Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

24.10.17

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov 2017 – 2020 uvrstila več novih projektov, povezanih z novogradnjo, adaptacijami, rekonstrukcijami in opremo domov za starostnike in socialno varstvene zavode.

   

Gre za naslednje projekte:

        

Center dnevnih aktivnosti v Domu starejših Rakičan, enota Bakovci. 

Na širšem območju Murske Sobote so evidentirane potrebe po dnevnem varstvu, namenjenem posameznikom nad 65 let. V prvi fazi bo vzpostavljen sodobni program dnevnega varstva starejših ter center dnevnih aktivnosti, v drugi fazi pa program za osebe, ki rabijo intenzivno zdravstveno nego. MDDSZ bo v letu 2017 za ureditev centra zagotovil 350.000,00 evrov. 

  

Rušitev obstoječih objektov ter gradnja nadomestnih objektov Posebnega socialno varstvenega zavoda Prizma Ponikve.   

Investicija bo zavodu Prizma Ponikve omogočila primerno bivanje in delovanje, nadaljnji razvoj varstva obstoječim in novim uporabnikom, izvajanje individualnih programov, predvsem pa bodo pridobili požarno in statično varne objekte. MDDSZ bo v treh letih za to investicijo namenilo 3.302.846,00 evrov. 

  

Preureditev prostorov za potrebe CSD Ilirska Bistrica v upravno kulturnem centru Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica. 

Trenutni prostori CSD so premajhni, neprimerni in niso dostopni gibalno oviranim uporabnikom, nosečnicam, uporabnikom na invalidskih vozičkih in strankam z otroškimi vozički. V letu 2017 in 2018 bo za ureditev novih prostorov namenjenih 351.837,00 evrov.

  

Rekonstrukcija s povečanjem pralnice in kuhinje v Domu Danice Vogrinec Maribor 

Obstoječa pralnica je prostorsko neustrezna, utesnjena, stroji so dotrajani, tehnološko zastareli in energetsko potratni. Prav tako tudi kuhinja. Glavni namen prenove in dozidave kuhinje je zagotoviti celodnevno prehrano za stanovalce doma enote Pobrežje, malice za zaposlene, priprava kosil, ki jih razvažajo po domovih, skladno z zahtevami sanitarnih predpisov in standardov, znižati stroške vzdrževanja in porabe energije. Za investicijo bo v treh letih ministrstvo zagotovilo 2.577.822,29 evrov.

  

Nakup in obnova objekta za potrebe VDC Nova Gorica

VDC Nova Gorica ima namero vzpostavitev bivalne enote za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo – Center Trnovo. Preurejeni prostori bodo omogočili storitve institucionalnega varstva in programa dolgotrajne rehabilitacije za 30  oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. Za investicijo bo MDDSZ v letih  2017 in 2018 namenil 500.000,00 evrov.

  

Člani odbora za gospodarstvo so v dokončni obravnavi sprejeli sklep o uvrstitvi novega projekta »Proizvodnja luči nove generacije« v načrt razvojnih programov.

  

Podjetje Odelo Slovenija, d.o.o. je na MGRT julija letos vložilo vlogo za dodelitev regionalne državne pomoči na podlagi 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Vlogo je obravnavala strokovna komisija, ki je po izvedbi vsebinskega in formalnega preverjanja izdala mnenje, v katerem je ugotovila, da je vloga formalno popolna, da tako vloga kot vlagatelj izpolnjujeta vse pogoje in merila za dodelitev regionalne državne pomoči ter da najvišja dovoljena višina regionalne državne pomoči v konkretnem primeru znaša 25% bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev, to je 982.307,25 EUR. Na podlagi navedenega je komisija predlagala, da se vlagatelju dodeli zaprošenih 750.000,00 EUR za sofinanciranje projekta »Proizvodnja luči nove generacije«.

  

Sprejet je bil tudi sklep, da vlada v Načrt razvojnih programov 2017–2020 uvrsti projekta LinkingDanube in Usklajena dejanja na področju direktive učinkovite rabe energije.

