Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

10.7.18

Odločitve s sej vladnih odborov

Člani vladnega odbora za gospodarstvo so sprejeli sklep, s katerim je Vlada RS v načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 uvrstila 6 projektov za Pomurje.

 

Z javnim razpisom za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji je bilo razpisano 1.400.000 evrov. Na osnovi Javnega razpisa je bilo odobrenih 7 projektov, katerih skupni znesek sofinanciranja je 1.190.259,55 evrov od tega 625.000,00 evrov v letu 2018 in 565.259,55 evrov v letu 2019. Glede na vrednost projektov, uvrstitev šestih projektov v Načrt razvojnih programov potrjuje vlada, enega pa ministrstvo za finance.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo tako finančno podprlo naslednjih šest projektov:

 

Večnamenski kuhinjski pripomoček Šumi-U1

Namen projekta je nakup nove stružnice in stroja za brizganje plastike, ki ju podjetje še potrebuje za dokončanje zaključene tehnološke linije. Investicija bo omogočila začetek proizvodnje novega izdelka – večnamenskega kuhinjskega pripomočka ŠUMI-U1, ki je plod lastnega razvoja. V okviru projekta je predvidenih 20 novih zaposlitev. Investicija v vrednosti 608.170 evrov bo izvedena v letu 2018. 124.625 evrov bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja Šumer d.o.o.

 

Proizvodna hala za montažo gasilskih komponent

Namen projekta je gradnja nove proizvodne hale, ki bo namenjena montaži komponent za gasilska vozila in opremo. Investicija bo omogočila povečanje proizvodnje in posledično tudi prodaje ter doseganje višje cene kot posledico stalnega povečevanja kvalitete in iskanja inovativnih rešitev. V okviru projekta je predvidenih 15 novih zaposlitev. Investicija v vrednosti 908.357,24 evrov bo izvedena v letih 2018 in 2019. 200.000 evrov bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja Rosenbauer d.o.o.

 

Razširitev proizvodnih kapacitet v Črešnjevcih

Namen projekta je nakup brizgalnega stroja in regalnega sistema za skladiščenje. Investicija bo omogočila razširitev proizvodnega obsega na področju novih, zahtevnejših izdelkov (projekta Mercedes CX 118 in Audi A6) in povečanje količinskega obsega proizvodnje. V okviru projekta je predvidenih 25 novih zaposlitev. Investicija v vrednosti 998.896,96 evrov bo izvedena v letu 2019. 200.000 evrov bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja ODELO Slovenija d.o.o.

 

Nakup CNC laserskega rezalnika

Namen projekta je nakup rabljenega CNC laserskega rezalnega stroja, ki bo omogočil uvedbo novega programa v proizvodnjo in optimizacijo dosedanjih proizvodnih procesov. Z investicijo se bo razširila ponudba podjetja, saj se k obstoječi proizvodnji dodajata nova proizvodna programa stroj za mešanje sladkorja in sanitarna celica nove generacije. V okviru projekta je predvidena 1 nova zaposlitev. Investicija v vrednosti 325.000 evrov bo izvedena v letu 2018. 146.250 evrov bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja TPM d.o.o.

 

Tovarna prihodnosti za zelo zahtevne VAR-KON

Namen projekta je nakup nove sodobne tehnološke opreme: rezalne robotske celice, opreme za EPP varjenje, opreme za neporušno preiskavo zvarov z magnetnimi delci in opreme za neporušno preiskavo zvarov z ultrazvokom. Investicija bo omogočila diverzifikacijo tehnološko zelo zahtevne proizvodnje za nove, v podjetju razvite izdelke kot npr. varjene konstrukcije za gradbene žerjave, stroje v papirni industriji in tlačne posode. V okviru projekta so predvidene 4 nove zaposlitve. Investicija v vrednosti 581.626,70 evrov bo izvedena v letu 2018. 200.000 evrov bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja Mobitex d.o.o.

 

Proizvodna linija za izdelavo novih izdelkov

Namen tega projekta pa je nakup nove proizvodne linije za izdelavo novih izdelkov, ki obsega: mehansko ekscentrično dvostebrno stiskalnico, periferno linijo za pločevino v traku, mostno dvigalo, robotsko varilno celico za točkovno varjenje in robotsko varilno celico za varjenje po postopku SRM. Investicija bo omogočila izdelavo kompleksnih končnih izdelkov - strukturnih elementov terenskega vozila. V okviru projekta je predvidena 1 nova zaposlitev. Investicija v vrednosti 729.795,53 evrov bo izvedena v letih 2018 in 2019. 200.000 evrov bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja VAR d.o.o.

 

 

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 je vlada na odboru uvrstila še dva nova projekta: »Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne reke Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti, goMURra« in »Aktivnosti zapiranja Rudnika Žirovski vrh«.

