Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

4.3.19

Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS potrdila Načrt vlaganj občin Postojna in Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2019.

Na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem je določena obveznost koncesionarja Postojnska jama d. d., da Občini Postojna in Občini Pivka izplačuje del koncesijske dajatve, ki bi sicer postal prihodek državnega proračuna, to je 795.600 EUR. Občini morata sredstva vlagati v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja, v skladu z operativnimi programi varstva okolja. Pogoj, da je ta delež izplačan omenjenima občinama in ne državi je, da občini predložita Ministrstvu za okolje in prostor načrt vlaganj v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena, ki ga posreduje vladi v potrditev. 

V letu 2019 Občina Postojna načrtuje projekt Urejanje komunalne infrastrukture v Hraščah, Občina Pivka pa: nadaljevanje projekta Obnova in dogradnja vodovodnega sistema za Postojno in Pivko ter tri projekte s področja izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode - Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji 1529 Selce; Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Pivka; Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Klenik.

  

Vlada je na odboru sprejela tudi sklep, s katerim se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrsti dva nova projekta - Nakup dveh novih tiskarskih strojev in Nova proizvodna linija za nove izdelke. Z javnim razpisom za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019, je bilo razpisano 2.500.000 evrov v letu 2019. Sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki: Dodatni ukrepi za problemska območja. 

Na osnovi javnega razpisa sta bila odobrena dva projekta, katerih skupni znesek sofinanciranja v letu 2019 znaša 1.777.609 evrov.

Podjetje JOMI LABELS, tiskarstvo, d.o.o. bo izvedlo investicijo v novo tehnološko opremo in sicer v tiskarsko linijo za izdelavo 3D etiket in dodelavni stroj za specialne efekte. Vrednost investicije je 1.172.465 evrov.

Podjetje MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje bo izvedlo investicijo v novo tehnološko opremo in sicer v novi reaktorski saržni liniji za proizvodnjo amino-bio polimerov. Vrednost investicije je 4.496.757 evrov.

  


Časovno obdobje

Potrdi