Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

2.4.19

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, da se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrstijo trije novi projekti, in sicer Alternativna goriva v prometu, Informacijski sistem Eko sklada in Mokrišča v Krajinskem parku (KP) Strunjanske soline

 

V Uradnem listu RS je bil 24. 12. 2018 objavljen Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019, ki je predvidel nove ukrepe in projekte. V okviru projekta »Alternativna goriva v prometu« bodo sredstva, in sicer v letu 2019 1,5 mio EUR, v letu 2020 pa pol milijona evrov, namenjena spodbujanju razvoja trga alternativnih goriv v prometu (vzpostavitve polnilnih postaj za električna vozila; za polnjenje vozil na vodik; za nakup električnih vozil in vozil na gorivne celice ter električnih cestnih turističnih vlakov; za naložbe v drugo sorodno infrastrukturo za spodbujanje razvoja alternativnih goriv v prometu; za umirjanja in preusmeritve prometa), upravičenci pa so občine in subjekti javnega sektorja.

 

Projekt »Informacijski sistem Eko sklada« je namenjen vzpostavitvi informacijskega sistema, ki bo omogočil hitrejšo obdelavo prispelih vlog, vsebinsko odločanje in izplačevanje dodeljenih sredstev ter spremljanje in nadzor dodeljenih sredstev preko Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.  V letu 2019 bo za projekt namenjenih 40.000 EUR, v letu 2020 pa 69.000 EUR.  

 

S projektom »Obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča v KP Strunjanske soline« v višini 660.068 EUR pa se bo omogočila izgradnja in nadvišanje nasipov v povezavi s predvidenim dvigom gladine morja, s čimer se bodo dolgoročno zagotovile ustrezne razmere v habitatih rastlinskih in živalskih vrst ter ohranila biotska raznovrstnost.

Na odboru je vlada sprejela tudi Program dela javne svetovalne službe v čebelarstvu za leto 2019. Določila je tudi, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano proučilo zakonsko ureditev na področju sprejetja posameznih programov javnih služb v kmetijstvu in najkasneje do konca leta 2019 v obravnavo posredovalo predlog ustrezne spremembe zakona.

 

Vlada je Čebelarski zvezi Slovenije podelila koncesijo za izvajanje javne službe svetovanja v čebelarstvu, za obdobje od 1. aprila 2015 do 31. decembra 2020. V programu javne službe je določena vrsta in obseg storitev javne službe, način in dinamika izvajanja storitev javne službe, skladno s predpisi, koncesijskimi akti in koncesijskimi pogodbami ter obseg in način financiranja storitev javne službe v letu 2019.  Javna svetovalna služba v čebelarstvu (JSSČ) deluje v okviru Čebelarske Zveze Slovenije (ČZS) in opravlja naloge: svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane, svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva, svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva, svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev iz 107. člena ali skupin proizvajalcev iz 107.a člena ZKme, svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva, sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu, ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva.

 

Program JSSČ je skladen tako z dolgoročnima ciljema Resolucije o zaščiti kranjske čebele, to sta ohraniti pasemsko čistost kranjske čebele in ohraniti enakomerno in zadostno poseljenost čebeljih družin po vsej Sloveniji, kot tudi s cilji posameznih ukrepov Operativnega programa za izvedbo Resolucije o zaščiti kranjske čebele in strateškimi in razvojnimi cilji Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, kot tudi s cilji Strategije za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 na področju čebelarstva. 

Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila projekt "Hortikulturni center – Plastenjak Mladinskega doma Maribor". V letu 2019 je z menjavo nepremičnin v lasti Republike Slovenije in Občine Hoče predvidena zagotovitev zemljišča za postavitev rastlinjaka. Hortikulturni center bo povečal pestrost in učinkovitost dosedanjih programov, za mladostnike in njihove družine pa bo prinesel dodano vrednost. Omogočal bo izvajanje novih oblik vzgojno izobraževalnih metod v okviru celostne obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih. Z izgradnjo plastenjaka v sklopu hortikulturnega centra bodo otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami lahko predstavili in podali nova znanja, ki jim bodo omogočala čim samostojnejše življenje ter kakovostno vključevanje v delovno in socialno okolje.


Časovno obdobje

Potrdi