Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

13.9.13

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 13. septembra 2013

Vlada ugotovila nezdružljivost funkcije neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklepe glede ugotovitve nezdružljivosti funkcije neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank.


Ministrstvo za finance je ugotovilo, da pri neizvršnemu direktorju Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) mag. Andreju Širclju obstajajo razlogi za nezdružljivost opravljanja funkcije, ki narekujejo predčasno razrešitev skladno z drugo alinejo osmega odstavka 8. člena ZUKSB.

 

Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank ni izključil uporabe Zakona o poslancih, ki med drugim določa, da poslanci ne smejo opravljati funkcije nadzora v gospodarskih družbah, med katere spada tudi DUTB, po drugi strani pa neizvršni direktorji DUTB opravljajo funkcijo nadzornega odbora.


Vlada Republike Slovenije je na predlog ministrstva za finance na podlagi druge alineje osmega odstavka 8. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank razrešila mag. Andreja Širclja z mesta neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB.


Vir: MF

 

 

Vlada potrdila program sofinanciranja Ministrstva za obrambo pri investicijah v lokalno javno infrastrukturo v  občinah Postojna in  Brežice


Vlada RS je na današnji dopisni seji potrdila program sofinanciranja Ministrstva za obrambo  pri investicijah v lokalno javno infrastrukturo zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske v  občinah Postojna in  Brežice.


Slovenska vojska v povezavi s koriščenjem večjih vojaških infrastrukturnih objektov, kot je Osrednje vadišče Slovenske vojske – OSVAD SV Postojna (poligon Poček) in vojaško Letališče Cerklje ob Krki, uporablja v večjem obsegu lokalno javno infrastrukturo na teh območjih. Z občinama na teh območjih ima Ministrstvo za obrambo sklenjene posebne dogovore, ki med drugim predvidevajo tudi sofinanciranje posodabljanja lokalne javne infrastrukture, ki jo v povezavi z vojaškimi objekti souporablja Slovenska vojska. Glede  na trenutno javnofinančno situacijo in skrčen obrambni proračun poskuša Ministrstvo za obrambo z občinami dogovoriti različne načine izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti ter v manjšem obsegu, kot je predvideno z dogovori.


Program sofinanciranja zajema sofinanciranje v občinah Postojna in Brežice za investicije, ki so neposredno povezane z uporabo Osrednjega vadišča Slovenske vojske – OSVAD SV Postojna (poligon Poček) in vojaškega Letališča Cerklje ob Krki. Obseg sofinanciranja je glede na sklenjena dogovora z občinama (Postojna do 260.000,00 evrov letno, Brežice do 600.000,00 evrov letno) zaradi težkih javnofinančnih razmer v Republiki Sloveniji zmanjšan in znaša največ do 75.000,00 evrov v Postojni, v Brežicah pa za leta 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 s prenosom nepremičnin z izklicno ceno 1.198.000,00 evrov, kar pomeni okoli 200.000 eurov na letni ravni v naslednjem 6 letnem obdobju.


V Občini Postojna se v letu 2013 predvideva sofinanciranje ureditev vodovoda in kanalizacije Prestranek - Ulica padlih borcev. Ureditev infrastrukturnega objekta je predpogoj za načrtovano priključitev vodovodnega omrežja Žeje – Bile (na poligonu Poček) in s tem zagotovitev pitne ter požarne vode na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske – OSVAD SV Postojna (poligon Poček). S predvidenimi in izvedenimi deli na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, se bo skrajšala sedanja pot gasilskih vozil, ki se bodo s požarno vodo oskrbovala v naselju Žeje. V skladu s sprejetimi kriteriji za ugotavljanje deležev vlaganj finančnih sredstev za financiranje infrastrukturnih objektov, ki za Ministrstvo za obrambo znaša 69,7%, vendar pa bo zaradi težkih javnofinančnih razmer v RS, delež Ministrstva največ do 75.000,00 evrov.


V Občini Brežice v letu 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 program sofinanciranja predvideva brezplačen prenos nepremičnin (poslovnih stavb in pripadajočih zemljišč) v Poslovno-industrijski coni Slovenska vas (nekdanji TRZ Bregana) z izklicno ceno 1.198.000,00 evrov (na letni ravni okoli 200.000 eurov), ki jih je ministrstvo neuspešno prodajalo na več javnih dražbah.


Vir: MO


Časovno obdobje

Potrdi