Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

9.4.19

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, ki ga je nadzorni svet Eko sklada, obravnaval na 14. redni seji dne 15. 2. 2019. Vlada je tudi določila, da je delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2019 v višini 2.020.000 EUR prihodek Eko sklada in se porabi za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti iz 314. člena Energetskega zakona.

 

Eko sklad bo v letu 2019 za dejavnost ugodnega kreditiranja naložb na področju varstva okolja zagotovil predvidoma do 50 miljonov EUR. Kreditiranje bo usmerjeno v financiranje naložb občanov, občin in drugih pravih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov na vseh področjih varstva okolja. S svojo dejavnostjo Eko sklad nudi finančno podporo uresničevanju ciljev nacionalnega programa varstva okolja in iz njega izhajajočih operativnih programov ter akcijskih načrtov, sprejetih za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije. Še posebej ugodni krediti so predvideni pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in zasebnikom ter občinam za naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Poleg tega bo Eko sklad v letu 2019 nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud v skladu z veljavnim Energetskim zakonom (EZ-1) v skupnem predvidenem znesku 36,5 milijona EUR. 

 

Eko sklad bo v letu 2019 izvajal tudi Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019.  Na novo zagotovljenih in razpisanih bo predvidoma do 47,5 milijona EUR. 

 

Na odboru je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrstila nov projekt »LIFE Poskrbimo za podnebje«

 

Namen projekta »LIFE Poskrbimo za podnebje« (LIFE IP CARE4CLIMATE) je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi hitrejše in učinkovitejše izvajanje ukrepov, določenih v Operativnem programu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom na 2030. Izvedba tega projekta bo prav tako omogočila posredno spremljanje izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Slovenije, in sicer v okviru svetovnih podnebnih prizadevanj v skladu s Pariškim sporazumom, ki ga je Republika Slovenija ratificirala novembra 2016.

 

Projekt je ocenjen na 27.319.780 EUR. Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta in projekt financira v vrednosti 18.390.075 EUR. Proračun EU bo iz programa LIFE projekt sofinanciral z 25,73 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, in sicer v skupni višini do 6.994.060 EUR. V izvajanju projekta sodeluje še 14 partnerjev, ki bodo izvajanje projekta sofinancirali z lastnimi sredstvi v skupni višini 1.800.494 EUR. Projekt se bo izvajal od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2026.

 

Člani odbora za gospodarstvo so sprejeli sklep, da vlada projekt »Predstavitev Slovenije na svetovni razstavi EXPO 2020 Dubaj« uvrsti v veljavni Načrt razvojnih programov – NRP, skupna ocena stroškov predstavitve Slovenije pa znaša 9,7 milijona evrov.

 

Slovenija se bo, kot je že znano, predstavila na svetovni razstavi »EXPO Dubaj 2020«, katere osrednja tematika je »Povezovanje idej za prihodnost«. Slovenija se je odločila za sodelovanje v sklopu trajnosti, ki poudarja spoštljiv in z našim planetom uravnotežen način življenja, svojo vizijo slednjega pa bo predstavila v lastnem paviljonu velikosti 1.550 m2.

 

Kot nacionalni koordinator Slovenije za sodelovanje z v Mednarodnim uradom za razstave deluje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, poleg tega pa bodo pri projektu aktivno sodelovali predvsem Ministrstvo za zunanje zadeve, Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT, Slovenska turistična organizacija, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje ter druge organizacije, zato je odprta možnost za sodelovanje še dodatnih izvajalcev.

V skladu z naravo prirejanja svetovnih razstav EXPO se države lahko odločijo za sodelovanje s samostojnimi paviljoni ali v sklopu skupinskih predstavitev na določeno temo. Glede na izkušnje s preteklih udeležb Republike Slovenije na svetovnih razstavah, bo Republika Slovenija na svetovni razstavi »EXPO Dubaj 2020« sodelovala z lastnim paviljonom in sicer na majhnem zemljišču za samostojne paviljone v velikosti 1.550 m2.

 

Projekt predstavitve Slovenije na EXPO Dubaj 2020 je razdeljen na več faz: od priprave idejnega koncepta in izdelave končne idejne zasnove, priprave projektne dokumentacije in izbora izvajalca za postavitev paviljona, do postavitve paviljona in opremljanja paviljona, priprave in izvedbe šestmesečnega programa Predstavitve Slovenije, in nazadnje do razgradnje paviljona.

 

Stroški projekta so ocenjeni na skupno 9,7 milijonov evrov, nastajali pa bodo v letih 2019, 2020 in 2021: v letu 2019 je za omenjeni projekt v proračunu predvidenih 2,9 milijona evrov, v letu 2020 4,3 milijone evrov in v letu 2021 še 2,5 milijona evrov.

 

Na odboru je vlada dala tudi soglasje za sodelovanje Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) v projektu »INSC – Podpora ganskemu upravnemu organu za jedrsko varnost, EuropeAid/140066/DH/SER/GH«

 

Ta projekt se uvršča med pomoči na podlagi Instrumenta za sodelovanje na področju jedrske varnosti, ki je bil ustanovljen, da EU pomaga tretjim državam vzpostavljati jedrski in sevalni upravni okvir. Ta instrument skuša vzdrževati, predvsem pa krepiti, globalno jedrsko in sevalno varnost s prenosom znanja in prakse tretjim državam. Na ta način se znatno zmanjša možnost nesreč, verjetnost za odtujitev jedrskih snovi in radioaktivnih virov ter se zagotavlja skladnost z mednarodnimi standardi.  

 

Razpisan projekt pomoči ganskemu upravnemu organu za jedrsko varnost ima cilje usklajene s temeljnimi interesi Slovenije za delovanje v EU, saj so projekti krepitve upravnih organov za jedrsko in sevalno varnost ključnega pomena za EU in tako tudi eden od interesov naše države. 

 

Projekt se navezuje na projekte pomoči tajskemu upravnemu organu (2015-2017), upravnim organom držav zahodnega Balkana (2015-2018) in projektoma pomoči iranskemu upravnemu organu, ki še potekata, in v katerih je URSJV že sodeloval. URSJV je v okviru teh projektov poleg dane pomoči pridobil tudi znanje, kaj takšna pomoč vsebuje, in kako znanje in različne metodologije prenesti na sorodne upravne organe. Ta pomoč vključuje elemente, v katerih je Slovenija že nudila pomoč tretjim državam, kot npr. krepitev zakonodajnega okvirja na področju jedrske in sevalne varnosti, strategija in sistem vodenja upravnega organa, usposabljanje s področja zahtev za varnost jedrskih objektov in usposabljanje s specifičnih področij dela upravnega organa za jedrsko varnost.

 

Pomoč in sodelovanje na področju jedrske varnosti sta pomembna tudi zato, ker je nujno zagotavljati in spodbujati doseganje mednarodnih in evropskih standardov v vseh državah, ne glede na geografsko lokacijo, saj morebitne nesreče ne poznajo meja. Tovrstna pomoč predstavlja pomembno pot, kako lahko tretje države pridejo do potrebnega znanja, saj takšnih možnosti ni veliko.


Časovno obdobje

Potrdi