Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

3.7.18

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2018 - 2021 uvrsti nov projekt, in sicer "Projekt ZRC SAZU – postavitev rastlinjaka in gojilnice".

V letošnjem letu je bil zaključen projekt izgradnje Logističnega centra ZRC SAZU na Igu, ki se je po zaključku gradnje preimenoval v Raziskovalno postajo Barje. Raziskovalna postaja Barje predstavlja največji kompleks, v katerem delajo raziskovalke in raziskovalci ZRC SAZU. Glede na pridobljeno površino zemljišča za gradnjo, je po umestitvi vseh potreb v gabarite stavbe Logističnega centra, za postavitev rastlinjaka zmanjkalo razpoložljivega prostora. V letih od načrtovanja pa do realizacije investicije izgradnje Logističnega centra ZRC SAZU so se potrebe po prostorih povečale in delno spremenile. Raziskovalci so glede na njihovo delo na raziskovalnih projektih izrazili in s projekti utemeljili potrebo po postavitvi rastlinjaka in gojilnice za živali, saj v obstoječem stanju Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (v nadaljevanju: BIJH) ne razpolaga s prostori, primernimi za izvajanje celotnega spektra raziskav na področju rastlinstva in živalstva. Poleg tega se je izkazalo, da primanjkuje prostora za skladiščenje še neobdelane materije, pridobljene na terenu.

Z izvedbo investicije želi ZRC SAZU pridobiti infrastrukturo, ki bo omogočala izvajanje raziskav, študij in poskusov, ki se bodo vršili predvsem v zunanjih klimatskih pogojih, vendar kontroliranih v smislu izločitve vpliva neželenih okoljskih faktorjev, npr. predatorjev, parazitov, invazivnih vrst idr.. Raziskave bodo obsegale ekološke, vedenjske, evolucijske, taksonomsko-sistematske raziskave, raziskave okoljske DNK, študije alelopatije in invazivnih vrst, raziskave vpliva podnebnih sprememb na biodiverziteto, študije biološkega upravljanja agro-ekosisteomov ipd.. Obstoječa infrastruktura nudi le improvizacijo oz. približek pogojev za izvajanje raziskav, študij in poskusov, ki se vršijo predvsem v zunanjih klimatskih pogojih, vendar kontroliranih v smislu izločitve vpliva neželenih okoljskih faktorjev. Za določen tip raziskav pa raziskovalci BIJH doslej sploh niso imeli infrastrukturnih pogojev in jih niso izvajali, vendar jih v okviru novo-razvijajoče se, globalno pomembne in aktualne raziskovalne dejavnosti načrtujejo. Nameravana investicija v oba objekta v prihodnosti pomeni vsebinsko širitev raziskovalnega področja BIJH in dvig kakovosti znanstvenoraziskovalnega dela in objav.

Ocenjena vrednost investicije je 372.457,10 EUR, od tega 320.617,66 EUR v letu 2018 in 51.839,44 EUR v letu 2019. Investicija obsega nakup zemljišča, postavitev rastlinjaka, gojilnice za živali in nakup opreme. Iz proračuna RS bo zagotovljenih 296.140,36 EUR v letu 2018 za nakup zemljišča. Sredstva za ostale stroške investicije bo zagotovil ZRC SAZU.

   

Člani odbora za gospodarstvo so sprejeli tudi sklep, s katerim je Vlada RS uvrstila štiri projekte, ki izhajajo iz evidenčnega projekta ''Dodatni ukrepi za problemska območja'', v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2021.

Na osnovi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 – 2020 je MGRT 2.2.2018 v Uradnem listu RS objavil peti Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019. Na razpis je pravočasno prispelo 22 vlog.

Razpisano je bilo skupaj 1.270.755,00 EUR. Po opravljenem ocenjevanju je bilo potrjenih skupno šest projektov v skupni vrednosti 4.386.315,92 EUR, od tega je predviden znesek sofinanciranja v višini 1.270.755,00 EUR. Od tega je bilo 1.195.564,08 EUR dodeljenih štirim velikim projektom, le 75.190,92 EUR pa dvema manjšima projektoma, ki jih odobri neposredno Ministrstvo za finance. Sredstva so dodeljena kot državna pomoč po Regionalni shemi državnih pomoči.

Kratek opis posameznih projektov:

1. Postopek granuliranja fosfatov in filtracija raztopin. Izvajalec TKI Hrastnik d.d.

Investicija je namenjena proizvodnji novega izdelka po tehnološko inovativnejšem postopku granuliranja. Investicija je dvoletna: v prvi fazi bo prijavitelj izvedel tehnološko manj zahtevnejšo postavitev filtracije raztopin. Produkt tega postopka pa so granule, ki so uporabne v kmetijstvu za gnojila. Drugi del investicije se nanaša na vzpostavitev procesa proizvodnje teh granulatov.

2. Razvoj izdelkov in ustanovitev poslovne enote. Izvajalec KRISTALGLAS d.o.o.

Predmet prijave je nakup 6 strojev za proizvodnjo izdelkov, ki so plod lastnega razvoja in bodo sestavljali celotno linijo za proizvodnjo steklarskih izdelkov (steklene stopnice in ograje za stopnice). Izdelki iz laminiranega stekla so hkrati novost na slovenskem trgu. Ker prijavitelj na sedežu nima dovolj proizvodnih površin, se je odločil, da bo v Trbovljah odprl novo poslovno enoto, v kateri bo zaposlil 6 novih delavcev. Nova odprta delovna mesta povezana s projektom morajo ostati na upravičenem območju zakona vsaj 3 leta šteto od datuma, ko so bila delovna mesta zasedena. Na dan 31.12.2017 je imel prijavitelj 27 zaposlenih.

3. Uvedba novih tehnologij v proizvodni fazi izseka, tiska in lepljenja za potrebe razvoja novih izdelkov. Izvajalec EUROBOX, proizvodnja in trgovina, d.o.o.

Namen projekta je uvedba novih tehnologij v proizvodnji fazi izseka, tiska in lepljenja pri proizvodnji novih izdelkov. Investicija bo pripomogla k večji avtomatizaciji procesa proizvodnje embalaže žarometa BMW G06 naročnika Hella Saturnus. Bistvo izdelka je zaščita pred mehanskimi poškodbami žarometa med prevozom ter čim večje pakiranje proizvodov v eni embalaži. 

4. Nakup opreme za peskanje pločevin, profilov in velikih zvarjencev. Izvajalec KOVIT PROJEKTI d.o.o.

Investicija je namenjena nakupu opreme za izdelovanje velikih zvarjencev za hidroelektrarne ter ostala energetska postrojenja. Oprema bo nameščena v nedavno zgrajen nov objekt in bo namenjena lastni proizvodnji ter storitvam za druge stranke.


Časovno obdobje

Potrdi