Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

7.11.17

Odločitve vlade s sej vladnih odborov


Na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela več sklepov o prerazporeditvi sredstev proračunskih uporabnikov.

Tako je odbor v okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dokončno obravnavo prerazporedil sredstva v višini 7,8 milijona evrov, za zagotovitev izplačila novembrskih obveznosti za transfere brezposelnim. Na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta pa je odbor za zagotovitev izplačila novembrskih obveznosti za denarno socialno pomoč na ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti prerazporedil 13,6 milijona evrov.  

Za potrebe izvedbe volitev predsednika republike je odbor iz proračunske rezerve na Državno volilno komisijo razporedil 2 milijona evrov. Na podlagi zakona o volitvah predsednika republike in odloka o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike 2017 je namreč potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo drugega kroga volitev predsednika republike, ki bo 12. novembra 2017.

Iz tekoče proračunske rezerve so bila razporejena tudi sredstva v višini 944 tisoč evrov, in sicer za delno izvršitev sklepa vlade o zagotavljanju sredstev za izvajanje posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave.

Odbor je na sodišča iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij prerazporedil 550 tisoč evrov, in sicer za zagotavljanje stroškov povezanih s plačami, logističnih storitev in brezplačne pravne pomoči. Razporeditev je med drugim namenjena pokrivanju obveznosti za brezplačno pravno pomoč. Sodišča izvajajo brezplačno pravno pomoč predvsem na podlagi zakona o brezplačni pravni pomoči in zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Sodišča nimajo vpliva na obseg in zahtevnost prejetih zadev, izdatki za brezplačno pravno pomoč pa so se v prvih devetih mesecih letos glede na isto obdobje lani povišali za 8,82 %. S tem se bo Vrhovnemu sodišču RS omogočilo nemoteno izvajanje brezplačne pravne pomoči.

Na odboru je vlada sprejela sklep o nakupu solastnega deleža na poslovni stavbi na naslovu Cafova 1, Maribor.

Poslovna stavba na naslovu Cafova ulica 1, Maribor, je v solastnini in sicer Republike Slovenije in D.S.U.. Poslovno stavbo v celoti zaseda Okrajno sodišče v Mariboru. Pravna podlaga za uporabo solastniškega deleža D.S.U., d.o.o. v predmetni stavbi s strani Okrajnega sodišča je najemna pogodba, po kateri Ministrstvo za pravosodje za najem solastnega deleža plačuje mesečno najemnino. Osnovni cilj ministrstva je, da Republika Slovenija pridobi lastništvo nad celotno predmetno stavbo, v letu 2017 pa glede na razpoložljiva sredstva namerava kupiti delež minimalno 2449/10000 predmetne stavbe, s čimer se bo solastniški delež Republike Slovenije iz dosedanjih 5051/10000 povečal vsaj na 7500/10000.

Investicija v odkup dela solastniškega dela D.S.U., d.o.o. za višino 3,2 mio EUR se bo povrnila skozi prihranek na najemninah (minimalno 3,6 mio EUR do leta 2028 glede na delež nakupa) in sicer še pred iztekom časa najemne pogodbe (l. 2028), glede na trenutno veljavne pogoje najema, pri čemer niso upoštevane diskontirane vrednosti najemnin (gre za enostavno vračilno dobo). Kar pomeni, da bo prihranek na najemninah ob izteku najemnega razmerja leta 2028, ob predpostavki nezmanjšane višine najemnine, že preplačal vrednost kupnine.

