Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

4.5.17

Skupni imenovalec vlade in mladih: spodbujanje zaposlovanja, inovativnosti, kreativnosti in podjetnosti ter zagotavljanje dostopnih najemnih stanovanj

Vlada je današnji delovni posvet namenila pregledu stanja na področju tematike mladih. Skupaj z njihovimi predstavniki je sprejela nekatere zaveze za še tesnejše sodelovanje in tudi za več skupnega načrtovanja vladnih politik. »Moja vlada si že od samega začetka prizadeva, da bi izboljševala pogoje za življenje in delo mladih v Sloveniji, vladni projekti pa poleg tega kažejo, da so mladi vladna prioriteta,« je izpostavil predsednik vlade dr. Miro Cerar. Po njegovi oceni je delovni posvet vlade s predstavniki mladih pokazal, kako pomembno jim je prisluhniti in poiskati skupne rešitve. Vlada bo še letos ponovno organizirala podoben posvet z mladimi in tako še nadgradila dosedanje sodelovanje.

  
Vlada je mlade uvrstila med svoje prednostne naloge za leto 2017 ter kot prioritetna opredelila naslednja področja: zaposlovanje mladih, spodbujanje podjetnosti in podjetništva, spodbujanje inovativnosti in kreativnosti med mladimi in dostopnost stanovanj za mlade.

  

Na področju zaposlovanja vlado veseli, da brezposelnost med mladimi postopno upada že vse od leta 2013.
   

Decembra 2016 je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 33 % manj (21.530) brezposelnih mladih kot konec leta 2013 (32.523). Pozitiven trend za mlade potrjujejo tudi podatki o delovni aktivnosti mladih, saj je bilo po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji decembra 2016 delovno aktivnih 112.526 prebivalcev v starosti 15-29 let, kar je za 4.9 % več kot decembra 2015.

  
Mladim brezposelnim je poleg tega na voljo več različnih programov – od Jamstva za mlade (v letih 2016-2020 bo namenjenih okvirno 300 milijonov evrov), usposabljanj na delovnem mestu, subvencioniranih zaposlitev pa vse do pripravništev. Vlada je v marcu 2017 sprejela skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2017 in 2018, za zaposlitve pripravnikov pa predvideva 237 mest.
   

Spremenjen je bil tudi zakon o štipendiranju, ki je odpravil pomanjkljivost prejšnje ureditve dodeljevanja štipendij za deficitarne poklice, v pripravi pa je tudi kar nekaj novih programov, katerih namen je med mladimi spodbujati podjetništvo in inovativnost.

  
Vsi ti in drugi programi so nenazadnje pripomogli, da se je v zadnjih dveh letih zaposlilo 50.000 mladih.
  

Vladi se zdi več kot pomembno prenoviti poklicno izobraževanje in ga narediti takega, da bo prilagojeno razmeram našega trga dela in potrebam gospodarstva. S pilotno uvedbo vajeništva namerava vlada odpraviti neskladja med kompetencami in znanjem in tudi povečati privlačnost poklicnega izobraževanja.

 

Za spodbujanje podjetnosti in podjetništva je vlada poleg spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja vzpostavila tudi nekaj dodatnih podpornih storitev za potencialne podjetnike in že delujoča mlada podjetja. Preko ukrepov Slovenskega podjetniškega sklada je v letu 2017 predvidenih 116 milijonov evrov, 25 % vseh razpoložljivih sredstev pa je na voljo za mlada podjetja.

  
Pospešeno spodbujanje podjetnosti in podjetništva med mladimi poteka tudi v sklopu vladnega strateškega projekta spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije,  za katerega bo vlada v obdobju do 2020 namenila skupaj 45 milijonov evrov nepovratnih sredstev in dobrih 10 milijonov evrov povratnih sredstev iz Evropske kohezijske politike.

  
Ministrstvo za gospodarstvo je denimo v letu 2016 že razpisalo pol milijona evrov sredstev za zagon mladinskih kooperativ, letos pa bo na javnem razpisu izbralo nacionalno mladinsko mrežo podpornega okolja za socialno podjetništvo.

