Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

19.11.12

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 19. novembra 2012

Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah.


S predlagano novelo Zakona o trošarinah se določbe, ki urejajo vračilo dela plačane trošarine zaradi večje jasnosti in preglednosti predpisa prenesejo iz veljavnega člena ter oblikujejo v novih členih, glede na upravičence do vračila trošarine. Hkrati se opredeljuje rok in način uveljavljanja pravice do vračila dela plačane trošarine, z izrecno navedbo, da se mesečno ali letno uveljavljanje pravice izključujeta. Za izdelke, ki bi se lahko porabili za pogon ali ogrevanje se določa nadzor gibanja. S črtanjem člena, ki določa obveznost carinskega organa za vodenje posebnega registra trošarinskih zavezancev ter trošarinskih skladišč, se odpravi neskladje in podvajanje z Uredbo Sveta EU o upravnem sodelovanju na področju trošarin, ki je neposredno zavezujoča. S spremembo določbe o oprostitvi plačila trošarine za trošarinske izdelke, prodane v okviru mednarodnega prometa, se jasneje opredeli, da oprostitev velja za prodajo trošarinskih izdelkov na krovu letal in ladij med poletom ali morsko plovbo, kadar je v Sloveniji bodisi namembni bodisi odhodni kraj. Prav tako se jasneje opredeljuje, da je do oprostitve pri nakupu v prostocarinski prodajalni upravičen le potnik, ki potuje na tretje ozemlje ali v tretjo državo, kar dokazuje s predložitvijo ustrezne vozovnice, pri čemer je relevanten končni namembni kraj potovanja. Vladi se daje pooblastilo, da v skladu z ekonomsko politiko lahko do 50% zmanjša ali poveča trošarino za vse tobačne izdelke ter do 50 % poveča ali zmanjša odstotek ali znesek vračila ali oprostitve plačila trošarine za energente ki so porabljeni za z zakonom določene namene ali se dodajajo fosilnim gorivom. Razširja se tudi obseg upravičencev do pridobitve tobačne znamke, restriktivna omejitev glede nameščanja tobačne znamke pod celofanski ovoj se ohrani le za cigarete, za drobno rezani tobak in tobak za kajenje pa se odpravi ter se opredeljuje minimalna količina cigaret v posameznem zavojčku cigaret.


Predlog zakona sledi tudi ciljem in usmeritvam iz koalicijske pogodbe, zlasti poenostavitvi predpisov na področju davčne zakonodaje (večja jasnost in preglednost predpisov na področju vračil trošarin za energente in uveljavljanju oprostitev za trošarinske izdelke prodane potnikom v okviru mednarodnega prometa), ter zmanjšanju davčno administrativnih bremen (poenostavitve na področju uporabe tobačnih znamk).

 

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike

 


S predlogom navedenega zakona se skladno s priporočili državnega zbora (sklep Mandatno – volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije z dne 13. 6. 2012),  s katerim ta Vladi Republike Slovenije priporoča, da čim prej pripravi predloge zakonskih sprememb in uskladi zakonodajo, ki ureja pravice do nadomestila plače po prenehanju funkcije vsem funkcionarjem, na novo urejajo nekatere pravice, ki pripadajo predsedniku republike, ki mu je prenehala funkcija.


S predlogom zakona se želi na primerljiv način urediti pravica do prejemanja nadomestila plače po prenehanju opravljanja funkcije predsednika republike (nadomestilo se znižuje s 100 odstotkov na 80 odstotkov predsednikove plače). Nadalje je predvideno črtanje določb 20. člena zakona, ki urejajo prejemke predsednika republike, ki mu je prenehala funkcija, po koncu prejemanja nadomestila plače (do teh prejemkov drugi funkcionarji niso upravičeni). Ti prejemki po veljavni ureditvi predstavljajo razliko med plačo (dobičkom) oziroma pokojnino in 80 odstotki plače predsednika republike. Skrajšuje se tudi pravica do pisarniškega prostora, svetovalca in delavca, ki opravlja administrativne in tehnične naloge, ter uporabe službenega vozila z voznikom na največ eno leto. S predlogom zakona se ureja tudi nadzor nad prejemanjem nadomestila plače.


Z novelo zakona se torej z vidika enakovrednega in primerljivega urejanja pravic funkcionarjev po prenehanju mandata ter zaradi spoštovanja načela socialne države in solidarnosti, ki zahteva, da se v času gospodarske in finančne krize bremena enakovredno razporedijo, torej tudi na tiste, ki imajo posebne pravice iz naslova prenehanja opravljanja funkcije, predlagajo navedene spremembe zakonodaje, ki ureja pravice predsednika republike, ki mu je prenehala funkcija.

 


Časovno obdobje

Potrdi