Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

17.4.14

55. redna seja Vlade RS

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih.

 

Na 12. Seji Državnega zbora dne 28.03.2013 je bilo zaradi vsebine glede ukinitve Javne agencije RS za varnost prometa sklenjeno, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, na osnovi navedene odločitve je bilo pripravljeno novo gradivo, ki ne vsebuje ukinitve Javne agencije RS za varnost prometa.

 

Glavni namen zakona:

 • imenovati nacionalno kontaktno točko v Republiki Sloveniji za čezmejno izmenjavo informacij o prometnih prekrških,
 • urediti ločevanje kršitev, da bo možno posebej sporočati podatke o kršitvah prevoznikov in upravljavcev prevozov v nacionalni elektronski register cestnih prevoznikov skladno s 5. točko Priloge IV Uredbe 1071/2009/ES,
 • urediti dostop do podatkov o vozilih vsem nacionalnim kontaktnim točkam v Evropski uniji,
 • časovno omejiti veljavnost izjave o lokaciji vozila in zahtevati novo izjavo o lokaciji vozila po poteku določenega obdobja,
 • urediti določitev izjave o lokaciji vozila ob odjavi vozila po uradni dolžnosti,
 • določiti, da se ugotovitev identitete fizične osebe v primeru spremembe lastništva vozila ne zaračuna,
 • urediti nadzor, pooblastila in pristojnosti vojaške policije nad vojaškimi vozili v cestnem prometu,
 • zagotoviti jasnejši zapis posameznih določb zakona,
 • odpraviti napake v besedilu,
 • dopolniti določbe za postopke, ki še niso bili urejeni,
 • poenostaviti postopke v zvezi z vozili.

 

Vir: MzIP

 


Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o financiranju občin

 

Vlada RS je na današnji redni določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) in ga posreduje Državnemu zboru RS v sprejem po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona.

 

Predlog zakona vsebuje spremembe in dopolnitve, s katerimi se preprečuje zviševanje davčnih prihodkov občinskih proračunov in povprečnine zaradi inflacije iz preteklih let. Vsebuje rešitve, ki omogočajo občinam predpisovanje občinske takse za dejavnosti, ki pomenijo posebno rabo javnih površin v lasti občine. Zakon se prav tako usklajuje z ureditvijo dodeljevanja sredstev državnega proračuna, kot jo določa zakon o javnih financah, natančneje pa se določa tudi postopek določitve povprečnih stroškov občin za izvajanje nalog, določenih z zakoni. Nadalje se ureja postopek dodeljevanja dodatnih sredstev državnega proračuna za sofinanciranje občinskih investicij v delu, ki se nanaša na zagotovljena sredstva v državnem proračunu, na način, ki razbremenjuje  izvajalce odvečnih  postopkov.

 

Cilji predlaganih sprememb in dopolnitev ureditve financiranja občin so zagotovitev sorazmernosti virov financiranja občin z nalogami, določitev podlag in postopkov dogovarjanja o primernem povprečnem obsegu sredstev za financiranje obveznih nalog občin ter poenostavitev postopka dodeljevanja dodatnih sredstev iz državnega proračuna, namenjenih financiranju občinskih investicij.

 

Vir: MNZ

 


Vlada se je seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013

 

Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, ki navaja presek stanja na področju črpanja sredstev EU skladov do 31. marca 2014. Poročilo prikazuje trenutno  stanje, vsebuje pregled izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji, identificira težave in navaja predloge rešitev za pospešitev črpanja.

 

Kot izhaja iz poročila, je vlada naložila ministrstvom, vključenim v izvajanje kohezijske politike, da do 9. maja 2014 odpravijo neupravičene zaostanke pri pripravi zahtevkov za povračilo EU sredstev v državni proračun in preverijo razloge za počasno dinamiko izvajanja aktivnosti po posameznih pogodbah. Do konca maja 2014 bosta Ministrstvo za finance (MF) in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) o tem seznanili vlado. Vlada je ministrstvom še naložila, da izvedejo vse aktivnosti v povezavi z obveznim vnosom listin v informacijski sistem.

