Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

17.1.17

Odločitve s sej vladnih odborov

Na današnji seji so člani vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve obravnavali pobudo za sklenitev spremenjene Evropske konvencije o filmski koprodukciji in jo v dokončni obravnavi tudi sprejeli. Vlada je za podpis spremenjene konvencije pooblastila veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski Romana Kirna.

 

Sedaj veljavna Evropska konvencija o filmski koprodukciji je bila sprejeta leta 1992, v več kot dvajsetih letih od začetka sprejema pa so se razmere na področju evropske filmske koprodukcije bistveno spremenile. Na spremembe so vplivale tehnološke spremembe, spremembe pri financiranjih na državni in regionalni ravni, države so sprejele številne finančne in davčne spodbude za pritegnitev koprodukcij za snemanja oz. produkcijo na svojih ozemlji. Zaradi spremenjenih tehnoloških in poslovnih pogojev so evropske koprodukcije postale bolj odprte za koprodukcije s tretjimi državami. 

 

Konvencija vključuje določbe glede definicij koprodukcij v okviru področja uporabe, pomen izrazov (konvencija se omejuje na kinematografska dela), izenačitev z nacionalnimi filmskimi deli, pogojev za pridobitev koprodukcijskega statusa ob odobritvi pristojnih organov pogodbenic ter določenimi vsebinskimi omejitvami (izključitev del pornografske narave, spodbujanja diskriminacije, sovraštva ali nasilja, žaljenja človeškega dostojanstva), ukrepov za vzpostavitev ravnovesja med državami pogodbenicami, ratifikacije in pridržkov ter postopka oddaje vlog, vključno z novim seznamom vsebinskih in finančnih elementov glede opredelitve upravičenih filmskih del.

 

Odbor vlade za državno ureditev in javne zadeve je na današnji seji v dokončni obravnavi dal soglasje k revidiranemu Letnemu poročilu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2014. ZZZS je v letu 2014 realiziral prihodke v višini 2.367.819.870 EUR, odhodke v višini 2.352.146.187 EUR ter realiziral presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.673.683 EUR, kar predstavlja 0,66 % celotnih prihodkov ZZZS. 

 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2014 je razvidno, da so prihodki ZZZS znašali 2.367.819.870 EUR in so bili za 78.672.448 EUR oz. za 3,44 % višji od prihodkov, realiziranih v letu 2013, predvsem zaradi rasti prihodkov iz naslova prispevkov delodajalcev in delojemalcev. Realizirani prihodki leta 2014 so za 20.839.742 EUR oz. za 0,88 % višji od načrtovanih, v glavnem zaradi večjih prihodkov iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

 

Celotni odhodki ZZZS so v letu 2014 znašali 2.352.146.187 EUR in so bili v primerjavi z letom 2013 višji za 62.340.156 EUR oz. za 2,72 %. Realizirani odhodki ZZZS v letu 2014 so bili za 5.166.059 EUR višji od načrtovanih izključno zaradi oblikovanja sredstev rezervnega sklada. V letu 2014 je ZZZS prvič po treh zaporednih letih prenosov plačil dela obveznosti iz tekočega leta v naslednje leto poravnal vse zapadle obveznosti.

 

ZZZS v letu 2014 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.673.683 evrov, ki je posledica večje realizacije prihodkov. Stanje rezervnega sklada je na dan 31. 12. 2014 znašalo 5.224.561 EUR. Na dan 31. 12. 2014 pa je znašalo stanje prostih sredstev ZZZS 21.880.142 EUR.

 

Na podlagi Zakona o računskem sodišču in Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije je Računsko sodišče izvedlo revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja ZZZS. V revizijskem poročilu "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2014 je Računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje na računovodske izkaze ter mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja, in sicer zato, ker ZZZS v šestih primerih ni posloval v skladu s predpisi.

 

ZZZS je v štirih primerih popravljalne ukrepe izvedel že tekom revizije, saj je v treh primerih nepravilnosti ugotovil samostojno v okviru lastnih kontrolnih aktivnosti na področju zdravil in neodvisno od Računskega sodišča.ZZZS med izvajanjem revizije ni odpravil vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je Računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora ZZZS izkazati izvedbo enega popravljalnega ukrepa, in sicer, da se je z javnimi uslužbenci, ki opravljajo delo na domu, za tovrstno opravljanje dela dogovoril v pogodbi o zaposlitvi. ZZZS bo v okviru odzivnega poročila izvedel predviden popravljalni ukrep, tako da bo z javnimi uslužbenci, ki opravljajo delo na domu, takšno opravljanje dela dogovoril o pogodbi o zaposlitvi.


Časovno obdobje

Potrdi