Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

16.5.13

9. redna seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije o Stavkovnem sporazumu in Dogovoru o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014

 

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s parafiranim  Stavkovnim sporazumom ter parafiranim Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014.

 

Za podpis (sklenitev) Stavkovnega sporazuma in Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 vlada pooblašča  dr. Gregorja VIRANTA, ministra za notranje zadeve in javno upravo.

 

Vodja vladne pogajalske skupine in vodja Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja sta 14.5.2013 parafirala besedilo Stavkovnega sporazuma, ki vsebuje razrešitve stavkovnih zahtev sindikatov v zvezi s stavko dne 23.1.2013 in nadaljevanim stavkovnim razmerjem do vlade po tej stavki.

 

Prav tako je bil 14.5.2013 parafiran Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014, ki predstavlja podlago in usmeritev za načrtovano uveljavitev ukrepov s 1.6.2013 v ustrezni zakonodaji in kolektivnih pogodbah, ki urejajo pravice iz delovnega razmerja v javnem sektorju.

 

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede ukrepov za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela, ki so sedaj vključeni v parafirano besedilo navedenega Dogovora, je vlada sprejela na seji, dne 4.4.2013. Realizacija parafiranega Dogovora predstavlja finančni učinek v višini približno 109 mio € v letu 2013 glede na leto 2012 in približno 183 mio € v letu 2014 glede na leto 2012.

 

Vir: MNZJU

 

 

Vlada Republike Slovenije o predlogu Aneksa št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor ter predlogu Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti

 

Vlada RS se je seznanila s predlogom Aneksa št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) ter predlogom Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND).

 

Vlada RS pooblašča dr. Gregorja Viranta, ministra za notranje zadeve in javno upravo in dr. Uroša Čuferja, ministra za finance za podpis Aneksa  št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

 

Hkrati vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da do petka, dne 17.5.2013 pripravijo in uskladijo s sindikati predloge aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti, v katere se v kolektivne pogodbe dejavnosti smiselno vnesejo 1., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. člen predloga Aneksa h KPND, v kolektivno pogodbo poklicev pa se smiselno vnese 1., 3., 5. in 8. člen predloga Aneksa h KPND. Za podpis aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev Vlada RS pooblašča pristojne ministre.

 

Gradivo predstavlja informacijo glede realizacije Dogovora  o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014 v zvezi s predlogom Aneksa št. 6 h KPJS, aneksa h KPND in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev. Skladno s tem bodo pristojna ministrstva pripravila in s sindikati uskladila anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ob smiselnem upoštevanju predloga Aneksa h KPND v RS.

 

Vir: MNZJU

 

 

Vlada Republike Slovenije o predlogu Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

 

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki pomeni realizacijo dogovora z reprezentativnimi sindikati glede premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

 

Vlada Republike Slovenije pooblašča dr. Gregorja Viranta, ministra za notranje zadeve in javno upravo, dr. Anjo Kopač Mrak, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in dr. Uroša Čuferja, ministra za finance, za podpis aneksa iz 1. točke tega sklepa v imenu Vlade Republike Slovenije.

 

Predlog aneksa pomeni realizacijo Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014, in sicer 6. točke, ki se nanaša na premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

 

Vir: MNZJU

 

 

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014

 

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014.

 

Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo s sodelovanjem socialnih partnerjev prispevale k vzdržnosti javnih financ, povečanju prihodkov in zmanjšanju odhodkov proračunov in nemotenemu izvrševanju sprejetih proračunov. Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih principov, saj so ta opredeljena v 2. členu Zakona o javnih financah.