 

Republika Slovenija je v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. marca 2014 od 4,1 milijarde evrov razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike (EU del) večino sredstev že dodelila – 4,3 milijarde oz. 105,62 odstotkov (odstotek je večji od 100 zaradi zagotovljenih dodatnih sredstev oz. t. i. dodatnih pravic porabe), za 3,9 milijarde evrov (EU  del) ali 95,42 odstotkov sredstev je podpisanih pogodb, iz državnega proračuna je bilo izplačanih nekaj manj kot 2,7 milijarde evrov (EU del) ali 65,98 odstotkov razpoložljivih sredstev, v državni proračun pa je bilo iz bruseljske blagajne povrnjenih 2,6 milijarde evrov (EU del) ali 62,19 odstotkov razpoložljivih sredstev.

 

Kot izhaja iz poročila SVRK prioritetno spremlja in odpravlja nepotrebne ovire in težave za izvajanje projektov. Skupaj s pristojnimi resorji vodi aktivnosti za pospeševanje črpanja EU sredstev, odpravo zaostankov in poenostavitve administrativnih postopkov. Pri tem  je prioritetna naloga SVRK in ministrstev vključenih v izvajanje kohezijske politike pospešeno izvajanje ukrepov, ki bodo preprečili oz. zmanjšujejo tveganje izgube evropskih sredstev ob morebitni ne izvedbi že potrjenih projektov oziroma ob morebitnih naknadnih finančnih korekcijah. Ker črpanje sredstev evropske kohezijske politike ne poteka vedno skladno z dinamiko sprejetega proračuna in v izogib tveganju za izgubo sredstev kohezijske politike 2007-2013, pa bo SVRK ob ugotovitvi, da neposredni uporabnik ne porablja sredstev za izvajanje kohezijske politike skladno z načrtovano dinamiko oziroma pri izvajanju ne dosega zastavljenih in dogovorjenih ciljev, predlagala vladi, da odloči o prerazporeditvah pravic porabe namenskih sredstev EU in pripadajočih pravic porabe slovenske udeležbe.

 

Sicer pa sta MF in SVRK pristopila tudi k optimizaciji procesov med informacijskim sistemom MFERAC (državni računovodski sistem), ISARR (spremljanje kohezijske politike) in ISPA2007, katerega namen je zagotoviti uporabnikom visoko stopnjo zanesljivosti delovanja. Z onemogočenim vnosom odredb za izplačila iz državnega proračuna neposredno v sistem MFERAC in naknadnega vnosa listin upravičencev v sistem ISARR, katerega uvedba se načrtuje do 30. maja 2014, se bo zmanjšal razkorak med izplačili in pripravljenimi zahtevki za povračilo ter posledično skrajšal čas zalaganja evropskih sredstev iz nacionalnega proračuna. Ob tem MF in SVRK še pozivata posredniška telesa in druge organe k pravočasni, sprotni pripravi zahtevkov za povračilo, in sicer najkasneje 30 dneh od dneva izplačila iz državnega proračuna.

 

Vir: SVRK

 

 

Dodeljevanje državnih pomoči družbam v težavah je primerljivo učinkovito s sistemi drugih člani EU

 

Vlada RS se je danes na redni seji seznanila z Informacijo o uspešnosti dodeljenih državnih pomoči družbam v težavah v zadnjih desetih letih.  

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je sistem dodeljevanja državnih pomoči družbam v težavah v Sloveniji v analiziranem obdobju primerljivo učinkovit s sistemi v drugih predstavljenih članicah EU ter gospodaren z vidika analize oportunitetnih stroškov.

 

Instrumenti za pomoč družbam v težavah so v okviru Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ustrezni in dosegajo namene v skladu z zakonom.

 

Poročilo bo objavljeno na spletni strani MGRT.

 

Vir: MGRT

 

 

Celotno sporočilo za javnost ( pdf (197 KB))( doc (316 KB))

 

 


Časovno obdobje

Potrdi