Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

5.3.14

48. redna seja Vlade RS

Ukrepi za preprečevanje korupcije

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela program ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije. Program vsebuje tako predloge Komisije za preprečevanje korupcije kot tudi dodatne dejavnosti na posameznih sektorskih področjih, vse z namenom omejiti tveganja za korupcijo v Sloveniji.

 

Pristojne resorje je Vlada RS zavezala, naj  ukrepe izvedejo v predvidenih rokih.  Ministrstvo za notranje zadeve, ki je koordinator programa ukrepov, pa bo skladno z današnjimi sklepi vlade pripravilo dve vmesni poročili (prvo do 1. maja 2014 in drugo do 1. oktobra 2014) ter končno poročilo najpozneje do 1. marca 2015.

 

Program, ki ga je sprejela vlada, v prvem delu zajema pregled mednarodnih aktivnosti in dokumentov ter pravne podlage za preprečevanje korupcije  v Sloveniji, v drugem delu pa odziv vlade na predloge komisije.

 

Drugi del dokumenta predstavljajo ukrepi z opisom, mnenjem vlade, opredeljenim nosilcem, vrsto ukrepa, načinom izvedbe, cilji, rokom za izvedbo, do sedaj izvedenimi aktivnostmi ter stopnjo realizacije.

 

Tretji del dokumenta se nanaša na okrepitev mehanizmov za preventivno omejevanje korupcijskih tveganj in tveganj za nastanek nasprotja interesov v javni upravi, četrti pa na omejevanje korupcijskih tveganj v pravosodju.

 

Konkretni ukrepi, predvideni v programu Vlade RS, so:

 

 

 • uvedba pregledne revizije postopkov in poslovanja TEŠ 6: preiskava se izvaja na podlagi Zakona o reviziji projekta TEŠ 6, nosilca sta Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in Ministrstvo za finance, preiskava mora biti končana v enem letu po vladnem sprejetju dokumenta;
 • uvedba pregledne revizije bančne luknje: skrajni rok, v katerem mora biti preiskava končana, je 12 mesecev od dneva sprejetja vladnih ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in pregon korupcije, nosilec je Ministrstvo za finance v sodelovanju z banko Slovenije in KPK;
 • novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja: nosilec je Ministrstvo za notranje zadeve, zakon je v obravnavi v DZ;
 • centralizacija in informatizacija javnega naročanja v javnem zdravstvu: nosilca sta Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravje, potrebni so nekateri organizacijski ukrepi in dopolnitev Zakona o javnem naročanju, rok za izvedbo je 1. julij 2014;
 • sprejetje novega zakona o slovenskem državnem holdingu: nosilec je Ministrstvo za finance, vlada je že določila besedilo novele zakona, rok za izvedbo ukrepa je 1. april 2014;
 • ureditev javnih naročil: potrebne so spremembe vrste segmentov za okrepitev usposabljanja uslužbencev, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil, izboljšan mora biti sistem delovanja zunanjih in notranjih nadzornih mehanizmov ter proces oz. postopki javnega naročanja, rok za izvedbo ukrepa je 1. september 2014, nosilci pa so Ministrstvo za finance in drugi resorji;
 • etični kodeks za poslance: odločitev je v pristojnosti Državnega zbora RS;
 • etični kodeks za funkcionarje vlade in ministrstev: vlada ga bo sprejela do konca leta 2014, nosilec ukrepa je Ministrstvo za notranje zadeve;
 • vpeljava pravila "zakonodajne sledi": Generalni sekretariat vlade, Služba Vlade RS za zakonodajo in Ministrstvo za notranje zadeve so nosilci ukrepa, ki je že izveden in omogoča "zakonodajno sled", po kateri se določi obveznost navedbe avtorstva celotnega besedila akta ali posameznih določb, kadar besedilo predloga akta pripravlja fizična ali pravna oseba zasebnega prava;
 • ureditev evidence Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je nosilec ukrepa priprave uredbe o načinu in vsebini poročanja občin in upravljavcev nepremičnin v lasti RS o zemljiških podatkih in načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v lasti države ter sprememb zakonodaje, ki bo omogočala vpis lastništva RS na podlagi zakona, in sicer do 31. decembra 2014;
 • odpoklic župana: Ministrstvo za notranje zadeve do junija 2014 pripravi spremembo Zakona o lokalni samoupravi, ki bo uvedla možnost odpoklica župana na pobudo volivcev, in spremembo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s katero bodo uvedene strožje pravne podlage za posameznikov odpoklic ob obsodbi;
 • odpoklic posameznika z javne funkcije in prepoved opravljanja javne funkcije: Ministrstvo za notranje zadeve bo s pripravo besedila novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije do konca leta 2014 vzpostavilo ustreznejše/strožje pravne podlage za odpoklic posameznika z javne funkcije;
 • učinkovit in pregleden nadzor nad delovanjem nosilcev javnih pooblastil in področnih organizacij nosilcev javnih pooblastil (zbornic): gre za kompleksen ukrep, ki bi bil lahko izveden do marca 2015, ko bo vladna delovna skupina pod vodstvom Službe vlade RS za zakonodajo pripravila analizo in predloge ukrepov za izboljšanje sistema;
 • sistemska reorganizacija delovanja inšpekcijskih služb: v obdobju 2014-2015, nosilci so Inšpekcijski svet, Ministrstvo za notranje zadeve in resorna ministrstva;
 • v izvajanju je tudi reorganizacija delovanja Komisije za preprečevanje korupcije, s sprejetjem novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije do konca leta 2014 bodo okrepljene nadzorne pristojnosti KPK in vzpostavljen neodvisni organ nadzora nad delom KPK, nosilec ukrepa je MNZ.

 

V program ukrepov, sprejetih na vladi, spadata še:

 

 • omejevanje korupcijskih tveganj v javni upravi: nosilca ukrepa sta MNZ in KPK v sodelovanju z ministrstvi, posamezna resorna ministrstva morajo do konca leta 2014 pripraviti analizo in akcijski načrt za omejitev tveganj ali preprečevanje, odkrivanje in pregon korupcije in
 • omejevanje korupcijskih tveganj v pravosodju: Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z drugimi pravosodnimi organi je zadolženo, da do konca leta 2014 pripravi: oblikovanje kodeksa poslovnega obnašanja oziroma etičnega kodeksa, ki bi zavezoval vse sodnike; usposabljanje v zvezi z etiko in integriteto; vzpostavitev jasnih standardov oziroma oblikovanje kodeksa poslovnega obnašanja, skupaj s komentarjem in /ali praktičnimi primeri, ki bi se uporabljali za vse sodnike; podrobnejša opredelitev meril za izbiro in ocenjevanje sodnikov z ustreznim aktom; oblikovanje kodeksa poslovnega obnašanja oziroma etičnega kodeksa, ki bi zavezoval vse državne tožilce; sprejem smernic glede nasprotja interesov v času opravljanja funkcije in po njenem prenehanju; usposabljanje v zvezi z etiko in integriteto državnih tožilcev.

 

Vir: MNZ


Celotno sporočilo za javnost ( pdf (181 KB))/( doc (263 KB))


Časovno obdobje

Potrdi