 

Ključne rešitve predlaganega zakona so naslednje:

 • neposrednim uporabnikom in predlagateljem finančnih načrtov se omogoča, da lahko iz naslova prihrankov na materialnih stroških pokrijejo del stroškov dela;
 • podeljuje se pooblastilo vladi, da lahko odloča o prerazporeditvah med na in s plačnih kontov pri neposrednih uporabnikih;
 • predplačila se urejajo na način, ki omogoča nemoteno izvrševanje proračuna;
 • jasneje se določa priprava in sprejem finančnih načrtov in programov dela posrednih uporabnikov proračuna;
 • določa se možnost, da se za obseg namenskih sredstev EU, finančnih mehanizmov in donacij, prejetih po uveljavitvi proračuna ali rebalansa, povečuje obseg na stroških dela v sprejetih finančnih načrtih;
 • zvišuje se RTV naročnina;
 • zvišuje se stopnja davka na dodano vrednost;
 • za funkcionarje se določa nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom;
 • določa se višina regresa za leto 2014 za javne uslužbence in funkcionarje;
 • na podlagi sodne odločbe se za vse javne uslužbence in funkcionarje ureja izplačilo razlike zneska za letni regres za leto 2012;
 • napredovanje javnih uslužbencev se prelaga na leto 2014.

 

Vir: MF

Vlada Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

 

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (nujni postopek) in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

 

Predlog zakona ureja spremenjeno plačno lestvico, spremenjen dodatek za delovno dobo za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe za funkcionarke, usklajevanje osnovnih plač in redno delovno uspešnost  in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.

 

Za doseganje ciljev fiskalne politike znižanja primanjkljaja pod 3 procente bruto družbenega proizvoda do leta 2014 se na strani odhodkov nadaljuje restriktivna politika plač v javnem sektorju, restriktivna politika do vseh vrst transferov ter večja osredotočenost investicijskih odhodkov. Delež javnofinančnih odhodkov naj bi se do konca programskega obdobja znižal na 46,7 % bruto družbenega proizvoda. V letu 2013 bodo odhodki nominalno porasli glede na preteklo leto zaradi dokapitalizacij bank, pa tudi zaradi višjih obresti in odhodkov namenjenih za investicije. Po padcu v prihodnjih dveh letih bo nominalna rast odhodkov države zadnje leto programskega obdobja pozitivna, vendar bo bistveno nižja od predvidene rasti potencialnega proizvoda. V programskem obdobju bo vlada oblikovala dodatne ukrepe, ki bodo nadalje znižali višino odhodkov države na način, da bodo ukrepi sorazmerno porazdeljeni po vseh segmentih javne porabe in da ne bo negativnih učinkov na gospodarsko rast.

 

Zaradi nujne prilagoditve obsega delovanja javnega sektorja realnim gospodarskim zmožnostim, je bilo s sprejetim proračunom za leto 2013 načrtovano znižanje mase sredstev za plače in prispevke delodajalcev za zaposlene, ki se financirajo iz javnofinančnih sredstev. V letu 2012 je bil sprejet Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki prinaša učinke v obliki nižjih obveznosti v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 tudi na področju plač. Ukrepi so veljali že v letu 2012, vendar le pol leta, medtem ko bodo v letu 2013 učinkovali vseh 12 mesecev. Zaradi varčevalnih ukrepov pri posameznih uporabnikih, tudi zaradi zakonske omejitve pri nadomeščanju in zaposlovanju javnih uslužbencev, se je konec leta 2012 in v začetku leta 2013 precej znižalo število zaposlenih, kar tudi znižuje obveznosti v letu 2013.

 

Poleg tega se je vlada intenzivno pogajala s socialnimi partnerji (vlada in sindikati javnega sektorja) za dodatno znižanje pravic oziroma prejemkov zaposlenih s ciljem, da se raven pravic zniža tako, da bi obseg sredstev za plače v celotnem programskem obdobju ostal takšen, kot je predviden v proračunu za leto 2013. Dogovorjeni ukrepi bodo sicer veljali za leto 2013 in 2014, vendar se bo socialni dialog o ukrepih spet odprl ob pripravi proračuna za leto 2015 in 2016.

 

Skozi celotno programsko obdobje bo vlada tudi striktno izvajala politiko zmanjševanja števila zaposlenih za en odstotek na leto v celotnem javnem sektorju predvsem z nenadomeščanjem uslužbencev na izpraznjenih delovnih mestih. Zmanjševanje števila zaposlenih je strukturen ukrep s trajnimi učinki.

 

Vir: MNZJU

 

  

 Celotno sporočilo za javnost (399 KB)


Časovno obdobje

Potrdi