Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

19.3.13

55. redna seja Vlade RS

Foto: UKOM

Vlada določila besedilo predloga Zakona o finančni upravi

 
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o finančni upravi in ga posreduje Državnemu zboru v obravnavo.

 

Vlada ocenjuje, da je zaradi pričakovanih novih okoliščin, ki jih bo prinesel vstop Hrvaške v EU, in zaradi povečanja učinkovitosti pri pobiranju obveznih dajatev ter večje racionalnosti organiziranosti služb, ki so pristojne za pobiranje javnih dajatev, primerno, da se davčna in carinska služba združita v enotno finančno upravo.

 

Z združitvijo obeh služb se uresničujeta tudi cilj racionalizacije postopkov v službah in optimizacija stroškov do zdaj ločenih organov. Prav tako se želijo bolje izkoristiti zaposleni, s katerimi razpolagata službi.

 

Poenotenje kontrolnih mehanizmov služb in zbirk podatkov bo omogočilo celovito in kakovostno obravnavo zavezancev kakor tudi zmanjšanje administrativnih ovir pri izpolnjevanju njihovih obveznosti, po drugi strani pa tudi zmanjšanje upravnega bremena za finančno upravo.

 

Cilj predloga zakona je vzpostaviti pravni okvir za nadaljnji razvoj upravnega organa, pristojnega za pobiranje obveznih dajatev, kot sodobno organiziranega upravnega organa.

 

Predlog zakona ureja načela delovanja, organizacijo, naloge in pooblastila finančne uprave, zbiranje podatkov ter vodenje davčnega registra in evidenc, pravice ter obveznosti uslužbencev finančne uprave in druga vprašanja, povezana z delovanjem finančne uprave.

 

Finančna uprava Republike Slovenije bo upravni organ v sestavi ministrstva za finance. Notranje organizacijske enote finančne uprave sestavljajo Generalni finančni urad, finančni uradi in druge notranje organizacijske enote. V Generalnem finančnem uradu bo organizirana Finančna policija, specializirana finančna preiskovalna enota, ki bo ustanovljena za posebne primere odkrivanja in preiskovanja najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju ali drugih predpisov iz pristojnosti finančne uprave, s katerimi je lahko resno ogrožen finančni interes oziroma interes varstva in varnosti Republike Slovenije oziroma EU, ki zahtevajo posebno usposobljenost, organiziranost in opremljenost finančnih preiskovalcev. Zaradi umeščenosti v organizacijsko enoto finančne uprave, pristojno za načrtovanje in usmerjanje finančnega nadzora, bo imela Finančna policija zagotovljeno tudi ustrezno pomoč za svoje delovanje, splošno, vsebinsko in analitično. Pomembno je tudi, da bo znotraj Generalnega finančnega urada finančne uprave omogočeno hitro usklajevanje dejavnosti mobilnih oddelkov, ki bodo lahko zagotovili pomoč Finančni policiji. Taka organiziranost bo pomembno prispevala k učinkovitosti pri zatiranju najhujših kršitev pri izogibanju plačevanju davkov vseh vrst ter tudi zagotovila učinkovitejše pobiranje dajatev na primarni ravni. Finančna policija bo pri opravljanju svojih nalog samostojna. Vlada bo z uredbo, izhajajoč iz predloga zakona, določila naloge, krajevno pristojnost, območje in sedež Generalnega finančnega urada ter finančnih uradov.

 

Pri določitvi obsega in vsebine nalog združenega organa se izhaja iz obstoječih nalog davčnega in carinskega organa, določenih z ZDS-1, ZCS-1 in ZDavP-2.

 

Za opravljanje nalog finančne uprave imajo uradne osebe v okviru nalog delovnega mesta, na katero so razporejene, določena pooblastila:

