Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

9.1.18

Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela odgovor na sklepe komisije DZ za nadzor javnih financ, ki jih je ta sprejela ob obravnavi zahteve za zaposlitev pristaniških delavcev v Luki Koper. 

 

V odgovoru je pojasnjeno, da vlada kot delničar Luke Koper nima dodatnih pravnih vzvodov, ki bi omogočili Luki Koper, da neposredno zaposli pristaniške delavce, ki opravljajo delo v Luki Koper prek izvajalcev pristaniških storitev, saj so organizacijske odločitve o posameznih procesih v družbi v izključni pristojnosti poslovodstva družbe, in ne v pristojnosti lastnikov ali drugih organov družbe. Vlada pa od SDH pričakuje, da bo kot upravljavec kapitalske naložbe v Luki Koper z njenimi organi upravljanja in nadzora zagotovil oblikovanje ustreznega modela upravljanja s kadrovskimi viri, ki bo zakonit in hkrati stroškovno učinkovit ter bo omogočal nadaljnje dobro poslovanje družbe. 

 

Ob tem želimo opozoriti na obveznost delodajalca, ki mora v primeru, ko želi zaposliti novega delavca/delavce, prosto delovno mesto oz. vrsto dela javno objaviti. Ta obveznost izhaja iz zakona o delovnih razmerjih. Namen tega je zagotavljanje uresničevanja ustavne pravice do proste izbire zaposlitve in pravice do dostopa do delovnega mesta pod enakimi pogoji. Le na ta način je namreč možno uresničiti določilo iz ustave.

 

Namen javne objave prostega delovnega mesta oz. vrste dela je v tem, da se z možnostjo zaposlitve oz. opravljanja dela seznani čim širši krog potencialnih kandidatov za zasedbo prostega delovnega mesta oz. za opravljanje določenega dela. Ker je v nekaterih primerih utemeljeno, da se ta obveznost izvzame in dopusti sklepanje pogodbe o zaposlitvi brez predhodne javne objave, zakon o delovnih razmerjih izrecno navaja primere, kjer je to dopuščeno. 

 

Ob upoštevanju zahtev, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, ki želi zaposlitvi delavca, bi bilo zaposlovanje Luke Koper na način, da bi prednostno obravnavala določene delavce ali določeno skupino delavcev, v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih. Poudariti pa velja, da lahko Luka Koper v vlogi delodajalca prosto izbira, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenila pogodbo o zaposlitvi. Na izbiro kandidata/kandidatov pa lahko vplivajo tudi izkušnje, ki jih je posamezni kandidat v preteklosti že pridobil z delom pri tem delodajalcu.

 

Glede poziva komisije za nadzor javnih financ, naj vlada predlaga ustrezne spremembe odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države in letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018 tako, da bo pričakovana donosnost naložbe v Luki Koper prilagojena predvidenim povečanim stroškom dela zaradi neposredne zaposlitve pristaniških delavcev, pa je v odgovoru pojasnjeno, da odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države ni mogoče spreminjati, ampak lahko DZ sprejme le nov odlok, ki nato nadomesti trenutno veljavnega, sam postopek sprejemanja strategije pa je urejen v zakonu o Slovenskem državnem holdingu. 

 

Poleg tega je izpostavljeno, da strategija določa ciljni donos na kapital (ROE) za vsa podjetja, tudi za Luko Koper, le za poslovni leti 2015 in 2016, tako da je predlog s tega vidika za leto 2018 brezpredmeten, poleg tega pa število zaposlitev in način zaposlovanja ni predmet strategije, temveč poslovnega načrta družbe in letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb države, ki je bil decembra sprejet na vladi. V letnem načrtu upravljanja za leto 2018 je bilo pri določanju pričakovane donosnosti Luke Koper deloma že upoštevano predvideno povečanje števila zaposlenih in stroškov dela, pri čemer se na drugi strani pričakuje zmanjšanje stroškov storitev.  

 

Glede poziva komisije za nadzor javnih financ, naj ji vlada zagotovi študiji McKinsey&Co za Luko Koper in Krko, pa je v odgovoru pojasnjeno, da vlada nima vzvoda, da bi SDH naložila posredovanje omenjenih študij članom komisije. Omenjeni študiji sta označeni za poslovno skrivnost in sta namenjeni notranji uporabi SDH.


Časovno obdobje

Potrdi