Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

6.3.18

Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov

Na vladnem odboru za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je projekt »Nakup knjižničnega gradiva za splošne knjižnice« uvrstila v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021.
Skladno z javnim interesom za knjižnično zbirko je zakonska naloga države vsakoletno sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva za splošne knjižnice. Dolgoročna izhodišča knjižnične dejavnosti temeljijo na omogočanju enakih možnosti dostopa do knjižnic in njihovih storitev za vse prebivalce Slovenije, zato država skladno z zakonsko opredeljenimi nalogami prispeva del sredstev za nakup osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti, katerega cilj je med drugim tudi podpora usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti. Namen sofinanciranja države je nakup knjižničnega gradiva, ki mora v skladu z javnim interesom na področju kulture omogočiti, da bodo splošne knjižnice z optimalno ponudbo knjižničnega gradiva, informacij in storitev: uresničevale kulturne, izobraževalne, informacijske, raziskovalne in socialne potrebe okolja; spodbujale, razvijale in širile informacijsko opismenjevanje; podpirale vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa; omogočale izgradnjo urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije in izvajale dejavnosti, ki prispevajo k razvoju pismenosti in bralne kulture, ter dejavnosti za neformalno in formalno izobraževanje, informiranost, osebni ter osebnostni razvoj prebivalcev. Sredstva za izvedbo v višini 1.770.000 EUR so zagotovljena na proračunski postavki Knjižničarstvo in proračunski postavki Digitalizacija.


Na odboru je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021 uvrstila tudi projekt »Programi za AV medije«. Ukrep Programi za AV medije se izvaja na podlagi določb Zakona o medijih  v povezavi z določbami Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije, ki določajo, da Republika Slovenija s proračunskimi sredstvi spodbuja razvoj avdiovizualnih projektov za medije. Na podlagi zakonsko določene naloge in zagotovljenih oziroma razpoložljivih proračunskih sredstev na ustrezni proračunski postavki SFC izvaja javne razpise, na podlagi katerih dodeljuje proračunska sredstva (v obliki državnih pomoči ali pomoči de minimis) izbranim izvajalcem projektov z izkazano kulturno vrednostjo in potencialom za razvoj filmskega in avdiovizualnega sektorja. Sofinancirajo se avdiovizualni projekti oz. filmi, primerni za televizijsko predvajanje, zato so tudi kazalniki za rezultate tega ukrepa opredeljeni kot deleži slovenskih avdiovizualnih del v posameznih programih izdajateljev medijev z nacionalno pokritostjo.
Na ravni proračuna Ministrstva za kulturo za leto 2018 je v okviru proračunske postavke za transferje v avdiovizualne projekte za medije namenjeno 595.382 EUR.


Prav tako je bil na odboru v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021 uvrščen ukrep »Projekti Slovenskega filmskega centra«.
Ukrep Projekti Slovenskega filmskega centra se izvaja na podlagi Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS, ki določa, da javna agencija spodbuja ustvarjalnost na filmskem in avdiovizualnem področju v Republiki Sloveniji, ustvarja ustrezne pogoje za filmsko, avdiovizualno in kinematografsko dejavnost, razvoj in izobraževanja v zvezi s filmsko in avdiovizualno dejavnostjo v Republiki Sloveniji ter izvaja druge dejavnosti, določene z nacionalnim programom za kulturo in s tem zakonom.
Na podlagi te zakonske naloge ter zagotovljenih oziroma razpoložljivih proračunskih sredstev SFC izvaja javne razpise in javne pozive, na podlagi katerih dodeljuje proračunska sredstva (v obliki državnih pomoči ali pomoči de minimis) izbranim izvajalcem projektov z izkazano kulturno vrednostjo in potencialom za razvoj filmskega in avdiovizualnega sektorja. Gre za projekte razvoja scenarija, razvoja projektov, realizacije filmov, tako manjšinskih kot večinskih slovenskih koprodukcij, sofinanciranje distribucije in promocije ter sofinanciranje raznih akcij.
Na ravni proračuna Ministrstva za kulturo za leto 2018 je v okviru proračunske postavke za transferje v filmske programe, namenjene za filme ter za projekte za spodbujanje filmske in avdiovizualne dejavnosti namenjeno 3.148.337,94 EUR.

Vlada je na odboru sklenila, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2018 – 2021 uvrsti projekt – Mednarodna adaptacija jamarske reševalne službe.
Širši namen projekta je prispevati k odpravljanju vrzeli v Evropskem prostovoljnem naboru vnaprej odrejenih zmogljivosti držav članic v okviru mehanizma Unije za civilno zaščito (EERC). Uprava za zaščito in reševanje RS bo k širšemu namenu projekta prispevala preko specifičnega cilja projekta, ki predvideva povečanje avtonomije, mobilnosti in zmožnosti delovanja v mednarodnem okolju enote Jamarske Reševalne Službe, ki je vključena v EERC. Specifični cilj projekta bo dosežen z izvedbo glavnih (nabava opreme in vozil, usposabljanja in izvedba delavnic) in podpornih (delo na projektu, vidljivost in promocija ter evalvacija in zagotavljanje trajnosti) aktivnosti.
Vrednost projekta – Mednarodna adaptacija jamarske reševalne službe je v višini 304.826,42 EUR. Financiranje projekta se zagotavlja s finančnimi instrumenti Mehanizma za civilno zaščito EU.


Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrstila tudi projekt "Prostori UE Ilirska Bistrica - Dom na Vidmu". UE Ilirska Bistrica trenutno deluje na dveh lokacijah, kar po eni strani otežuje optimalno organizacijo dela, po drugi strani pa je tudi za stranke neprijazno, če se sorodne ali občasno istovrstne storitve izvajajo na več lokacijah. Ustrezna rešitev je selitev UE v prostore v Domu na Vidmu, ki so v lasti RS in trenutno nezasedeni, stavba pa je bila leta 2014 celovito energetska sanirana in je za delovanje UE primernejša od trenutne lokacije. Notranje prostore je treba še preurediti in obnoviti. Investicija zajema gradbeno-obrtniška dela, inštalacijska dela in izvedbo dvigala za dostop do prostorov upravne enote ter stroške manjkajoče opreme ter selitve v prostore. Z investicijo se bo zagotovilo dostopne, funkcionalne in energetsko učinkovite prostore, zmanjšali se bodo skupni obratovalni stroški ter omogočila optimalnejša organizacija dela (enotna lokacija UE za vse funkcije, vključno z arhivom). Dom na Vidmu je trenutno v upravljanju občine Ilirska Bistrica, ob neplačnem prenosu pa bo del, predviden za umestitev prostorov upravne enote, prenesen v upravljanje Ministrstva za javno upravo. Sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo iz naslova prodaje stvarnega premoženja države.  

Na današnji seji so člani vladnega odbora za gospodarstvo sprejeli sklep, s katerim je Vlada RS potrdila Poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama d. d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2018, vključno z načrtovanimi vlaganji v naravne vrednote v višini do največ 35 % koncesijske dajatve.
Poslovni načrt, ki ga je koncesionar predložil Ministrstvu za okolje in prostor, temelji na koncesijski pogodbi, z dne 29. 8. 2008, katere sestavna dela sta tudi dolgoročni dvajsetletni program rabe naravnih vrednot in kratkoročni petletni program rabe naravnih vrednot, s katerima se določata naravovarstveno sprejemljiv obseg in način rabe naravnih vrednot. V predloženem poslovnem načrtu za leto 2018 je na podlagi predvidenih projekcij prihodkov od rabe naravnih vrednot v višini dobrih 14,9 mio EUR predlagana akontacija koncesijske dajatve v višini 3 mio EUR. Vlaganja v naravne vrednote za leto 2018 so predlagana v višini dober 1 mio EUR, kar je 35% akontacije koncesijske dajatve. Vlaganja v naravne vrednote v skladu z Uredbo o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem znašajo pri minimalni koncesijski dajatvi največ eno petino te dajatve. Ker pa je koncesijska dajatev višja od minimalne, lahko o višjem znesku vlaganj v naravne vrednote odloči vlada. V programu vlaganj v naravne vrednote predstavlja ključno vlaganje v Promenado, in sicer je za obnovo in ureditev celotne Promenade, vključno z ureditvijo komunalne in druge infrastrukture pod ploščadjo predviden večletni projekt.
Predvidena višina vlaganj v letu 2018 znaša 727 tisoč EUR. Druga predvidena vlaganja so: investicijska vzdrževalna dela vzdolž celotne jamske železnice v višini 20 tisoč EUR, prenova električne povezave med Postojnsko jamo in transformatorsko postajo - 250 tisoč EUR, vzdrževanje elektoinštalacij vzdolž turistične poti Postojnske jame - 10 tisoč EUR, obnova in preplastitev dotrajanih delov pohodnih poti v Postojnski jami ter prenova zaščitnih mrež in ograj v Pivki jami - 20 tisoč EUR, širitev optičnih povezav po jamskem sistemu - 10 tisoč EUR. Za zavarovanje jamske infrastrukture je predvidenih 13 tisoč EUR.

Na odboru je vlada sprejela tudi sklep, da v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 uvrsti projekt »Spodbujanje naložb v gospodarstvu« in projekt »Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov«, ki izhajata iz projekta Razvoj območij narodnih skupnosti in skupine projektov Regionalni razvoj.
Namen projekta Spodbujanja naložb v gospodarstvu je sofinanciranje novih in nadgradnja obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetij s ciljem spodbuditi gospodarski razvoj območij, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti.
Namen projekta Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov je spodbujanje nadaljnjega razvoja programskega območja z oživitvijo etnografskih hiš, kjer se bodo vzpostavile turistično-gospodarske dejavnosti.
Sredstva za izvedbo programa so zagotovljena na posebni proračunski postavki MGRT – Razvoj območij narodnih skupnosti v skupni višini 1.640.000,00 EUR.


Časovno obdobje

Potrdi