Glede na to, da celotno stavbo zaseda Okrajno sodišče v Mariboru, ministrstvo ocenjuje za nujno, da se s postopnim nakupom celotne stavbe, za organ postopoma zagotovi trajno rešitev prostorske problematike ter zagotovi, da se bodo prostori lahko ali lažje uredili z novimi standardi in merili, kot jih narekujejo  predpisi na delovnem področju organa, tudi z ustreznimi preureditvami prostorov, ki jih omogoča le lastništvo celotnega oziroma pretežnega dela objekta. Hkrati se z nakupom izniči tveganje, da bi se z morebitno odpovedjo najemnega razmerja moral organ preseliti na drugo lokacijo, kar je za delovanje tega pravosodnega organa nesprejemljivo. Njegovo delovanje mora biti neprekinjeno in neodvisno od zunanjih vplivov, ter na stalni lokaciji.

Vlada je na današnjem odboru za državno ureditev in javne zadeve v veljavni Načrt razvojnih programov 2017-2020 uvrstila nov projekt z nazivom »Priprava urbanistične dokumentacije in rušitev poslovnega objekta na Parmovi ulici v Ljubljani«.

Cilj investicije je sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in porušitev nevarnega objekta. OPPN je že v pripravi, pri tem pa kot sofinancer na podlagi dogovora z MOL sodeluje tudi Republika Slovenija oz. v njenem imenu Ministrstvo za javno upravo. Sprejeti OPPN bo osnova za načrtovanje investicij - izgradnje novega objekta za potrebe organov državne uprave v Ljubljani, s čimer uresničujemo cilje strategije, da se zmanjšujejo površine prostorov v najemu in se povečuje delež lastnih prostorov. Za objekt je bila izdana inšpekcijska odločba, da je objekt nevaren. Poleg priprave urbanistične dokumentacije je treba izbrati izvajalca rušenja objekta, izvajalca za nadzor in spremljanje rušenja, pri samem rušenju pa posebno pozornost posvetiti vsem ukrepom za varno odstranjevanje nevarnih odpadkov, saj je celoten objekt še prekrit z azbestno kritino. Ministrstvo za javno upravo bo sredstva zagotovilo s prerazporeditvijo.

Na odboru vlade za gospodarstvo je vlada v Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020 uvrstila nov projekt – Rekonstrukcija javne razsvetljave Kraljevo, Srbija.

Ministrstvo za okolje in prostor bo projekt v letih 2017 in 2018 sofinanciralo iz Sklada za podnebne spremembe, za mednarodno razvojno pomoč na področju podnebnih sprememb v vrednosti skoraj 850 tisoč EUR. Izvedena bo delna rekonstrukcija javne razsvetljave in vgradnja novega sistema za nadzor in upravljanje. Z izvedbo projekta se bo zmanjšala poraba električne energije in svetlobno onesnaževanje. Z vgradnjo LED diod in sistema za nadzor in upravljanje se bo poraba električne energije zmanjšala za 8-krat (trenutna poraba znaša 9 milijonov kWh letno, po izvedbi projekta pa bi znašala 1,1 kWh letno), hkrati pa se bo povečala osvetlitev. Posledično se bo zmanjšal tudi izpust CO2 iz trenutnih 3.700 ton na približno 700 ton letno.

Člani odbora so v dokončni obravnavi tudi sklenili, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2017–2020 uvrsti projekt sanacije, rekonstrukcije in izgradnje vodovodne mreže v občini Žabljak v Črni gori. Glavni cilj projekta je zagotoviti trajnostno oskrbo prebivalcev občine s kontrolirano kakovostno pitno vodo. Projekt je ocenjen na 3,2 milijona evrov, od tega znaša donacija Slovenije 900.000 evrov. Gre za enega od projektov iz programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med slovensko vlado in vlado Črne gore v 2016–2017. Osnovni namen projekta je zagotoviti ustrezno količino pitne vode za občino Žabljak prek celega leta. Zgradili bodo nov nadzorni sistem vodovodne mreže z dezinfekcijskimi dozirniki in večnamenski rezervoar vode ter rekonstruirali dotrajano vodovodno mrežo. Cilji projekta so omogočanje trajnostne rabe voda in zagotavljanje ustrezne pitne vode, zmanjšanje izgub vode in preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi.Časovno obdobje

Potrdi