 

Projekt »goMURra« je rezultat dolgoletnega sodelovanja uradnih institucij v Sloveniji in Avstriji na področju upravljanja voda, predvsem v okviru delovanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro. Namen projekta je obvladovanje tveganj in zmanjšanje poplavne ogroženosti ter izboljšanje stanja površinskih in podzemnih voda. Prav tako je namen projekta vzpodbujanje trajnostnega razvoja in izboljšanje kakovosti bivalnega okolja na območju mejne Mure. Ključni cilji projekta so izvedba gradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Gornje Radgone in Radgone, priprava čezmejnega načrta za usklajeno trajnostno upravljanje – »Mejna Mura 2030« in priprava načrta zaščite in reševanja v primeru poplav mejne Mure. Doseganje ciljev in namena projekta je možno samo ob upoštevanju celotnega porečja, ki se v dotičnem primeru razteza čez Slovenijo in Avstrijo. Ukrepe je potrebno bilateralno uskladiti, saj je le na tak način možno doseganje tako kratkoročnih kot dolgoročnih ciljev upravljanja voda ob mejni Muri. Skupna vrednost projekta je dobrih 2,8 mio EUR (85% Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR in 15% lastna udeležba). V okviru projekta je za slovenske partnerje namenjenih dobrih 1,4 mio EUR.

 

V sklopu projekta »Aktivnosti zapiranja Rudnika Žirovski vrh« se bo dokončalo izvajanje programa izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude v rudniku urana Žirovski Vrh in preprečevanja posledic rudarjenja. Po zaključku projekta bo aktivnosti dolgoročnega nadzora in vzdrževanje objektov predalo izvajalcu obvezne gospodarske javne službe Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO). V letošnjem letu znaša vrednost investicije 230.000 EUR, v naslednjem dobrih 1,2 mio EUR, v letu 2020 pa približno 600.000 EUR. Za zapiranje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, njegovo predajo v dolgoročno upravljanje in vzdrževanje na ARAO do konca leta 2019 ter v začetku leta 2020 končno likvidacijo Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d. o. o., je treba: izvesti nakup zemljišč znotraj ograje odlagališča Boršt, ki so trenutno še v zasebni lasti. Pred zaprtjem odlagališča Boršt morajo biti vsa zemljišča znotraj ograje odlagališča Boršt v lasti RS, tj. objekt državne infrastrukture; izvesti dodatne sanacijske ukrepe za zagotavljanje nadzora dolgoročne stabilnosti odlagališča Boršt. To je predvsem čiščenje obstoječih in izdelava novih piezometrov ter posodobitev opreme za izvajanje meritev nivojev podtalnice v piezometrih; zagotoviti obratovanje rudnika, vključno z rednim vzdrževanjem odlagališča Boršt, monitoringom okolja ter plačilom še neizplačanih obveznosti do občine in ostalih upravičencev; pripraviti dokumentacijo za zapiranje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, ki vključuje posodobitev vsebine varnostnega poročila z novo izvedenimi sanacijskimi ukrepi ter rezultati in zaključki analiz, opravljenih v zadnjih letih. Treba bo tudi pridobiti strokovno mnenje o izvedenih aktivnostih in vsebini varnostnega poročila, ki bo služilo v pomoč pri odločanju Uprave RS za jedrsko varnost pri izdaji odločbe o zaprtju odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt.

 

 

Na odboru za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep o uvrstitvi projekta Upravljanje podatkovnih zbirk na NIJZ v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021.

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva zbira različne podatke, ki jih analizira in na podlagi analiz pripravlja različna redna in izredna poročila ter naročnikom in različnim javnostim podaja informacije s področja javnega zdravja. NIJZ že vrsto let razpolaga z ustreznimi infrastrukturnimi in tehničnimi zmogljivostmi na celotnem področju Slovenije. 

 

Glavni namen investicije je nadgradnja že obstoječega sistema upravljanja podatkovnih zbirka na NIJZ. Poleg tega projekt predstavlja:

- avtomatizacijo postopkov kar bo omogočilo hitrejšo komunikacijo med ključnimi deležniki  ter večjo kakovost in učinkovitost dela,

- poenotenje verzij saj le-ta omogoča nemoteno izmenjavo podatkov in skupinsko delo brez komplikacij, ki jih prinaša delo na različnih verzijah programske opreme (odprava problemov zaradi funkcionalne nezdružljivost,…);

- vzpostavitev celovitega spremljanja vsebin zunajbolnišničnih obravnav, ki jih izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti ter posledično zagotovitev kakovostnih podatkov zdravstveni politiki za odločanje;

- vzpostavitve varnega in učinkovitega enotnega sistema prenosa, kontrole, obdelave ter skladiščenja podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah;

- zagotovitve statističnih podatkov in izpisov strukturiranih podatkov za ključne uporabnike (MZ, izvajalce zdravstvene dejavnosti, ZZZS,…);

- odprave določenih organizacijskih in tehnoloških ovir pri pridobivanju podatkov s tem pa tudi povečanje ažurnosti in točnosti zajetih podatkov;

- opredelitve in definiranih procesov izdaje dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti in procesa izdaje koncesijske odločbe;

- krajšega časa pridobivanja podatkov;

- povečanja točnosti podatkov ter zanesljivost postopkov.

 

Vrednost investicije je 460.083,00 EUR. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v celoti.


Časovno obdobje

Potrdi