Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

12.9.17

Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov

Na današnji seji so člani vladnega odbora za gospodarstvo sprejeli mnenje Vlade RS o zahtevi Vrhovnega sodišča RS za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu in Zakona o prostorskem načrtovanju.

   

Vlada se v mnenju ne strinja s stališčem vrhovnega sodišča, da je prišlo v primeru opredelitve možnosti sodnega varstva zoper občinske prostorske načrte (OPN) do neustavne pravne praznine. Vlada meni, da normativna podlaga glede sodnega varstva zoper prostorske načrte obstaja, da pa je njeno izvajanje pripeljalo do situacije, ki je za posameznika lahko preveč obremenjujoča in časovno zahtevna.

  

Tako je Vlada v okviru priprave nove prostorske in gradbene zakonodaje, ki je trenutno v fazi druge obravnave v Državnem zboru RS (predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti), ustrezno prepoznala obstoječo sodno prakso in želi vzpostaviti novo vrsto upravnega spora. V tem okviru bi se presojala zakonitost prostorskega izvedbenega akta (med drugim tudi državnega prostorskega načrta, OPN in občinskega podrobnega prostorskega načrta), če ta določa pravni temelj za neposredno urejanje posamičnih razmerij. Vlada namreč ocenjuje, da je edini primeren sodni organ za tovrstne primere Upravno sodišče RS, na kar nakazuje tudi vrhovno sodišče v svoji zahtevi. Glede na navedeno vlada predlaga, da Ustavno sodišče RS predmetno zahtevo za presojo ustavnosti zavrže, podredno pa, da jo kot neutemeljeno zavrne.

  

Na odboru je vlada sprejela tudi sklep o več prerazporeditvah pravic porabe. Med drugim je Ministrstvo za okolje in prostor znotraj samega ministrstva prerazporedilo sredstva v skupni višini 121.794,28 evra, ki jih nujno potrebuje za subvencije k tržni najemnini. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je v okviru svojega finančnega načrta prerazporedilo finančna sredstva v skupni višini 649.500 evrov, s čimer bo omogočeno pravočasno plačilo obveznosti Slovenije za članstvo v mednarodni organizaciji FAO za leto 2018. Pravočasno plačilo je pomembno zaradi aktivnosti ministrstva v zvezi s projektom Svetovni dan čebel. Prav tako bodo zagotovljena finančna sredstva za oblikovanje zalog cepiva z namenom obvladovanja pojava živalske kužne bolezni vozličasti dermatitis. 

  

Na današnji seji odbora vlade za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep o izvršitvi prerazporeditev pravic porabe, in sicer z ministrstva za finance na ministrstvi za kulturo in za okolje.

   

Sredstva se bodo med drugim porabila za urgentne nakupe opreme in najnujnejše investicijsko vzdrževanje v nacionalnih javnih zavodih s področja kulture ter poplačilo odškodnine zaradi nerealizacije Protokola med ministrstvom za okolje in občino Krško o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in zagotavljanju sredstev državnega proračuna za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine.

  

Odbor je potrdil predlog ministrstva za finance za prerazporeditev pravice porabe iz proračunske postavke Odškodnine po sodnih sklepih na več proračunskih postavk ministrstva za kulturo v skupni višini 2.117.519 evrov, in sicer 1.617.519 evrov za urgentne nakupe opreme in najnujnejše investicijsko vzdrževanje v nacionalnih javnih zavodih s področja kulture ter 500.000 evrov za odkup dvorane na Beethovnovi ulici v Ljubljani, ki jo ima že več kot 20 let v najemu Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ter za interventno odpravo škode po zadnjih neurjih na strehah Ptujskega gradu.

  

Odbor je potrdil tudi predlog ministrstva za finance za prerazporeditev pravice porabe iz proračunske postavke Odškodnine po sodnih sklepih na več proračunskih postavk ministrstva za kulturo v skupni višini 2.882.480,17 evra, in sicer 2.357.831,77 evra za stroške dela za zaposlene v javnih zavodih s področja kulture, 322.732,00 evra za najnujnejša vzdrževalna dela na idrijskih klavžah, 181.916,40 evra za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v Slovenski filharmoniji, Slovenskemu narodnemu gledališču Maribor ter Cankarjevemu domu in 20.000 evrov za kritje lastne udeležbe Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pri čezmejnih projektih.

  

Poleg tega je odbor potrdil predlog ministrstva za finance za prerazporeditev pravic porabe na ministrstvo za okolje v višini 3.742.535,01 evra, in sicer za poplačilo odškodnine, skladno z odločitvijo Okrožnega sodišča v Krškem. Ministrstvo za okolje in prostor je 9. aprila 2008 skupaj z občino Krško podpisalo Protokol o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in zagotavljanju sredstev državnega proračuna za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine. Ministrstvo se je zavezalo, da bo sofinanciralo projekte v komunalno infrastrukturo občine v višini 80 odstotkov stroškov celotne investicije v skupni višini 8,4 milijona evrov z dinamiko financiranja v letih 2008-2013, 1,4 milijona evrov letno, za kar bo tudi zagotovilo ustrezna finančna sredstva. Ker protokol ni bil realiziran, je občina na okrožno sodišče 4. januarja 2016 vložila tožbo, v kateri je zahtevala odškodninski zahtevek v višini 11,6 milijona evrov. Sodišče je 9. decembra 2016 odločilo, da je potrebno občini plačati 3.742.535,01 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Ker je izvršba že vložena, ministrstvo za okolje pa prostih pravic porabe za ta namen nima, se sredstva zagotovijo z omenjeno prerazporeditvijo.

  


Časovno obdobje

Potrdi