  
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poleg tega te dni objavilo javni razpis za podporo mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti, v okviru katerega bo namenjenih 14 milijonov evrov sredstev. Cilj javnega razpisa sta izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

 

Vlada se zaveda, da je treba inovativnost in kreativnost spodbujati in razvijati že v šolskih klopeh, zato je lansko leto razpisala sredstva za 3 učne izdelovalne laboratorije v skupni višini 2,4 milijonov evrov, s pomočjo katerih se letos že vzpostavljajo srednješolski centri iz Postojne, Slovenskih Konjic in Nove Gorice. V sodelovanju s strokovnjaki iz področja sodobnih digitalni tehnologij razvijajo modele učnih izdelovalnih laboratorijev, v katerih bodo mladi tudi izdelovali različne produkte in se učili praktičnih veščin kreativnega  in inovativnega dela.

  

Vlada se zaveda, da je za mlade ključno, da imajo rešeno stanovanjsko vprašanje, se osamosvojijo in živijo čim bolj samostojno. Pripravljena sta dva pilotna projekta, ki jih predvideva Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025, in sicer Pilotni projekt za zagotavljanje stanovanj za stanovanjske skupnosti za mlade in Pilotni projekt zagotovitve ponudbe cenovno ugodnih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.

 

Hkrati je vlada že zagnala pripravo in izvedbo pilotnega projekta, namenjenega oblikovanju modela stanovanjske zadruge za zagotavljanje dostopnih najemnih stanovanj za mlade. V izvedbo projekta so vključeni tudi mladi – člani stanovanjske zadruge Zadrugator, ki pri njegovi realizaciji sodelujejo s predstavniki nacionalnega in ljubljanskega stanovanjskega sklada, strokovnjaki iz mreže za prostor in pristojnega Ministrstva za okolje in prostor in kabineta predsednika vlade.

  
S tem ukrepom naj bi omogočili začetek urejanja med 300 in 400 dostopnih najemnih stanovanj za mlade, pomembno pa je predvsem, da se tudi mladi vključujejo v te aktivnosti – bodisi v vlogi iskalcev dostopnih najemnih stanovanj ali v vlogi predstavnikov mladinskih organizacij, ki lahko pri vzpostavljanju mladinskih stanovanjskih zadrug v Sloveniji opravijo pomembno vlogo. 

 

Na področju izboljšanja potovalnih navad med mladimi vlada ostaja zavezana k trajnostni mobilnosti in spodbujanju uporabe javnega prevoza, zato je v letu 2017 namenila 39,8 milijona evrov za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic javnega prevoza.

 

Vlada bo sicer še okrepila povezanost politik in bo mladinsko tematiko vključevala tudi v druge vladne politike.
 

Na podlagi razprave na današnjem delovnem posvetu z mladimi bo vlada:

  • v roku 14 dni na podlagi predlogov mladih oblikovala akcijski plan prioritetnih aktivnosti, njihove nosilce in roke za njihovo izvedbo; vlada bo strukturiran dialog z mladimi nadgradila tudi v strukturirano sodelovanje vlade z mladimi na področju uresničevanja skupaj zastavljenih ciljev;
  • nadaljevala z ukrepi namenjenih kreiranju novih - dostojnih novih delovnih mest za mlade in v letu 2017 dodatno pozornost namenila razvoju sodobnih programov zmanjševanja prekarnih oblik na trgu dela, še posebej med mladimi;
  • pospešila zagotavljanje dostopnih najemnih stanovanj za mlade in v letošnjem letu podprla zagon pilotne stanovanjske zadruge ter vzpostavila sistemsko podporo in dostopna povratna sredstva za izgradnjo najemnih stanovanj s strani stanovanjskih zadrug;
  • v letu 2017 finančno podprla vzpostavitev nacionalne mreže podpornega okolja za socialno podjetništvo za mlade in zagotovila skupaj 9 milijonov evrov sredstev namenjenih spodbujanju podjetnosti mladih v osnovnih šolah, gimnazijah in na fakultetah;
  • zagotovila skupaj 3,6 milijonov evrov za oblikovanje mreže učnih izdelovalnih laboratorijev, v katerih bo mladim dostopno znanje in izkustveno učenje, ki jim omogočilo uporabo sodobnih tehnologij digitalizirane proizvodnje;
  • nadgradila delovanje Urada za mladino RS s ciljem učinkovitejšega izvajanja mladinskih politik in preučila možnosti, da v proračunu za leto 2018 zagotovi dodatna proračunska sredstva za te politike.

 

 


Časovno obdobje

Potrdi