Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

17.7.14

66. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013 in ga poslala Državnemu zboru.

 

Vlada vsaki dve leti sprejme periodični načrt, ki je izvedbeni akt nacionalnega programa o enakih možnostih žensk in moških. Izvajanje nacionalnega programa se spremlja na podlagi izvedenih nalog in aktivnosti. Ministrstva o izvajanju aktivnosti v njihovi pristojnosti poročajo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V letih 2012 in 2013 so dejavnosti potekale na vseh šestih temeljnih področjih na katerih so opredeljeni strateški in posebni cilji: integracija načela enakosti spolov; delo; družba znanja; družbena blaginja žensk in moških; odnosi med spoloma; procesi odločanja.

 

Izvedenih je bilo 65 aktivnosti za 43 ukrepov (od skupaj 76 ukrepov opredeljenih v osemletnem nacionalnem programu). Poleg posebnih programov za spodbujanje enakih možnosti žensk in moških (na primer na področjih zaposlovanja, izobraževanja, znanosti, zdravja, socialne vključenosti, nasilja nad ženskami) je bil v tem obdobju velik poudarek tudi na usposabljanju za enakost spolov, ozaveščanju strokovne in širše javnosti ter izvajanju različnih projektov.  Sredstva za izvajanje aktivnosti so se zagotavljala iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev EU, iz evropskih strukturnih skladov in programa PROGRESS.

 

Temeljni namen nacionalnega programa je izboljšanje položaja žensk in moških oziroma zagotavljanje trajnostnega razvoja pri uveljavitvi enakosti spolov na vseh pomembnih področjih življenja. Dosedanja poročila o izvajanju nacionalnega programa kažejo, da se strategija za doseganje enakosti spolov na nacionalni ravni uresničuje in da je bil dosežen napredek pri preseganju neenakosti med ženskami in moškimi, vendar pa pomembni izzivi še obstajajo.

 

Eno ključnih področij, kjer so potrebne nadaljnje zaveze in ukrepi, je zagotavljanje uravnotežene zastopanosti in udeležbe žensk in moških v procesih odločanja na najvišjih položajih v politiki in gospodarstvu.

 

Vir: MDDSZ

 

 

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja.

 

Shema šolskega sadja in zelenjave se v EU izvaja že od leta 2009. Uredbo je bilo treba spremeniti zaradi spremembe EU zakonodaje po reformi Skupne kmetijske politike (SKP), ki pomeni povišanje pomoči EU za ta ukrep državam članicam in da so upravičeni tudi stroški spremljevalnih ukrepov. Po reformi SKP so se z novo uredbo na EU nivoju povečala skupna sredstva z 90 mio na 150 mio evrov in delež EU sofinanciranja, ki za Slovenijo sedaj predstavlja 83%. Za shemo bo v Sloveniji v šolskem letu 2014/2015 v proračunu 2015 zagotovljenih skupaj do 1.033.337 evrov.

 

Po novem se je ime ukrepa spremenilo v shema šolskega sadja in zelenjave; ciljna skupina so poleg učencev v osnovnih šolah tudi učenci v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so starejši od 15 let; šole bodo lahko uporabljale elektronski sistem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za vlaganje vlog; ker so sedaj upravičeni tudi stroški za izvajanje spremljevalnih ukrepov, so le-ti v uredbi natančneje opredeljeni, dodan pa je tudi obrazec za zahtevek za spremljevalne ukrepe; v prilogi upravičenih vrst sadja in zelenjave je dodano suho sadje tistih sadnih vrst, ki se tradicionalno predeljujejo na naših kmetijah, ter žižola, ki je vse bolj uveljavljena sadna vrsta na Primorskem.

 

Vir: MKO

 

 

Družbi Agroruše državna pomoč za prestrukturiranje

 

Vlada RS je danes na redni seji sprejela sklep, da se gospodarski družbi Agroruše, d. o. o., Tovarniška cesta 27, 2342 Ruše dodeli državna pomoč za prestrukturiranje v obliki dolgoročnega posojila v višini  1.504.080,21 EUR za obdobje 7 let z vključenim 2-letnim odlogom plačila glavnice in obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 0,25 %.

 

V zavarovanje vračila dodeljenega posojila se na podlagi  neposredno izvršljivega  notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju  denarne terjatve zagotovi ustanovitev zastavne pravice  v korist Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na nepremičnem  in premičnem premoženju družbe  Agroruše, d. o. o.      

 

Družba je visoko stečajno ogrožena, sama sprožitev stečajnega postopka in morebitno prenehanje družbe pa bi imela za regijo, v kateri družba posluje,  negativne gospodarsko-socialne posledice. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ugotavlja, da v družbi obstajajo zdrava proizvodna jedra, ki jih je smiselno prestrukturirati in ohraniti.

