Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

20.2.18

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je v veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 vključila projekt Denarne spodbude za vlaganja v AV produkcijo. Ukrep Denarnih spodbud za vlaganja v AV produkcije se izvaja na podlagi Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije, ki določa, da Republika Slovenija omogoča vlaganja v avdiovizualno produkcijo na način povračila denarnih sredstev, ki ustrezajo vrednosti 25 odstotkov upravičenih stroškov, neposredno porabljenih za produkcijo filmov in avdiovizualnih del s strani upravičenih oseb, določenih v tretjem odstavku 17.b člena tega zakona, v obdobju enega leta na ozemlju Republike Slovenije. Cilj je razvoj avdiovizualne in filmske produkcije, na način spodbujanja vlaganja drugih produkcijskih hiš v angažiranje tehničnih, umetniških, ustvarjalnih storitev iz avdiovizualnega sektorja, na to vezane druge storitve s področja turizma, posledično povečanje konkurenčnosti avdiovizualne dejavnosti v RS, dvig zaposljivosti, promocija naravne in kulturne dediščine RS ter dvig profesionalizacije tehničnih in avtorskih ekip. Pravico do denarnega povračila se dodeli izvajalcem na podlagi javnega poziva, ki ga izvede Slovenski filmski center. Javni poziv, izveden na podlagi Pravilnika o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo, predstavlja kulturni test po vnaprej določenih merilih, sredstva denarnih povračil se izplačajo po pregledu realizacije projekta, izkazanih upravičenih stroških in potrdilu o poravnanih obveznosti do pristojnih organov. Prvi projekti so bili izbrani v letu 2017, potrjeni zahtevki se izplačujejo v letošnjem letu. Za leto 2018 je načrtovana poraba na namenski proračunski postavki v višini 900.000 EUR.

  

Člani odbora vlade za gospodarstvo so na današnji seji v dokončni obravnavi prerazporedili pravice porabe med različnimi proračunskimi uporabniki.  

Tako so bila razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije na Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti zaradi zagotavljanja sredstev za financiranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Uradu je bilo treba zagotoviti dodatna sredstva za leto 2018 v višini 77.504,22 EUR, za namene, za katere se je med letom izkazalo, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Vlada je na odboru razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer za sofinanciranje investicijskih projektov občin v višini 560.513,45 EUR. Poleg tega pa je vlada Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje investicijskih projektov občin v letu 2018 prerazporedila dodatna sredstva v višini 3.952.000 EUR, iz sredstev za poravnavanje obveznosti po sodnih odločbah.


Časovno obdobje

Potrdi