  

LinkingDanube je pilotska vzpostavitev mednarodne izmenjave multimodalnih prometnih podatkov v Podonavski regiji. Ministrstvo za infrastrukturo bo v okviru projekta zagotavljalo nacionalno osnovo za postopno vključevanje slovenskih regij v mednarodno čezmejno platformo za multimodalno načrtovanje poti za urbana in ruralna območja, in sicer v okviru Nacionalnega centra za upravljanje prometa. Projekt preko programa Danube Transnational Programme v višini 85% upravičenih stroškov sofinancira Evropska unija. S Subsidy Contract so bila Ministrstvu za infrastrukturo dodeljena sredstva v višini 338.424,42 evra. Glavni cilj projekta je spodbuditi okolju prijazne oblike mobilnosti in izboljšati dostopnost v Podonavski regiji s transnacionalnim, interoperabilnim in večmodalnim načrtovanjem poti. Trenutno v Evropi takega sistema za potnike še ni. 

  

Ministrstvo za infrastrukturo bo vključeno tudi v projekt Usklajena dejanja na področju direktive o učinkoviti rabi energije. Namen projekta je izboljšanje sodelovanja in prenos dobre prakse posameznih držav, članic EU, pri izvajanju akcijskih načrtov za učinkovito rabo energije, prenosu direktive o energetski učinkovitosti v nacionalno zakonodajo ter sprejemanju predloga nove direktive, ki je trenutno v fazi pripravljanja na ravni Evropske komisije. Nosilec projekta na evropski ravni je Netherlands Enterprise Agency, sodelujejo pa vse države članice EU, vključno z Anglijo in Norveško. Projekt stoodstotno financira Evropska unija.

  

Vladni odbor za gospodarstvo je v dokončni obravnavi v Načrt razvojnih programov do leta 2020 uvrstil še tri projekte: Daljinsko vodenje prometa na železniških progah, Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača in Zagotavljanje varnosti v železniškem prometu 2016–2017. 

  

V okviru projekta Daljinsko vodenje prometa na železniških progah je v prvi fazi predvidena zamenjava obstoječih relejnih signalnovarnostnih naprav z elektronskimi ter uvedba daljinskega vodenja prometa na odseku Zidani Most–železniška postaja Laze. Ta bo povečala varnost prometa, omogočila fleksibilnejše odvijanje železniškega prometa ter racionalizirala stroške vodenja prometa in vzdrževanja javne železniške infrastrukture (JŽI). Glavni železniški progi Dobova–Ljubljana in Zidani Most–Šentilj sta še edini železniški progi v jedrnem TEN-T železniškem omrežju v Sloveniji ter v Baltsko-Jadranskem in Sredozemskem koridorju, kjer še ni uvedeno daljinsko vodenje železniškega prometa. Ocenjena investicijska vrednost prve faze je 105 milijonov evrov z DDV.

  

V okviru projekta Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača je v prvi fazi predvidena priprava celotne projektne dokumentacije. Cilji so izdelati in revidirati izvedbeni načrt, izdelati projektno dokumentacijo idejne zasnove in gradbenega dovoljenja tam, kjer ne bo mogoče del izvajati kot vzdrževalnih del v javno korist, ter izdelati predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. S celotno nadgradnjo odseka železniške proge Ljubljana–Divača bo odpravljeno ozko grlo javne železniške infrastrukture. Dvignjena bo prepustnost in zmogljivost železniške proge, omogočeno izvajanje večjega obsega tovornega prometa in potnikov ter povečanje vozne hitrosti vlakov, povečana pa bo tudi varnost prometa. Ocenjena investicijska vrednost prve faze je 20,5 milijona evrov z DDV.

  

V okviru projekta Zagotavljanje varnosti v železniškem prometu 2016–2017 se opravlja obvezna gospodarska javna služba vodenja železniškega prometa na JŽI, v sklopu katere se med drugim vodi in upravlja promet, zagotavlja varen in reden železniški promet ter sanira škodne dogodke na JŽI. Kot posredni strošek programa pa je kot posledica izrednih razmer v času žleda in obdobju sanacije posledic tega tudi povračilo nadomestila za upravičene stroške in izpadle prihodke pri opravljanju storitev železniškega prometa upravljavcu JŽI. Predvsem zaradi dodatne in izredne obveznosti, ki je ni bilo mogoče načrtovati ob uvrščanju programa v Načrt razvojnih programov, se izhodiščna vrednost programa povečuje za 27,51 %. 

  


Časovno obdobje

Potrdi