 • ugotavljanje identitete zavezanca,
 • zbiranje in pridobivanje obvestila ter podatke,
 • zahtevati predložitev podatkov, listin in dokumentov, jih pregledovati in razmnoževati, 
 • pregled podatkov v elektronski obliki in zahtevati izdelavo njihove kopije, če se podatki nanašajo na opravljanje dejavnosti ali pridobivanje prihodkov,
 • kopiranje podatkov v elektronski obliki in zahtevati izdelavo verodostojne kopije celotnega nosilca podatkov,
 • pregled in obdelava kopij podatkov v elektronski obliki ter verodostojne kopije celotnega nosilca podatkov, če se podatki nanašajo na opravljanje dejavnosti ali pridobivanje prihodkov,
 • uporaba tehničnih pripomočkov za fotografiranje ali snemanje,
 • odvzem in pregled vzorcev blaga,
 • ugotavljanje namensko uporabo označenih energentov in vsebnosti sredstev za označevanje,
 • zaseg listin, dokumentov, nosilcev zbirk podatkov in drugih stvari,
 • vstop na zemljišča, prostore in objekte in njihov pregled,
 • pregled naprav, blaga in drugih stvari,
 • ustavljanje prevoznih sredstev,
 • pregled in preiskava prevoznih ter prenosnih sredstev,
 • varnostni pregled,
 • pregled oseb,
 • uporaba prisilnih sredstev,
 • zapečatenje poslovnih prostorov, poslovnih knjig in druge dokumentacije,
 • prepoved opravljanja dejavnosti,
 • opravljanje drugih dejanja, ki so v skladu z namenom opravljanja nalog finančne uprave.

 

Finančna uprava zbira določene podatke ter vodi in vzdržuje davčni register in druge evidence.

 

Vir: MF
 
 

Vlada seznanjena s poročilom o realizaciji aktivnosti pri pripravi DPN

 
Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s poročilom o realizaciji aktivnosti pri pripravi državnih prostorskih načrtov.

 

Vlada ugotavlja, da so se zaradi izvedenih normativnih in organizacijsko-tehničnih ukrepov na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije št. 35000-12/2012/10 z dne 14. 6. 2012 in št. 35000-12/2012/16 z dne 25.10.2012 pospešile aktivnosti priprave posameznih državnih prostorskih načrtov, tako da je Vlada Republike Slovenije v letu 2012 sprejela naslednje prostorske umestitve pomembnejših infrastrukturnih objektov v prostor:

 • Uredbo o DPN za gospodarsko središče Feniks (sprejem dne 22.3.2012);
 • Uredbo o DPN za HE Brežice (sprejem dne 27.6.2012);
 • Uredbo o DPN za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R 26 Krašnja Kresnice na območju Dešna (sprejem dne 5.7.2012);
 • Uredbo o DPN za daljnovod Cirkovce Pince (sprejem dne 12.7.2012);
 • Uredbo o DPN za plinsko - parno elektrarno v termoelektrarni Trbovlje (sprejem dne 19.7.2012);
 • Uredbo o DPN za prenosni plinovod R297B Šenčur-Cerklje na Gorenjskem (sprejem dne 23.8.2012);
 • Uredbo o DPN za cesto Hrastnik - Zidani most - Radeče in deviacijo ceste Rimske Toplice - Zidani most - Radeče (sprejem dne 28.9.2012);
 • Uredbo o DPN za daljnovod 2x110 kV Brestanica - Hudo (sprejem dne 8.11.2012);
 • Uredbo o DPN za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (sprejem dne 21.11.2012);
 • Uredbo o DPN za državno cesto med AC A1 pri Novem mestu in priključkom Maline (sprejem dne 20.12.2012).

 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da zaradi razlogov, navedenih v poročilu iz 1. točke tega sklepa (predvsem razlogov, ki izhajajo iz varovanja okolja in varovanja narave), aktivnosti v posamičnih postopkih priprave državnih prostorskih načrtov niso bile realizirane v skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije št. 35000-12/2012/10 z dne 14. 6. 2012 in št. 35000-12/2012/16 z dne 25.10.2012, zato v zvezi s temi postopki priprave državnih prostorskih načrtov Vlada Republike Slovenije sprejema sklepe o njihovem nadaljevanju, mirovanju oziroma ustavitvi priprave.

 

V postopku priprave državnega prostorskega načrta za območje HE Mokrice Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do 31.3.2013 zagotovi izvedbo vseh aktivnosti za uskladitev načrtovanih ureditev z Republiko Hrvaško v okviru čezmejne presoje vplivov na okolje ter zaključi postopek celovite presoje vplivov  na okolje in izda odločbo o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, tako da bo Vlada Republike Slovenije uredbo o državnem prostorskem načrtu sprejela najkasneje do 15.4.2013.

 

Postopek priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto med AC A1 in priključkom Velenje jug (navezava na varianto E2) se zaradi izkazane nesprejemljivost, aprila 2008 na Vladi RS potrjene, najustreznejše variante F2-2 z vidika varstva kmetijskih zemljišč in nesprejetosti trase v lokalnem okolju ter zaradi velikih vplivov variante F3b na območja ohranjanja narave in nasprotovanja umestitvi trase v lokalnem okolju, za varianti F2-2 in F3b ustavi. Z namenom izboljšanja prometne povezave območja Savinjsko Šaleške regije z mednarodnimi prometnimi povezavami se umeščanje trase nadaljuje v okviru koridorja obstoječe cestne povezave Arja vas - Velenje, tako da se zagotovi tudi ustrezno navezavo na načrtovano cesto med Velenjem in Slovenj Gradcem (načrtovano z državnim prostorskim načrtom za državno cesto med priključkom Velenje jug in priključkom Slovenj Gradec jug).

