru vlade predstavljeni programi in dejavnosti, ki jih resorna ministrstva izvajajo v korist obeh narodnih skupnosti. Nanašajo se na področja izobraževanja, kulture, zunanjih zadev, infrastrukture in prostora ter notranjih zadev.
 
 

Informacija o odnosu RS do Nacionalne koalicije sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o odnosu Republike Slovenije do Nacionalne koalicije sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil.

 

Nasilje v Siriji se stopnjuje že enaindvajset mesecev. Doslej je terjalo preko 40.000 življenj. Notranje razseljenih oseb je vsaj 1,2 milijona, registriranih beguncev v sosednjih državah pa skoraj 510.000 (skupaj z neregistriranimi celo 710.000). Humanitarno pomoč potrebuje 2,5 milijona oseb, vključno s 360.000 palestinskimi begunci v Siriji. Vse bolj je opazen negativen vpliv sirske krize na regijo (napetosti na meji s Turčijo, izmenjava ognja na golanski planoti z Izraelom, nasilje v Libanonu).

 

Stališča RS do sirske krize ostajajo načelna in nespremenjena: levji delež odgovornosti za razmere v državi nosi režim v Damasku; nasilje in grobe kršitve človekovih pravic se morajo nemudoma nehati; zločine zoper človečnost je treba preiskati; storilci morajo odgovarjati za svoja dejanja; potreben je koordiniran pristop k naslavljanju humanitarne krize.

 

V svojih odzivih na razmere v Siriji je Slovenija doslej med drugim 19. oktobra nakazala prostovoljni prispevek v višini 60.000 EUR v podporo programom UNHCR, namenjenim nudenju pomoči notranje razseljenim osebam v Siriji in beguncem sosednjih državah. 31. maja je Slovenija sprejela odločitev, da veleposlanika Sirije v Sloveniji s sedežem na Dunaju razglasi za nezaželeno osebo. Slovenija je v opazovalni misiji OZN v Siriji (UNSMIS) sodelovala z enim pripadnikom Slovenske vojske.

 

Slovenija je odločena tudi v prihodnje odločno podpirati napore posebnega odposlanca OZN in Arabske lige Lakhdarja Brahimija za zaustavitev nasilja v Siriji. Pri tem posebej izpostavljamo pomembno vlogo Varnostnega sveta OZN. Od njegovih članic pričakujemo, da bodo presegle razhajanja in se sporazumele o besedilu resolucije Varnostnega sveta OZN, ki bo ustrezno ostro naslovila razmere v Siriji. Od Varnostnega sveta OZN pričakujemo tudi, da resno razmisli o možnosti prenosa sojenja za zločine zoper človečnost, storjene v Siriji, pred Mednarodno kazensko sodišče.

 

Glede na očitno, tudi s strani EU večkrat izraženo dejstvo, da je sirski predsednik Bashar al-Assad izgubil legitimnost, da bi še naprej vladal Siriji, in da se Nacionalna koalicija uspešno utrjuje kot pomemben in kredibilen sogovornik mednarodne skupnosti, se je Republika Slovenija odločila priznati Nacionalno koalicijo sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil kot (edinega) legitimnega predstavnika sirskega ljudstva.

 

Vzporedno s to odločitvijo Republika Slovenija od Nacionalne koalicije sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil tudi upravičeno pričakuje, da si bo le-ta še naprej intenzivno prizadevala za vzpostavitev široke ter inkluzivne opozicijske platforme z namenom izpolnitve legitimnih pričakovanj sirskega ljudstva in bo pri svojih prihodnjih korakih še naprej trdno zavezana k iskanju mirne rešitve sirske krize ter univerzalnim načelom demokratičnega vladanja in spoštovanja človekovih pravic.


Časovno obdobje

Potrdi