Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

21.12.18

Implementacija arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško: Slovenija se zaveda, da je njeno stališče pravilno in bo na njem vztrajala

Tudi leto dni po začetku implementacije arbitražne razsodbe stališče slovenske vlade glede zunanje politike do sosednje Hrvaške in do implementacije arbitražne razsodbe ostaja nespremenjeno. Razsodba arbitražnega sodišča (29. junij 2017) je v skladu s 7. členom arbitražnega sporazuma za obe državi zavezujoča in pomeni dokončno rešitev mejnega vprašanja.

 

Slovenija je Hrvaško nedavno vnovič pozvala k ustanovitvi pristojnih skupnih organov za izvršitev arbitražne razsodbe o meji, saj bi se lahko na kopnem potek mejne črte na odsekih z neživljenjskim potekom malenkostno prilagodilo v smislu potreb lokalnega prebivalstva. V tem okviru bi bila ustanovljena tudi demarkacijska komisija, ki bi pripravila in izvedla označitev meje v naravi.

 

Slovenija bo Hrvaško še naprej vztrajno pozivala k dialogu in uveljavitvi arbitražne razsodbe, saj verjamemo, da bo tudi na hrvaški strani prevladala odgovornost in dozorelo spoznanje, da je arbitražno razsodbo treba uveljaviti. Pomen spoštovanja arbitražne razsodbe vse bolj spoznava tudi mednarodna skupnost. Slovenija se zaveda, da je njeno stališče pravilno in bo na njem vztrajala.

 

Slovenija sicer nadaljuje z implementacijo arbitražne razsodbe, kolikor je to mogoče brez sodelovanja Hrvaške, in izvaja zakone, ki so bili sprejeti v zvezi z implementacijo. V tej smeri bomo delovali tudi v prihodnje.  

 

Vlada se je že ob razglasitvi razsodbe arbitražnega sodišča zavezala, da bo posebno skrb pri njeni izvršitvi namenila zlasti prebivalcem v obmejnem pasu, ki jih razsodba neposredno zadeva. 

 

Tak je bil tudi osrednji cilj Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča (ZUVRAS), v katerem je vlada opredelila posebna proračunska sredstva za zagotavljanje pravic slovenskih državljanov na tem območju. 

 

Finančna pomoč za nakup nove nepremičnine:

Ministrstvo za javno upravo je do 20.12.2018 prejelo skupaj 38 vlog za finančno pomoč pri izbiri prebivališča, ki se nanašajo na 98 oseb v višini 2.793.500,00 evrov, in sicer iz območja Upravne enote Ljutomer 7, Metlika 7, Piran 24. Vlogo je vložilo 18 lastnikov nepremičnin in 20 uporabnikov.

Za ta namen so v letu 2018 v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 2.002.450,00 evrov.

Od izdanih odločb je pravnomočnih 30, izplačila so bila izvršena na podlagi 26 odločb. Skupni znesek izplačil znaša 1.940.350,00 evrov. 

Skupaj je bilo izdanih 34 odločb, na odločitev čakajo še 4 vloge. 

 

Pravice s področja kmetijstva in ribištva:

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je na območju Upravne enote Lendava prejel 32 vlog za zemljišča v skupni površini nekaj več kot 100 ha. Stroški zagotovitve zemljišč upravičencem so bili ocenjeni na 200.000 evrov. 

Za namen preselitve kmetije je bila obravnavana vloga Občine Metlika, ki je bila pozitivno rešena. Republika Slovenija je občini odobrila vračilo sredstev v višini 13.908 evrov. 

Oddani sta bili dve vlogi za prejem nadomestila materialne škode na ribolovnem orodju oziroma plovilu. Ena vloga je bila zavrnjena, ker ni bilo mogoče izkazati, da je škodo povzročilo tuje plovilo. Druga vloga je bila odobrena in sicer v višini 816 evrov. 

Izplačilo nadomestil zaradi oviranega gospodarskega ribolova je v letu 2018 potekalo v dveh fazah (za prvo in drugo polletno obdobje). V prvem sklopu so vlagatelji oddali 65 vlog, med katerimi jih 9 ni izpolnjevalo zakonskih pogojev (in so bile zavrnjene). 56 vlog je izpolnjevalo zakonsko določene pogoje in so bile tako upravičene do nadomestila zaradi izpada dohodka v prvem šestmesečnem obdobju. Skupna vrednost nadomestil iz prvega sklopa je znašala 87.750,02 evrov. V drugem sklopu tri vloge niso izpolnjevale zakonskih pogojev, odobrenih pa je bilo 62 vlog. Skupna vrednost nadomestil iz drugega sklopa znaša 95.500,02 evrov. V letu 2019 bosta izvedeni še dve fazi za namen izplačil nadomestil zaradi oviranega gospodarskega ribolova. 

Vzpostavili so se postopki za izvajanje pravne pomoči ribičem. Glede na razpoložljive podatke je vloženih že preko 220 ugovorov zoper hrvaške policijske in inšpekcijske kazni, medtem ko nove kazni še vedno prihajajo. Za opravljanje pravne pomoči ribičem bo v letošnjem proračunu izplačano 48.014,76 evrov, nadaljnja ocena teh stroškov ni mogoča. Trenutna višina glob in stroškov postopka glede na razpoložljive podatke presega 232.000 evrov.

 

Vračila trošarin:

Na podlagi podatkov Finančne uprave RS je bilo do 30. novembra 2018 iz naslova nadomestila zaradi zmanjšanega obsega vračila trošarine prejetih 29 vlog, ki so bile vse rešene, od tega 28 vlog pozitivno, ena pa je bila zavrnjena. Skupni znesek do sedaj odobrenih nadomestil znaša 27.403,12 evra. Zahtevke za izplačilo enkratnega nadomestila zaradi zmanjšanega obsega vračila trošarine je možno vložiti še do konca leta 2018.

 

Rekonstrukcije cest:

Občina Metlika je poslala pobudo za sklenitev pogodbe o sofinanciranju občinskih cest, ki vodijo do zaselkov Brezovica in Kamenica ter potekajo delno po ozemlju, ki je po odločitvi arbitražnega sodišča  del Hrvaške. Postopki za sklenitev sporazuma so v teku.


Časovno obdobje

Potrdi