Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

19.6.14

63. redna seja Vlade RS

Vlada o prodaji delnic Mercatorja

 

Vlada je obravnavala poročilo Slovenskega državnega holdinga o prodaji delnic Poslovnega sistema Mercator, d. d. in sprejela naslednje sklepe:

 

 

  1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom Slovenskega državnega holdinga, d. d., o prodaji delnic Poslovnega sistema Mercator, d. d., in mu naložila, naj poročilo dopolni.
  2. Vlada Republike Slovenije poziva Slovenski državni holding, d. d., da transakcijo prodaje delnic Poslovnega sistema Mercator, d. d., skrbno spremlja in o tem Vlado Republike Slovenije tekoče obvešča.
  3. Vlada Republike Slovenije pričakuje od prodajalcev delnic Poslovnega sistema Mercator, d. d., da postopke vodijo z vso skrbnostjo dobrega gospodarja in da upoštevajo pri odločitvah tudi vidike zaposlenosti oziroma ohranitve delovnih mest, odnose v dobaviteljskih verigah in ostale pomembne vidike za slovensko gospodarstvo.

 

 

 

Vlada izdala Uredbo o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

 

Uredba določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev z namenom ohranjanja kmetijske dejavnosti in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. Razlog za pripravo predloga nove uredbe je sprememba Evropske zakonodaje na podlagi katere se pomoči de minimis v kmetijstvu dodeljujejo.

 

Skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju ne sme presegati 15.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

 

V skladu z uredbo se sredstva namenijo za ukrepa: Ukrep I: finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu (za nepredvidljivi škodni dogodek se šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč) in Ukrep II: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo (za škodni dogodek se šteje smrt, l., ll. ali lll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot jih določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje). Sredstva se dodelijo z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.

 

Vir: MKO

 

 

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva in jo poslala v objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Po slabih dveh letih po sprejemu osnovne uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva se je izkazala potreba, da se znotraj zakonskih okvirov opredelijo nekatere dodatne dejavnosti socialnega podjetništva.

Nova uredba prinaša vsebinsko širitev potencialnih dejavnosti za socialna podjetja tipa A na področjih:

 

  • ohranjanja narave in varstva okolja (širitev na področje Ribištva in gojenja vodnih organizmov in razširitev dejavnosti storitev za gozdarstvo),
  • kmetijstva, proizvodnje in lova, tako da se omogoča ta dejavnost tudi na področju socialnega podjetništva,
  • spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije (širitev na vse dejavnosti obdelave in predelave lesa; proizvodnje izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, vlaknin, papirja in kartona ter z namenom gradnje ekološko varčnih zgradb tudi na področje gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb), kulture in naravne dediščine.

 

 

Vir: MDDSZ

 

 

Vlada s sprejemom uredbe omogočila uporabo konoplje v medicinske namene

 

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog. Z novo ureditvijo bo omogočena uporaba učinkovin iz konoplje v medicinske namene.

 

Vlada RS je 23. januarja 2014 sprejela sklep, da se uporaba konoplje v medicinske namene ustrezno uredi v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog. Z novo ureditvijo bo omogočena uporaba učinkovin iz konoplje v medicinske namene. Podoben sklep je na sedmi seji 19. februarja 2014 sprejel Odbor za zdravstvo Državnega zbora, zato Vlada RS sprejema novo besedilo Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, ki vključuje vse spremembe in dopolnitve, dosedanje  številne dopolnitve uredb pa se razveljavijo. Hkrati je uredba zaradi naraščajočega števila zaznanih novih psihoaktivnih snovi v Evropski uniji in pri nas ter posledičnih številnih sprememb in dopolnitev Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog postala v praksi prezapletena in nepregledna, zato Vlada RS sprejema novo uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog.

 

Ker je medicinska stroka podprla uporabo učinkovin iz konoplje za zdravljenje simptomov nekaterih bolezni, je vlada potrdila spremembo omenjene uredbe, s katero v Sloveniji omogoča uporabo zdravil na osnovi kanabinoidov. Konoplja, razen industrijske konoplje, torej ostaja prepovedana droga, registrirana zdravila na osnovi kanabinoidov pa lahko po novem  zdravniki predpišejo bolnikom na recept za zdravljenje tistih bolezni, pri katerih so ta zdravila dokazano učinkovita. 

 

Informacije o uporabi konoplje v medicinske namene so dostopne v letaku in odgovorih na vprašanja na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje.