 

Postopka priprave državnega prostorskega načrt za obvoznico Škofljica ni mogoče nadaljevati do pridobitve stališča Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede uporabljene metodologije za oceno vpliva ceste na vrste in habitate, glede določitve potrebne količine nadomestnih habitatov ter načina izvedbe in upravljanja nadomestnih habitatov. Za izboljšanje prometne pretočnosti Vlada nalaga Družbi za avtoceste Republike Slovenije pospešitev ureditve polnega avtocestnega priključka Šmarje Sap z zaključkom ureditve najkasneje do 30. 6. 2014, upravljavcu državne ceste, Direkciji Republike Slovenije za ceste pa izvedbo ukrepov za boljšo pretočnost na obstoječi cesti z zaključkom ureditve najkasneje do 30. 6. 2014.

 

Postopek priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto Cerkno Hotavlje se ustavi, ker zaradi izkazane visoke investicijske vrednosti, slabe prometno - ekonomske sprejemljivosti predlagane variante v severnem koridorju in zaradi odkritega nasprotovanja lokalne skupnosti variantam S1 in S2, nadaljevanje postopka priprave DPN v okviru variante S1 in S2 ni mogoče. Za zagotovitev čim hitrejšega izboljšana prometne povezanosti Severnoprimorske regije z Osrednjo Slovenijo Vlada RS nalaga upravljavcu državne ceste, Direkciji Republike Slovenije za ceste, da prioritetno nadaljuje z modernizacijo obstoječe cestne povezave in za ta namen zagotovi sredstva v letih 2013 in 2014.
 

Vir: MzIP
 
 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

 
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Popravek uredbe je zaradi različnih določb 8. Člena in priloge 2 nujen.
 

 

V Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje se spremeni 8. člen, ki določa pogoje za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor. Nov 8. člen določa, da se za umeščanje nezahtevnega in enostavnega objekta v prostor upoštevajo vse določbe veljavnega prostorskega akta. Novi drugi odstavek  določa, da v primeru, če prostorski akt ali drug predpis občine ne vsebuje pogojev za umeščanje nezahtevni in enostavnih objektov v prostor, se v tem primeru uporabijo določbe drugega odstavka tega člena, ki vsebuje natančne prostorske omejitve glede odmikov, dopustne namenske rabe, dovoljenega števila objektov in oblikovanja. Novi tretji odstavek 8. člena je podrobneje opredeljeno, da se za parcelo namenjeno gradnji šteje takšna zemljiška parcela, ki je parcelirana v skladu s prostorskim aktom, kar pomeni, da je na ta način zagotovljena enaka namenska rabe vsake od nastalih parcel.Tretji odstavek veljavne uredbe je postal četrti odstavek 8. Člena, četrti odstavek obstoječe uredbe pa se črta.

 

Drugi člen predloga uredbe določa, da se priloga 2 zamenja. V prilogi 2 se spreminja prva točka (Majhna stavba) tako, da nobena majhna stavba ni enostaven objekt.  Iz nabora objektov so nekateri objekti izvzeti in preneseni v novo drugo točko "Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave". V nabor majhne stavbe so uvrščeni samo enostavni objekti do površine 20 m2.

 

V novi točki 14 (Športno igrišče na prostem) se velikost enostavnih objektov z 2000 m2 zmanjšuje na 1000 m2.

 

V novi točki 16 (Objekt za oglaševanje) je odpravljena nomotehnična napaka.

 

V novi točki 17 (Objekti za rejo živali) so se črtali vsi enostavni objekti in so preneseni med nezahtevne objekte.

 

V novi točki 18 (Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti) se v opis objekta doda opis "ki ni namenjen prebivanju". Vse stavbe kot enostavni objekti so preneseni med nezahtevne objekte. Odpravljena je nomotehnična napaka pri omejevanju višine objektov.

 

V novi 19 točki (Objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost) se v opisu objekta doda "objekt, ki ni namenjen prebivanju" in s tem prepreči napačno razumevanje rabe objekta.
 

Celotno sporočilo MZIP:

 

www.mzip.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7369/f816cf85743cc50609538917f5dcb081/

Vir: MzIP

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi