Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

5.12.17

Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS, na podlagi poziva ministrstva za finance in na podlagi ocene prostih pravic porabe proračunskih uporabnikov do konca leta, prerazporedila sredstva proračunskih porabnikov v splošno proračunsko rezervacijo. Poleg tega so bila prerazporejena tudi sredstva za pokrivanje zakonskih obveznosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Na podlagi poziva ministrstva za finance in na podlagi ocene prostih pravic porabe proračunskih uporabnikov do konca leta je vladni odbor sredstva proračunskih porabnikov v dokončni obravnavi prerazporedil v splošno proračunsko rezervacijo. Gre za sredstva ministrstva za infrastrukturo v višini 1,7 milijona evrov, ministrstva za pravosodje in uprave za izvrševanje kazenskih sankcij v višini 518,6 tisoč evrov, nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu v višini 144,5 tisoč evrov, ustavnega sodišča v višini 66,8 tisoč evrov, fiskalnega sveta v višini 54 tisoč evrov in ministrstva za obrambo v višini 50 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena za področja, za katera se je med letom izkazalo, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.  

Na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta je vlada za pokrivanje zakonskih obveznosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prerazporedila sredstva z vrhovnega sodišča v višini 235 tisoč evrov, sredstva ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 1,35 milijona evrov sredstva ministrstva za finance v višini 25,2 milijona evrov ter generalnega sekretariata vlade v višini 114 tisoč evrov.


Časovno obdobje

Potrdi