Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

27.3.14

51. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela sklep, da lahko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti začne z izvajanjem programa Prvi izziv 2014 še pred potrditvijo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s strani Evropske komisije

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da lahko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti začne z izvajanjem programa Prvi izziv 2014 še pred potrditvijo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s strani Evropske komisije.

 

Cilj programa je omogočiti 3.176 zaposlitev mladih brezposelnih oseb za obdobje vsaj petnajst (15) mesecev neprekinjeno z vključujočim tri (3) mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas. V ta namen je predvidenih več kot 20 milijonov evrov.

 

Vlada nalaga Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvu za finance, da se Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovi finančna sredstva za izvedbo programa iz prejšnje točke.

 

Glede na nujnost reševanja brezposelnosti mladih v najbolj prizadetih regijah Unije kot tudi Uniji kot celoti je bila vzpostavljena Pobuda za zaposlovanje mladih, ki se financira iz posebne dodelitve in ciljnih naložb Evropskega socialnega sklada.

 

Program sodi med ukrepe Programa Jamstva za mlade, ki ga je potrdila Vlada RS v mesecu januarju, v mesecu februarju pa je bil predstavljen tudi Evropski Komisiji. Odziv Evropske komisije je bil pozitiven. Kot posebej pozitivno so izpostavili razširitev ciljne skupine Jamstva za mlade do dopolnjenega 29 leta, sodelovanje mladih pri pripravi ukrepov ter velik poudarek tudi na preventivnih in sistemskih ukrepih, ki bodo imeli dolgoročne in sinergijske učinke na položaj mladih na trgu dela. Obenem je Komisija Slovenijo pozvala, naj čim prej prične z izvajanjem programov, ki bodo financirani iz Pobude.

 

V dogovoru z mladimi smo se odločili, da sredstev Pobude ne drobimo, temveč jih porabimo za ukrep, ki naslavlja ključno problematiko mladih na trgu dela v Vzhodni Sloveniji – to je iskanje prve zaposlitve po zaključku izobraževanja. V okviru programa Prvi izziv 2014 bo delodajalcem na voljo subvencija ob zaposlitvi iskalca prve zaposlitve. Namen programa je spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb do 30 let, kar jim bo omogočilo integracijo v delovno okolje ter izboljševalo njihove zaposlitvene možnosti.

 

Dodana vrednost programa je prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti ciljne skupine, kot tudi zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Cilj programa pa je omogočiti 3.176 zaposlitev mladih brezposelnih oseb za obdobje vsaj petnajst (15) mesecev neprekinjeno z vključujočim tri (3) mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas.

 

Cilj je, da z izvajanjem Jamstva za mlade, vključno z ukrepom Pobude, zajezimo negativni trend brezposelnosti mladih že v tem letu in v letu 2015 dosežemo preobrat v pozitivno smer, zmanjšamo število brezposelnih in povečamo število zaposlenih mladih.

 

Vir: MDDSZ

 


Vlada se je seznanila s stanjem o prevzetih obveznostih in črpanjem sredstev na področju kohezijske politike

 

Vlada RS je na današnji redni seji seznanila s stanjem o prevzetih obveznosti na področju kohezijske politike in črpanjem sredstev kohezijske politike.

 

Predlagatelji finančnih načrtov naj v postopkih za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike vključijo možnost, na podlagi katere lahko predlagatelj finančnega načrta, do sklenitve pogodbe, odstopi od sofinanciranja posameznega projekta iz razloga, ker zanj v proračunu ni zagotovljenih pravic porabe.

 

Ravno tako morajo predlagatelji finančnih načrtov pred in med izvedbo postopkov za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike vsebino dokumentov, ki se nanašajo na dodeljevanje sredstev iz proračuna, uskladiti z organom upravljanja. 

 

Vir: MF

 


Vlada določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od aprila do vključno junija 2014 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov

 

Vlada RS je na današnji redni seji določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od aprila do vključno junija 2014 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Danes določene kvote lahko vlada po potrebi še spremeni po sprejemu Programa stabilnosti.

 

Ministrstvo za finance je v skladu s 36. členom Zakona o javnih financah ter s 5. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije pripravilo predlog obsega proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna oziroma kvote za obdobje od aprila do vključno junija 2014 (drugo trimesečje).

 

Pri določanju predloga kvote za drugo trimesečje je Ministrstvo za finance upoštevalo naslednje:
• s spremembami proračuna RS za leto 2014 predvidene pravice porabe neposrednim proračunskim uporabnikom;
• evidentirane prevzete obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna;
• likvidnostne možnosti proračuna (upoštevaje načrtovano dinamiko prihodkov);
• dinamiko porabe proračunskih sredstev v preteklih letih ter
• značilnosti posameznih ekonomskih kategorij odhodkov proračuna (sezonsko komponento trošenja pravic porabe).

 

Pri predlogu kvote za tretje trimesečje zaradi specifičnosti potrebe po sredstvih izstopata Državna volilna komisija (59,9% poraba glede na sprejeti proračun) zaradi volitev v Evropski parlament, ki bodo potekale v mesecu maju, in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (43,8% poraba glede na sprejeti proračun) zaradi glavnine izplačil sofinanciranja dejavnosti Slovencev v sosednjih državah v tem trimesečju.

 

Predlagana kvota za drugo trimesečje proračunskega leta 2014 znaša približno 2,192 milijarde evrov, kar je 23,5 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz sprememb proračuna za leto 2014.

 

Vir: MF

 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju    

 
Vlada RS je določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejetje po skrajšanem zakonodajnem postopku.

 

Spremembe in dopolnitve zakona so potrebne zaradi prehoda sedanjega Urada RS za mladino na vlado, določa pa se tudi nova naloga urada, pristojnega za mladino, in sicer usklajevanja ukrepov, ki se nanašajo na mladino. Gre za nalogo, ki jo sedanji Urad RS za mladino v praksi že izvaja.

 

Ena ključnih ambicij za prilagojen institucionalni okvir v delu administrativne umestitve organa, pristojnega za mladino na vladno raven, je povezana z željo po krepitvi t.i. »horizontalne« dimenzije mladinske politike v Sloveniji, torej usklajevanjem različnih politik, ki se tičejo mladih. Pokazala se je potreba, da se pozornost iz t.i. »vertikalnih vprašanj«, povezanih s vprašanjem mladinskega dela in mladinske politike v ožjem smislu, preusmeri tudi k drugim sektorskim politikam, kjer sedanji upravni organ, pristojen za mladino, nima izvirnih pristojnosti. Ta je sicer nalogo usklajevanja različnih sektorskih politik načeloma usklajeval že sedaj (znotraj oblikovanja in izvajanja v letu 2013  sprejetega Nacionalnega programa za mladino), z eksplicitno določitvijo naloge usklajevanja pa bi se omenjena naloga tudi formalno določila kot pristojnost urada, pristojnega za mladino.

 

Posledica prehoda delovnega področja Urada RS za mladino na Vlado bo povzročila tudi spremembo na področju podeljevanja državnih priznanj v mladinskem  sektorju. Državna priznanja bo podeljeval Odbor za  podeljevanje državnih priznanj v mladinskem sektorju, ki ga bo imenovala Vlada RS in bo imel  mandat 4 leta. Na tak način se statusno okrepi nivo podeljevanja državnih priznanj.

 

Vir: MIZŠ

 

 

Celotno sporočilo za javnost ( pdf (363 KB))( doc (1002 KB))

 

 


Časovno obdobje

Potrdi