Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

21.2.17

Odločitve s sej vladnih odborov

Na današnji seji so člani vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve obravnavali predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki bo uvrščen na četrtkovo sejo Vlade RS.

Na odboru je Vlada RS dala soglasje Smučarski zvezi Slovenije za vložitev kandidature pri mednarodni športni zvezi za organizacijo FIS Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2023 v Planici. Najkasneje do 15. novembra v letu pred prireditvijo je Smučarska zveza Slovenije dolžna obvestiti ministrstvo, pristojno za šport, o tem, ali je pridobila organizacijo prireditve. Obenem mu mora do takrat predložiti končno študijo o organizaciji in financiranju prireditve. Vlada je tudi sklenila, da ne bo zagotavljala dodatnih proračunskih sredstev za izvedbo te športne prireditve. Lahko pa se bo financirala iz sredstev za šport pristojnega ministrstva, skladno s predpisi, ki bodo veljali v letu 2023.

Vlada je na odboru za državno ureditev in javne zadeve odločala tudi o porabi presežka prihodkov nad odhodki Instituta informacijskih znanosti (IZUM) in na predlog upravnega odbora IZUM odločila, da se presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2015 v višini nekaj več kot 94 tisoč evrov nameni za redno investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, za nakup tehnološke opreme ter za dokončanje prizidka k stavbi IZUM.

Vladni odbor za gospodarstvo je v dokončni obravnavi sprejel sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2017-2020 Proračuna Republike Slovenije uvrsti nov projekt »Vzpostavitev sterilizacijske naprave v Sloveniji«, ki izhaja iz skupine projektov dodeljevanja spodbud za tuje neposredne investicije. Tuji investitor je Slovenijo izbral kot lokacijo novega investicijskega projekta, v katerem bodo izvajali procese sterilizacije, obenem pa imeli logistično-distribucijski center, iz katerega bodo oskrbovali ključne stranke v regiji. Vrednost celotne investicije znaša 14,3 mio EUR.

Z Javnim razpisom za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 za prve kapitalske vstope, ki ga izvaja SPIRIT, je bilo razpisanih 4.6 mio EUR. Predmet javnega razpisa je bila dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev v Republiko Slovenijo.

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k prvim kapitalskim vstopom na območje Republike Slovenije, katerih investicijski projekti bodo:
- zagotavljali nova delovna mesta oz. zaposlitve (v nadaljevanju: zaposlitve), in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo;
- prispevali k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;
- prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
- prispevali k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.

Nov projekt, ki je uvrščen v veljavni Načrt razvojnih programov, je bil s strani SPIRIT potrjen 13.10. 2016. Da bo MGRT lahko prevzemalo finančne obveznosti, je potrebno zgoraj navedeni projekt vključiti v veljavni Načrt razvojnih programov.

Člani odbora za gospodarstvo so v dokončni obravnavi sprejeli tudi Program dela državne geodetske službe za leto 2017. V programu je velika pozornost usmerjena področju posodobitve evidentiranja nepremičnin in razvoju celovitega nepremičninskega sistema in nacionalne prostorske podatkovne infrastrukture. Namen je zagotavljati osnovne in izvedene podatke ter storitve vsem uporabnikom, zlasti za podporo izvajanja politike urejanja prostora in okolja, zemljiške in kmetijske politike ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami. Poleg tega so naloge usmerjene tudi v izboljšavo kakovosti in popolnosti podatkov ter usklajenosti povezovanja nepremičninskih evidenc, ki bodo v povezavi z ustrezno informacijsko infrastrukturo, pomenili ustrezno izhodišče za izvajanja programa projektov eProstor, ki je uvrščen v Operativni program evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014 – 2020.

Na današnji seji so člani vladne Komisije za administrativne zadeve in imenovanja sprejeli sklep, s katerim Vlada RS za upravljavca zemljišča in Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, ki je razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, določa Javni zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Pobudo za prenos upravljanja je podal dosedanji upravljavec, Sklad kmetijskih zemljišč Republike Slovenije, Ministrstvo za kulturo pa je predlagalo, da upravljanje prevzame ZVKDS. ZVKDS kot pristojna strokovna organizacija za varstvo nepremične kulturne dediščine lahko upravlja spomenike v državni lasti v okviru državne javne službe. Večino investicijsko vzdrževalnih del na Aljaževem stolpu predstavljajo restavratorsko konservatorska dela, za katera je ZVKDS usposobljen. Aljažev stolp je simbol, ki označuje najvišjo točko slovenskega ozemlja, vrh Triglava. Je izjemen krajinski motiv in nenadomestljiv simbol Slovenije.


Časovno obdobje

Potrdi