Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

14.3.17

Odločitve s sej vladnih odborov

Na današnji seji so člani vladnega odbora za gospodarstvo sprejeli sklep, s katerim je Vlada RS potrdila Poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama d. d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2017, vključno z načrtovanimi vlaganji v naravne vrednote v višini do največ 32% koncesijske dajatve.

Poslovni načrt vsebuje program vlaganj v naravne vrednote. Predvideni prihodki od rabe naravnih vrednot znašajo malo več kot 12 mio EUR, predvidena višina koncesijske dajatve pa 3 mio EUR. Predlagano je vlaganje v naravne vrednote v višini do največ 32% koncesijske dajatve. V programu vlaganj v naravne vrednote je največji investicijski projekt prva faza obnove promenade, to je dostopne ploščadi od ceste do vhoda v Postojnsko jamo. Za obnovo in ureditev celotne promenade, vključno z ureditvijo komunalne in druge infrastrukture pod ploščadjo, je predviden večletni projekt, pri čemer se letno v obdobju od leta 2017 do 2020 izvede posamezna faza. Drugo največje investicijsko vlaganje je načrtovano v obnovo železnice, in sicer se bo letos obnovila še tirna zveza pri Gotski dvorani. Nadaljevala se bo obnova elektroinštalacije in zamenjava dotrajanih delov ter obnova in preplastitev pohodnih poti, zaščitnih mrež in nadstreškov. Plačilo letne premije za zavarovanje jamske infrastrukture znaša 13.000 EUR.

Sprejet je bil tudi sklep, da Vlada RS družbi Aerodrom Ljubljana, d.o.o. dovoli uporabo imena »Slovenija« v spremenjeni firmi družbe, ki se bo glasila »Fraport Slovenija, d.o.o.«.

Vloga predlagatelja je bila presojana z vidika ali družba opravlja pridobitno dejavnost, ki je za Republiko Slovenijo večjega pomena. Pridobitna dejavnost je večjega pomena, če družba uspešno posluje in deluje družbeno odgovorno. Ker gre za družbo, katere večinski lastniki so tuje pravne ali fizične osebe, je bilo prav tako presojano ali je obvladujoča družba predlagatelja koncern oz. multinacionalka, ki ima mednarodni ugled in v firmah svojih odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev odvisnih družb.

Družba kot glavno dejavnost opravlja upravljanje, obratovanje in razvoj letališč, izvajanje zemeljske oskrbe letal, potnikov in tovora, ter druge komercialne in pridobitne dejavnosti. Družba posluje uspešno, kar je razvidno iz letnega poročila za leto 2015 – čisti dobiček je znašal cca. 8,5 mio €. Družba prav tako izpolnjuje pogoj, da deluje družbeno odgovorno, saj med drugim zagotavlja tudi učinkovito in varno obratovanje in zagotavlja konkurenčne in kakovostne storitve svojim uporabnikom, skrb za potnike, omogočanje ugodnega poslovnega okolja partnerjem in vsem ostalim deležnikom. Strateški cilj družbe je med drugim tudi povečanje prometa potnikov, letal, tovora, povečanje prihodkov iz komercialnih dejavnosti in zagotavljanje investicij za omogočanje nadaljnjega razvoja. Rast prometa in doseženi poslovni rezultati kažejo na visoko konkurenčnost družbe, kot tudi na odličnost in stabilnost poslovanja družbe.

Družba je v 100% lasti Fraport AG Frankfurt Airport Sevices Worldwide, Nemčija, ki je multinacionalen koncern z mednarodnim ugledom – je lastnik in upravljalec letališč po celem svetu in sicer upravlja deset letališč, medtem ko je kot lastnik družba udeležena v lastniški strukturi in upravljanju šestih letališč v Evropi, treh v Aziji in enega v J.Ameriki. Odvisne družbe koncerna v svojih imenih praviloma uporabljajo imena držav sedežev kot npr.: Fraport Asia, Fraport Malta, Fraport Peru, itd.

Glede na uspešnost poslovanja in število zaposlenih gre za pomembno družbo, katere dejavnost je potrebno šteti kot dejavnost, ki je za Republiko Slovenijo večjega pomena, kar je utemeljeno tudi s tem, da neprestano širi svojo dejavnost in s tem ustvarja nova delovna mesta. Prav tako je del koncerna, ki ima mednarodni ugled in v firmah odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev odvisnih družb.

Na odboru je vlada sprejela sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2017 – 2020 uvrstita nova projekta »EUMETSAT Satelitska analiza tal« ter »Kakovost zraka v Padski nižini in Sloveniji«.

