Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

4.4.13

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na 4. dopisni seji 4. aprila 2013


Vlada prerazporedila pravice proračunske porabe

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji prerazporedila pravice porabe Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, v višini 674.886,09 evrov.

 

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je predlagalo prerazporeditev pravic porabe v višini 674.886,09 evrov na Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, na proračunsko postavko Financiranje zaposlovanja zaprtih oseb. Prerazporeditev je nujno potrebna za zagotavljane nadaljnjega poslovanja JGZ »Pohorje«, ki poleg 63 civilnih delavcev zaposluje tudi do 150 oseb na prestajanju kazni zapora. Na podlagi sklepa Vlade RS, št. 01403-28/2012/4 z dne 8.11.2012 je minister, pristojen za pravosodje in javno upravo imenoval dve komisiji: Komisijo za pripravo razpisa za prodajo premičnega premoženja in oddajo proizvodnih prostorov JGZ Pohorje v najem in Medresorsko komisijo za preoblikovanje JGZ. Razpis ki ga je pripravila prva od navedenih komisij, je bil objavljen konec februarja 2013 in postopek še ni končan. Medresorska komisija za preoblikovanje JGZ je svoje delo končala v februarju in kot najbolj ustrezno obliko predlagala  združitev obstoječih JGZ v en JGZ. Vendar pa je za uspešno izvedbo prestrukturiranja JGZ Pohorje in preoblikovanje ostalih JGZ potrebno predhodno rešiti finančno situacijo, ki je zaradi izpada finančnih sredstev ustanovitelja (RS) v letu 2012 zelo pereča predvsem v JGZ »Pohorje«. Tako JGZ ni imel sredstev za izplačilo plač zaposlenih, poleg tega pa ima na dan 2.4.2013 za 379.937,12 EUR zapadlih izvršb. Po podatkih vodstva JGZ Pohorje, kot tudi ZPKZ Dob pri Mirni zaradi nastale finančne situacije ni mogoče zagotoviti sredstev za plače zaposlenih civilistov in zaposlenih oseb na prestajanju zaporne kazni v mesecu aprilu 2013. Na izredno težke razmere je opozoril tudi sindikat, hkrati pa je problematiko opozorila tudi predsednica okrožnega sodišča Novo mesto, ki po drugem odstavku 212. člena ZIKS-1 opravlja funkcijo nadzora nad zakonitostjo ravnanja z obsojenci, ki je izpostavila tudi možnost poslabšanja varnostne situacije v ZPKZ Dob pri Mirni. S prerazporeditvijo pravic porabe v navedeni višini iz proračuna ministrstva v proračun UIKS bo izpolnjen predpogoj, da minister predlaga Vladi v soglasje štiri letne programe s finančnimi načrti in en polletni program s finančnim načrtom za JGZ, ki so podlaga za sklenitev pogodb o financiranju JGZ s strani ustanovitelja.

 

Skupna vrednost vseh prerazporejenih sredstev za ta namen je v višini 763.000 EUR (od tega 674.886,09 v pristojnosti Vlade RS in 68.351,33 v pristojnosti UIKS ter 19.762,58 v pristojnosti Ministrstva za pravosodje in javno upravo).

 

vir:MF

Vlada o imenovanju članov širše vladne pogajalske skupine

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep o imenovanju širše vladne pogajalske skupine.


Sestava širše pogajalske skupine je naslednja:

­ dr. Gregor VIRANT, vodja  širše vladne pogajalske skupine,
­ Lidija APOHAL VUČKOVIČ, namestnica vodje  širše pogajalske skupine,
­ mag. Mateja VRANIČAR, Ministrstvo za finance, članica,
­ mag. Kristina ŠTEBLAJ, Ministrstvo za finance, članica,
­ Robert KOS, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, član,
­ Aljuš PERTINAČ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, član,
­ Boris ZUPANČIČ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član,
­ Ciril BAŠKOVIČ , Ministrstvo za kulturo, član,
­ Brigita ČOKL, Ministrstvo za zdravje, članica,
­ Monika KIRBIŠ ROJS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,
­ Franc JAVORNIK, Ministrstvo za obrambo, član,
­ Polonca DROFENIK, Ministrstvo za  kmetijstvo in okolje, članica,
­ Davor DOMINKUŠ, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,član,
­ Tomaž KUNSTELJ, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,
­ Tatjana PEČAVER, Generalni sekretariat Vlade RS,
­ Janko MARINKO, Vrhovno Sodišče RS, član,
­ Tatjana PEČAR RUS, Državno pravobranilstvo RS, članica,
­ Boštjan ŠKRLEC, Vrhovno državno tožilstvo RS, član,
­ mag. Karin JURŠE, Skupnost občin Slovenije, članica,
­ Jožica VELUŠČEK, Združenje mestnih občin Slovenije, članica,
­ mag. Maja LUKAN LAPORNIK, Združenje občin Slovenije, članica.
 

Širša vladna pogajalska skupina, v skladu z usmeritvami ožje vladne pogajalske skupine, izvaja aktivnosti, vezane na pogajanja o Kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za skupno metodologijo in kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev v javnem sektorju ter aktivnosti v zvezi z usklajevanjem predpisov s področja plač v javnem sektorju, ter pogajanja o stavkovnih zahtevah Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.  

 

 vir:MNZJU


Časovno obdobje

Potrdi