 

Vir: MZ

 

 

Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o službi v Civilni zaščiti

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o službi v Civilni zaščiti. Objavljena bo v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Veljavna Uredba o službi v Civilni zaščiti (v nadaljnjem besedilu: uredba) je bila sprejeta leta 2008 in tudi dopolnjena istega leta. Pri njenem izvajanju se je pojavila potreba po spremembah, zlasti glede določitve plače za opravljanje službe v Civilni zaščiti. Z uveljavitvijo novega plačnega sistema so v javnem sektorju urejene tudi plače poklicnih gasilcev. Dosedanja rešitev, pri kateri je osnova povprečje trimesečnih plač v najmanj treh poklicnih gasilskih enotah v državi, ki so približno enakega obsega, se je zaradi nezasedenosti delovnih mest pokazala za neustrezno, zato se plača veže na plačo poklicnega gasilca, ki je določena s kolektivno pogodbo. Sprejem uredbe ne bo povzročil finančnih posledic. Pri nekaterih kategorijah pripadnikov Civilne zaščite se bodo plače v času opravljanja službe v Civilni zaščiti celo nekoliko znižale.

 

Vir: MO

 

 

Financiranje obveznih gospodarskih javnih služb

 

Vlada RS je na današnji seji obravnavala problematiko financiranja gospodarskih javnih služb v obdobju od 1.6.2014 do 31.12.2014 in sprejela naslednje sklepe:

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za dejansko opravljene storitve, v skladu s Pogodbo o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2015,  potrdi vsakokratno mesečno situacijo upravljavca.  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za dejansko opravljene storitve v skladu s Pogodbo št. 3/2010-2019 o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje 2010-2019 potrdi vsakokratno mesečno situacijo izvajalca. Vlada RS prav tako ugotavlja, da sklepa vlade, št. 37500-12/2014/3 in 37500-13/2014/3 z dne 29.5. 2014 še nista v celoti realizirana. Zato vlada nalaga Ministrstvu za finance, da do 15.7. 2014 predloži vladi predlog prerazporeditve pravic za plačilo omenjenih storitev.

 

Republika Slovenija ima z družbama SŽ - Infrastruktura, d.o.o. in SŽ - Potniški promet, d.o.o. sklenjene večletne pogodbe za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb (OGJS) v železniškem prometu. Za opravljanje storitev upravljavca javne železniške infrastrukture je pogodba sklenjena za obdobje 2013-2015, za izvajanje prevoza potnikov pa za obdobje 2010-2019. 

 

Vir: MzIP

 

 

Program odprave posledic žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 na glavni železniški progi 50 Ljubljana-Sežana-d.m., odsek Pivka - Borovnica

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep s katerim sprejema Program  odprave posledic žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 na glavni železniški progi 50 Ljubljana-Sežana-d.m., odsek Pivka - Borovnica. S sanacijo poškodovane železniške infrastrukture se vzpostavlja prevoznost z elektro vleko katera bo že delno vzpostavljena na nekaterih odsekih že v tem letu in delno v drugi polovici leta 2015.  

 

Za izvedbo sanacije vozne mreže in posledično zagotovitev ponovne vzpostavitve elektro-vleke na odseku Pivka - Borovnica se v letu 2014 zagotovijo finančna sredstva v višini 16.693.408,46 evrov in sicer delno iz naslova odškodnin-zavarovalnine v ocenjeni višini 14.693.408,46 in iz delnega programa odprave posledic v višini 2.000.000,00 evrov. V letu 2015 se finančna sredstva zagotovijo v višini 23.549.485,51 evrov v okviru priprave sprememb proračuna za leto 2015.  Vlada RS prav tako ugotavlja, da se stanje uničene oziroma poškodovane železniške infrastrukture še ni spremenilo, zato sklep št. 37500-4/2014/2 z dne 6. 2. 2014 ostaja v veljavi  do obnovitve infrastrukture v stanju pred žledolomom. Upravljavec javne železniške infrastrukture bo za čas sanacije evidentiral stroške, povezane z izvajanjem v tej točki navedenega sklepa Vlade RS, ter Ministrstvu za infrastrukturo in prostor predložil:

 

- v mesecu januarju 2015 poročilo o teh stroških za leto 2014 (delno poročilo) in

- v roku 60 dni po zaključku sanacije končno poročilo o teh stroških (končno poročilo).

 

Prav tako  je Vlada RS  naložila Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, da v 15 dneh po prejemu končnega poročila presodi o upravičenosti stroškov iz 3. točke tega sklepa ter najkasneje v 30 dneh po prejemu končnega poročila o tem seznani Vlado Republike Slovenije. Hkrati s seznanitvijo mora Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Vladi Republike Slovenije predložiti v potrditev tudi predlog načina poravnavanja obveznosti iz naslova teh stroškov v letu 2015.

 

Vir: MzIP 

  • Celotno sporočilo za javnost ( doc (325 KB))/( pdf (213 KB))

 

 


Časovno obdobje

Potrdi