Glavni namen projekta EUMETSAT Satelitska analiza tal je povečati vključevanje satelitskih podatkov EUMETSAT v procese spremljanja stanja vegetacije, evapotranspiracije in kratkovalovnega sevanja, kar je pomembno v klimatologiji, agrometeorologiji in hidrologiji znotraj delovnih procesov Agencije RS za okolje (ARSO). ARSO je bil s strani vodilnega partnerja IPMA povabljen v konzorcij analize površja tal - Land Satellite Appliction Facility, ki razvija, nadgrajuje in verificira satelitske podatke, pomembne za analizo in spremljanje stanja vegetacije in tal.

Namen projekta Kakovost zraka v Padski nižini in Sloveniji je s pomočjo usklajenih ukrepov, ki jih predvideva padski dogovor iz leta 2013 o razvoju in usklajenem izvajanju kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov v sektorjih kurjenje biomase, prevoz oseb in dobrin, mala kurišča, industrija, energetika ter kmetijstvo, izboljšati kakovost zraka na območju Padske nižine. V projekt so vključene dežele in deželne agencije za zaščito okolja (ARPA) Furlanije Julijske krajine, Benečije, Trentinsko – Zgornjega Poadižja, Lombardije, Piemonta, Doline Aosto in Emilije-Romanje, pa tudi ARSO, kot predstavnik vplivnega območja Padske nižine. Namen sodelovanja ARSO v projektu je oceniti vpliv izpustov onesnaževal v Padski nižini na kakovost zraka v Sloveniji ter vpliv tam izvedenih ukrepov na izboljšanje kakovosti zraka pri nas. Pomemben vidik je tudi prenos nekaterih metodologij in praks spremljanja kakovosti zraka in izvajanja ukrepov iz Padske nižine na Slovenijo. Sredstva za projekt so zagotovljena v okviru programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za Okolje in podnebne ukrepe, ki ga upravlja in financira Evropska komisija v programskem obdobju 2014-2020.

Člani odbora so v dokončni obravnavi sprejeli tudi sklep o uvrstitvi projekta »Stabilizacija trga 17-20« v načrt razvojnih programov.

V okviru projekta so planirana sredstva v obdobju od 2017 do 2020 za izvajanje začasnih izrednih ukrepov na trgu z namenom neposrednega uravnavanja ponudbe in povpraševanja na trgu s kmetijskimi pridelki in živili in za preprečevanje še večjih nihanj dohodka, ki bi jih pridelovalci lahko utrpeli.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 vlada odloča o uvrstitvi ukrepov in projektov v veljavni NRP. Zato je bila predlagana uvrstitev projekta v veljavni NRP.

Finančni podatki o projektu: izhodiščna vrednost – 6.400.000 EUR, začetek financiranja – 16. 1. 2017, konec financiranja – 31. 12. 2020.

Na današnji seji so člani vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejeli sklep, da Vlada RS soglaša z vlogo Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv za pridobitev statusa pooblaščenega organa za izvajanje projektov TMIS.

Vlada soglaša, da Ministrstvo za zunanje zadeve v vlogi nacionalne kontaktne točke za projekte tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (TMIS) sporoči Evropski komisiji, da Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa pooblaščenega organa za izvajanje projektov TMIS.

Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv je nacionalni kontaktni točki v Ministrstvu za zunanje zadeve posredoval vlogo za pridobitev splošnega statusa pooblaščenega organa za izvajanje TMIS in k vlogi priložil ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno, da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev statusa pooblaščenega organa.

Na odboru je vlada v veljavni načrt razvojnih programov 2017-2020 uvrstila še projekt "Ureditev prostorov za UE Vrhnika in ureditev arhiva za UE Ljubljana". Za UE Vrhnika so že več let v teku prizadevanja za trajno rešitev prostorske problematike (trenutno se nahajajo v slabo vzdrževanih občinskih prostorih, potrebnih temeljite obnove, poleg tega pa so razdeljeni še na dveh lokacijah), in sicer s selitvijo v druge po možnosti lastne prostore. Na drugi strani je nujna rešitev prostorske stiske za arhive UE Ljubljana.

Ministrstvo za javno upravo je že leta 2013 postalo upravljavec enega od treh objektov na območju stare vojašnice na Vrhniki, za dva objekta pa je ta prenos v teku. V teh objektih bo potrebna izvedba investicijsko-vzdrževalnih in obnovitvenih del, nakup opreme, nato pa selitev UE Vrhnika v celoti ter arhiva UE Ljubljana. Cilj investicije je zagotovitev trajne rešitve delovnih pogojev UE Vrhnika in prostorske stiske za arhive UE Ljubljana v lastnih prostorih, ki dosegajo oz. omogočajo ustrezno raven kakovosti dela, racionalnosti rabe, dostopnosti za vse uporabnike, energetske učinkovitosti ter racionalnosti stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov.


Časovno obdobje

Potrdi