Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

12.3.19

Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrsti nov projekt »LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia«.

Gre za LIFE integriran projekt za naravo v skupni vrednosti dobrih 17 mio evrov za obdobje osmih let. Projekt je razdeljen na 4 faze po dve leti. Projekt je v 60% sofinanciran s strani EU – iz centraliziranega programa LIFE. Ostalih 40% prispeva partnerstvo. Prispevek Ministrstva za okolje in prostor (MOP) znaša skoraj 4,9 mio evrov, prispevek ostalih 14 partnerjev pa skoraj 2 mio evrov. 

Vsebine projekta so nacionalnega pomena in so vezane na okrepljeno izvajanje Programa upravljanja območij Natura 2000 2015-2020 (PUN 2000). V projektu se bo izvedlo šest prednostnih ohranitvenih projektov načrtovanih v PUN 2000, ki jih ne bo mogoče financirati iz kohezijskih sredstev, analizo obstoječega ter pripravo novega Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021-2026. Izvedle se bodo številne aktivnosti za okrepljeno in učinkovitejše izvajanje PUN 2000 v kmetijski krajini, na področju upravljanja z vodami in gozdovi. Z usposabljanji in izobraževanji ključnih akterjev, z intenzivnim in vključujočim sodelovanjem z deležniki, s strateškim in usmerjenim komuniciranjem bomo v projektu aktivno prispevali k učinkovitejšemu upravljanju in pozitivnim učinkom na terenu. Projekt predvideva analizo obstoječega monitoringa vrst in habitatnih tipov in vzpostavitev nacionalne sheme monitoringa. 

V projektu sodeluje 15 partnerjev - MOP je vodilni partner, vključenih pa je večina javnih ustanov, ki jih upravljanje z omrežjem Natura 2000 zadeva (poleg MOP, še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod RS za varstvo narave, Direkcija RS za vode, Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod za gozdove, Kmetijsko gozdarska zbornica s tremi regionalnimi zavodi - KGZ Ptuj, KGZ Nova Gorica in KGZ Ljubljana, 3 raziskovalne ustanove: Gozdarski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za Biologijo in Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter dva zasebna zavoda: Štirna- zavod za trajnostne rešitve ter Center za kartografijo favne in flore.

 

Na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve se je vlada seznanila z uspešno kandidaturo Odbojkarske zveze Slovenije za organizacijo Evropskega prvenstva v odbojki za moške, ki bo od 12. do 29. septembra letos v Ljubljani. Sklenila je, da se organizacija evropskega prvenstva sofinancira v skladu z veljavnim Letnim programom športa na državni ravni in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja tega programa.


Časovno obdobje

Potrdi