Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

14.3.14

49. redna seja Vlade RS

Vlada se je seznanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2014

 

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2014 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki vključuje napovedi makroekonomskih kazalcev do vključno leta 2016. Dokument predstavlja eno od strokovnih podlag za vodenje ekonomske politike.

 

Vir: UMAR


Vlada sprejela spremembe in dopolnitve Statuta DUTB

  

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela spremembe in dopolnitve Statuta Družbe za upravljanje terjatev bank.

 

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je bila ustanovljena z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, ki je bil sprejet konec leta 2012 z namenom sanacije bančnega sektorja. Navedeni zakon kot cilj ustanovitve DUTB določa izvajanje ukrepov za krepitev stabilnosti bank na način, da se zagotovi gospodarna uporaba javnih sredstev in povrnitev proračunskih sredstev, pospeševanje kreditiranja nefinančnega sektorja, zagotovitev pogojev za odprodajo kapitalskih naložb države v bankah in ugotavljanje odgovornosti za nastanek kreditov in naložb, ki se vodijo kot slabitve v bilancah bank, deležnih ukrepov.

 

DUTB je delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja s skupščino (Vlada Republike Slovenije in ostali delničarji) in sedem članskim upravnim odborom (trije člani so izvršni direktorji). V sodni register je bila vpisana 19. 3. 2013.

Za zagotovitev učinkovitega in preglednega izvajanja ciljev ustanovitve DUTB se vladi kot edini delničarki v vlogi skupščine DUTB predlaga sprejem sprememb in dopolnitev statuta DUTB. V skladu s četrtim členom ZUKSB vključuje tudi določbe o organizaciji DUTB, zastopanju, kot tudi o delovanju, kadrih, izbiri predsednika upravnega odbora ter nadomestilu za stroške rednega delovanja DUTB iz namenskega premoženja SSB.

 

S spremembami in dopolnitvami statuta se podrobneje določa:
• obveznost DUTB o vodenju zapisnikov sej upravnega odbora;
• obveznost upravnega odbora, da sprejme interne akte, ki natančneje določajo kriterije, postopke, pravila in kontrole upravljavskih procesov;
• obveznost upravnega odbora, da sprejme sistematizacijo delovnih mest z opredeljeno vrsto dela in pogoji za njihovo zasedbo, ter pristojnostmi in odgovornostmi, vezanimi na posamezno delovno mesto;
• obveznost DUTB, da v zvezi z zunanjimi izvajalci tudi preko podrobnejše ureditve v internih aktih zagotovi pregledno, strokovno in nepristransko izvedbo naročil z upoštevanjem najvišjih etičnih standardov poslovanja;
• zagotavljanje integritete in preprečevanje korupcije.

 

Vir: MF


Vlada podprla odgovor ministra Viranta na vloženo interpelacijo

 

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve dr. Gregorja Viranta, ki jo je 20. februarja 2014 vložila skupina poslank in poslancev Državnega zbora s prvopodpisanim Ivanom Vogrinom.

 

Vlada je odgovor ministra podprla, poslanke in poslanci DZ pa bodo o interpelaciji razpravljali 26. marca 2014.

 

Vir: MNZ


Predlog spremembe datuma, na katerega se bodo uporabili podatki registra nepremičnin za odmero davka na nepremičnine za leto 2014

 

Vlada RS je danes obravnavala tudi Predlog spremembe datuma, na katerega se bodo uporabili podatki registra nepremičnin za odmero davka na nepremičnine za leto 2014.

 

Obravnavo tega predloga je vlada prekinila, odločitev pa bo sprejela najkasneje v začetku prihodnjega tedna.


Vlada mag. Janka Burgarja imenovala za državnega sekretarja na MGRT

 

Vlada RS je danes na redni seji s 15. 3. 2014 imenovala mag. Janka Burgarja za državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Janko Burgar je magister znanosti. Delovne izkušnje je pridobil tako v gospodarstvu kot v državni oziroma javni upravi na vodilnih delovnih mestih kot vodja Sektorja za podjetništvo in konkurenčnost pri Gospodarski zbornici Slovenije, vodja Sektorja za konkurenčnost in industrijsko politiko in v.d. generalnega direktorja Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost pri Ministrstvu za gospodarstvo, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarstvo, vodja Sektorja za konkurenčnost in industrijsko politiko v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in kot vodja Sektorja za splošne zadeve in mednarodno sodelovanje v Javni agenciji RS za varstvo konkurence.

 

Vir: MGRT


Vlada imenovala dr. Borisa Jesiha za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade

 

Vlada RS je na današnji seji izdala odločbo o imenovanju državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Dr. Boris Jesih se s 17. marcem 2014 imenuje za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Zakon o Vladi Republike Slovenije v prvem odstavku 24. člena namreč določa, da vlada lahko na predlog predsednika vlade ali ministra brez resorja imenuje državno sekretarko ali državnega sekretarja, ki pomaga predsedniku vlade ali ministru brez resorja pri opravljanju njegove funkcije v okviru danih pooblastil.

 

Dr. Boris Jesih se je rodil leta 1956 v Mariboru. Leta 1980 je diplomiral iz politologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in se še istega leta zaposlil na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, kjer je pridobil znanstveni naziv Višji znanstveni sodelavec. Leta 1992 je magistriral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani z naslovom »Avstrijske politične stranke in manjšinsko vprašanje«.Leta 2003 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Politična participacija narodnih manjšin - primer koroških Slovencev« na Fakulteti za družbene vede. Od leta 2006 dalje je habilitiran na Univerzi na Primorskem kot univ. docent za področje etničnih študij. Kot gostujoči profesor je večkrat predaval na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu.

 

Kot raziskovalec je opravil vrsto samostojnih raziskovalnih nalog s področja položaja slovenske manjšine v Avstriji in vidikov politične participacije narodnih manjšin, tematska področja raziskovanja so tudi pojavi neonacizma in "novih družbenih gibanj" v Avstriji, ter položaj manjšin v Sloveniji in v sosednjih državah.

 

V zadnjih letih je aktivno sodeloval na projektu »Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru«, v okviru katerega je bil sourednik treh publikacij z enakim naslovom. Bil je odgovorni nosilec TRP za naslovom »Narodne manjšine v medetničnih odnosih po vstopu Slovenije v EU«.

Rezultate svojega dela je predstavil na več kongresih v tujini in Sloveniji, kjer so bili njegovi referati tudi objavljeni. Je soavtor in sourednik slovenskega poročila o položaju narodnih manjšin v prostoru Alpe Jadran.

 

Uredil je vrsto publikacij s področja manjšinske problematike, v obdobju od leta 1992 do leta 2008 je bil urednik osrednje slovenske revije za manjšinska vprašanja »Razprave in gradivo/Treatises and Documents«.

 

Je soavtor več znanstvenih monografij ter avtor številnih člankov s področja narodnih manjšin, ki so bili objavljeni doma in v tujini.

 

Bil je član slovensko-avstrijske komisije strokovnjakov, ki je obravnavala odnose med državama in sourednik zbornika, ki je nastal kot rezultat del slovenskega dela komisije. Kot strokovnjak je sodeloval s Komisijo DZ za narodnosti, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve.

 

V obdobju 2008-2011 je opravljal funkcijo državnega sekretarja v Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, na katero je bil marca 2013 ponovno imenovan.

 

 

Celotno sporočilo za javnost ( pdf (185 KB))( doc (316 KB))

 

 


Časovno obdobje

Potrdi