 

Vir: MGRT

 

 

Vlada RS se je seznanila z drugim poročilom o realizaciji ukrepov Enotnega dokumenta za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti

 

Na današnji seji se je Vlada RS seznanila z drugim poročilom o realizaciji ukrepov Enotnega dokumenta za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti ter potrdila predlog za črtanje petih ukrepov iz Enotnega dokumenta zaradi nezmožnosti realizacije. Hkrati je Vlada RS dopolnila Enotni dokument za boljše zakonodajno in poslovno okolje s tremi dodatnimi ukrepi.

 

Vlada Republike Slovenije je 3. oktobra 2013 sprejela Enotni dokument za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnost. Z Enotnim dokumentom se želi okrepiti ciljno usmerjenost izvajanja ukrepov iz dokumenta ter nadzor nad uresničevanjem, in sicer brez podvajanja in nedoločnih ter nejasnih pristojnosti oziroma odgovornosti glede izvedbe.

 

Po zadnjih spremembah je v Enotni dokument vključenih 256 ukrepov, ki so razdeljeni po posameznih področjih ter posameznih resorjih, ki so zadolženi za njihovo realizacijo. Skupno stanje realizacije vseh predvidenih 256 ukrepov je naslednje:

 

 • realiziranih je 64 ukrepov (25 %),
 • v fazi realizacije so 104 ukrepi (40,62 %),
 • 88 ukrepov je še nerealiziranih (34,38 %),
 • 5 ukrepov je predlaganih za črtanje in
 • 3 ukrepi so predlagani za dodatno uvrstitev v Enotni dokument.

 

 

Po pregledu rezultatov drugega poročanja in v skladu s primerjavo rezultatov prvega poročanja ugotavljamo, da je prišlo do napredka, saj se je v prvem četrtletju leta 2014 dodatno realiziralo 18 ukrepov, prav tako se je še dodatno pristopilo k realizaciji 26 ukrepov, s čimer je bodisi realiziranih, bodisi v fazi realizacije 66 % sprejetih ukrepov.

 

Med pomembnejšimi projekti oz. ukrepi, ki izhajajo iz Enotnega dokumenta so med drugim: nadgradnja spletnega mesta e-Vem (www.eVem.gov.si), projekt elektronskih javnih naročil, vzpostavitev sistema enotnih postopkov za pridobitev dovoljenj za tujce (bivalno in delovno dovoljenje na enem mestu - preko upravnih enot).

 

V skladu z zavezo iz prvega poročevalskega obdobja je Ministrstvo za notranje zadeve julija 2014 pripravilo aplikacijo "Realizacija ukrepov iz Enotnega dokumenta", ki omogoča:

 

 • preglednejše delovanje in realizacijo ukrepov posameznih resorjev,
 • poenostavljeno zbiranje, spremljanje in obdelavo podatkov, ki se nanašajo na ukrepe in pripravo poročila o realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta,
 • enostaven izvoz podatkov v excel,
 • poenoteno in preglednejše poročanje za vsa resorna ministrstva;
 • uporabniku prijaznejše prikazovanje in spremljanje ukrepov po posameznih področjih in obdobjih.

   

  Omenjena aplikacija (ki je dostopna na povezavah www.vlada.si  in www.ukrepi.stopbirokraciji.si )  nudi uporabniku na enem mestu ažuren pregled vseh ukrepov in nadzor nad realizacijo le-teh. Poleg vsebinskih opisov so na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi posameznih ukrepov. Tako lahko uporabnik pridobi dodatne informacije o odzivnosti dotičnega ministrstva v zvezi z realizacijo ukrepov s področja, ki ga ministrstvo pokriva.

   

  Osnovi cilj nove aplikacije "Realizacija ukrepov iz Enotnega dokumenta" je tako bistveno prispevati k celostni, hitrejši, preglednejši in učinkovitejši realizaciji zastavljenih ciljev in ukrepov za boljše poslovno okolje.

   

  Vir: MNZ

   

   

  Imenovanje novih članov v Upravi odbor ARRS

   

  Vlada je na današnji seji imenovala v Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za mandatno obdobje petih let. Kot predstavnike ustanovitelja je v upravni odbor imenovala: dr. Polono Demadenik, dr. Rada Bohinca, mag. Francija Pivca in mag. Simono Jerman, vse na predlog ministrstva pristojnega za znanost. Kot predstavnika raziskovalnih organizacij, univerz, SAZU, GZS in drugih uporabnikov, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, ter reprezentativnih sindikatov, so imenovali dr. Karin Stano Kleinschek in dr. Igorja Muševiča. Kot predstavnika uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, pa dr. Tomaža Savška.

   

  Vir: MIZŠ

   

  • Celotno sporočilo za javnost ( doc (368 KB)/ pdf (245 KB))

  Časovno obdobje

  Potrdi