Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

12.3.19

Ministrstva in občine o konkretnih rešitvah za zmanjšanje stroškov občin

V okviru uresničevanja zavez, ki izhajajo iz dogovora med občinami in vlado o višini povprečnine delovna skupina intenzivno išče rešitve za zmanjšanje stroškov občin. Gre za zelo konkretne ukrepe, ki bodo v praksi prinesli znatno razbremenitev občin. Doslej je delovna skupina dogovorila za 30 mio evrov zmanjšanja stroškov občin glede družinskega pomočnika, zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb in pogrebnin. V nadaljevanju pogovorov je glede na predloge občin po oceni ministrstva odprtih predlogov še vsaj za 70 mio evrov, ki se nanašajo na oskrbo v domovih za starejše, subvencioniranje stanarin in mrliško pregledne službe. Končna ocena bo znana, ko bo delovna skupina končala z delom.

V ponedeljek, 11. marca, se je ponovno sestala Delovna skupina za znižanje stroškov občin, ki je bila imenovana konec lanskega leta na podlagi dogovora med združenji občin in vlado z namenom, da se opravi pregled občinskih pristojnosti in s tem povezanih stroškov občin in presodi, ali je te mogoče zmanjšati. 

 

Na včerajšnji seji se je Delovna skupina konkretno lotila obravnavale predlogov sprememb, ki se nanašajo na  tri ministrstva: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), sicer pa bo skupno obravnavala predloge za spremembo 61 predpisov, ki so jih predlagala združenja občin.

 

Z MDDSZ je obravnavala predloge glede družinskega pomočnika, pomoči na domu, subvencij stanarin, zavarovanja brezposelnih oseb in plačila pogrebnin. Vse te naloge so zdaj občinske obveznosti, občine pa so predlagale, da stroške družinskega pomočnika, zdravstveno zavarovanje brezposelnih in pogrebnin prevzame država, kar bi občinam po podatkih iz leta 2017 prineslo približno 30 mio evrov manj stroškov. Pri ostalih obveznostih pa bodo ministrstvo in občine v prihodnje poenostavile postopke in s tem občinskim upravam zmanjšale administrativno breme. 

 

Z MOP je bilo dogovorjeno, da bo ministrstvo ponovno proučilo nekatere rešitve pred kratkim spremenjenih Gradbenega zakona, Zakona o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, predvsem z vidika odprave administrativnih ovir, ki bi občinam in državnim organom znižali stroške poslovanja. 

 

Z delovnega področja MIZŠ je delovna skupina obravnavala naraščajoče stroške šolskih prevozov in podrobno prevoze otrok s posebnimi potrebami, kjer bi morali obveznost občin bolj natančno določiti; obravnavala je ureditev obveznosti občin glede financiranja zasebnih in koncesijskih vrtcev ter predpisov s področja predšolske vzgoje (o oblikovanju cen v  vrtcih, o minimalnih tehničnih pogojih in o normativih). Ker na slednjem področju resorno ministrstvo že pripravlja spremembe zakonodaje, bo na to temo s predstavniki občin sklicalo tudi poseben sestanek. 

 

Delovna skupina bo nadaljevala svoje delo 22. marca, ko bo obravnavala predpise z delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za notranje zadeve. Delovna skupina mora sicer svoje delo zaključiti najpozneje do konca junija letos.


Časovno obdobje

Potrdi