Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

19.12.17

Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov

Na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela več sklepov o razporeditvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

Tako je prerazporedila pravice porabe v skupni višini 10.117.990,89 EUR na MDDSZ za pokrivanje obveznosti na proračunski postavki Transferi za varstvo duševno in telesno prizadetih, kjer so načrtovana sredstva za izplačila navedenih transferov. Za leto 2017 se na osnovi trenutne realizacije namreč ugotavlja, da bo poraba večja od načrtovane.

Sredstva v višini 1.878.736,89 EUR je iz tekoče proračunske rezerve prerazporedila na proračunsko postavko Zdravstveno varstvo socialno ogroženih, za pokrivanje zakonskih obveznosti oziroma za plačilo drugega zahtevka za kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za zavarovance iz 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ in upravičence do doplačil iz socialnih razlogov.

Prerazporedila je tudi pravice porabe v višini 846.392,24 EUR in 482.772,83 EUR iz tekoče proračunske rezerve na proračunsko postavko Sistemska ureditev zdravstvenega varstva pri Ministrstvu za zdravje. Pravice porabe se razporejajo za delno izvršitev sklepa vlade in z namenom zagotavljanja sredstev za izvajanje Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave. 

Sredstva v višini 10.698,18 EUR pa so bila prerazporejena na proračunsko postavko Umetniški programi v javnih zavodih Ministrstva za kulturo, z namenom, da se zagotovijo manjkajoča sredstva za interventno sanacijo dela strehe Cankarjevega doma.

Odbor vlade za gospodarstvo je na današnji seji v dokončni obravnavi potrdil prerazporeditev sredstev znotraj finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v skupni višini 946.241,62 EUR, in sicer s tistih proračunskih postavk, kjer bo poraba nižja od predvidne, na proračunsko postavko Transferi za varstvo duševno in telesno prizadetih.

Na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta je bila potrjena tudi prerazporeditev pravic porabe na Ministrstvu za okolje in prostor. Sredstva se prerazporejajo na proračunsko postavko Vodnogospodarska javna služba, da se bodo lahko zagotovila plačila nujnih del koncesionarjem v mesecu decembru 2017 - v skupni višini 1.717.690,54 EUR.


Časovno obdobje

Potrdi