Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

21.8.14

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 21. avgusta 2014

Vlada je sprejela Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije


Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije. Predlog za določitev nove cene za sežig komunalnih odpadkov je posledica novega izračuna cene na podlagi večletnega stabilnega obratovanja naprave in priporočila Računskega sodišča RS v povezavi s Predlogom revizije poročila o smotrnosti zagotavljanja in izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganje komunalnih odpadkov z dne 4. 5. 2014.


Izvajalec javne službe sežiganja komunalnih odpadkov letno sežge okoli 23.000 ton odpadkov, od katerih je okoli 20.000 ton preostanka komunalnih odpadkov po mehansko-biološki obdelavi in 3.000 ton obdelanega mulja iz čistilnih naprav. Izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov v Savinjski regiji je Energetika Celje, d. o. o., na podlagi podeljene koncesije z dne 6. 3. 2008. Sedanja cena za sežig je bila določena s sklepom vlade in znaša 112,7 evrov/t odpadkov.


Predlog novega izračuna cene temelji na dejanskem poslovanju izvajalca javne službe, izkušnjah iz rednega obratovanja sežigalnice in sedanjih tržnih razmerah. Izračunana cena za storitev sežiga komunalnih odpadkov 95 evrov/t odpadkov temelji na predvidenem doseganju količin, za sežiganje katerih ima izvajalec veljavno okoljevarstveno dovoljenje (25.000 ton odpadkov/leto), in strukturi odpadkov. To pomeni obdelani preostanek komunalnih odpadkov in obdelanega mulja iz čistilnih naprav, ki zagotavljajo načrtovano kalorično vrednost.

 


Vir: MKO

 

 

Vlada je sprejela sklep o povečanju namenskega premoženja Eko sklada

 


Vlada RS je sprejela sklep, da se poveča namensko premoženje Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, z izplačilom sredstev v višini 487.989,34 evrov. Povečanje, vrednost in vrsto dodatnega namenskega premoženja mora Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad vpisati v sodni register.


Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov, predvsem naložb v ukrepe obnovljivih virov energije z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Vsako povečanje sklada namenskega premoženja Eko sklada pomeni povečanje sklada sredstev, ki se jih lahko podeljuje z ugodnejšo obrestno mero.

 


Vir: MKO

 

 

Vlada spremenila svoj sklep o dodelitvi pomoči družbi Excel International, d. o. o.


Vlada RS je na dopisni seji odločila, da se v njenem sklepu z dne 19. 6. 2014 o dodelitvi regionalne državne pomoči za tekoče poslovanje na podlagi sheme državne pomoči št. M 003-1783262-2009/I po pravilu »de minimis« družbi Excel International, d. o. o., 2. točka spremeni, tako da se glasi:«Celotna kreditna obveznost po stanju na dan sprejetja sklepa Vlade Republike Slovenije se  odplača v 60 mesečnih obrokih od dneva sklenitve aneksa k osnovni pogodbi«. 3. točka pa se spremeni tako, da se po novem glasi:«Neto državna pomoč znaša 4.837,00 EUR.«

 


Vir: MGRT

 

 

Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije in prenose pravic porabe

 


Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v skupni višini 420.698,61 ter izvršila prenos pravic porabe več proračunskih uporabnikov v tekočo proračunsko rezervo v višini 767.518,74 EUR.


1. Z razporeditvijo se zagotavljajo manjkajoče pravice porabe za povračilo subvencij tržnega dela najemnin (v skupni višini 235.000,00 EUR), ki so jih upravičencem skladno s Stanovanjskim zakonom dolžne zagotavljati občine in država (vsaka do polovice). Glede na nihanje števila upravičencev je skupen obseg pravic porabe za te namene težko natančno načrtovati – plan za leto 2014  je bil pripravljen na podlagi trendov preteklih let, v letošnjem letu pa se je znesek zahtevkov za povračila povečal za več kot 3-kratnik glede na preteklo leto.
Dodatno se zagotavlja 83.314,20 EUR za izvedbo aktivnosti vzpostavitve Nacionalnega centra za upravljanje prometa (skladno z določbami Zakona o cestah) ter za nadaljevanje II. faze s tem povezanega projekta EasyWay – inteligentni transportni sistemi.
Poleg tega pa je treba zagotoviti še manjkajoče pravice porabe v višini 102.384,41 EUR za plačilo sodnih in odvetniških stroškov v arbitražnem postopku HEP proti RS v zvezi z nedobavo električne energije iz NEK pred mednarodnim sodiščem ICSID.


2.  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor glede na dinamiko izvajanja ocenjuje, da bodo na nekaterih projektih in ukrepih MZIP, GURS, Uprave RS za pomorstvo ter Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor ostale neporabljene pravice porabe v skupni višini 767.518,74 EUR, zato jih prerazporeja v tekočo proračunsko rezervo.

 


Vir: MF

 

 

Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije in prenos pravic porabe

 


Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije MGRT in MIZŠ ter izvedla prenose pravic porabe več proračunskih uporabnikov.


1. Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (proračunski uporabnik MGRT) se kot organu upravljanja razporejajo sredstva v višini 17.210,68 EUR (slovenska udeležba – dodatne pravice porabe). Z razporeditvijo se zagotavljajo sredstva za slovensko udeležbo sofinanciranja operacije »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«, sofinancirano iz dodatnih pravic porabe, v okviru 3. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Sredstva EU udeležbe so zagotovljena na evidenčnem projektu OP RČV – dodatne pravice porabe 07-13 pri SVRK.
SVRK je že pripravil osnutek odločbe za potrditev programa in obenem zagotavlja, da bo projekt realiziran v načrtovanem roku ter bodo sredstva povrnjena v državni proračun, za samo realizacijo projekta pa je odgovoren MIZŠ v vlogi posredniškega telesa. Prav tako je program pripravljen za izvedbo, saj ima pravnomočno izbranega upravičenca.


2. Z razporeditvijo pravic porabe v višini 184.942,97 EUR se bodo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zagotovila potrebna sredstva za slovensko udeležbo za izvajanje projekta »Poslovni objekt odseka znanosti o okolju-O2 na Reaktorskem centru v Podgorici«.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja, da bodo sredstva, načrtovana za omenjeni projekt v letu 2014, dejansko v tem letu tudi porabljena, v kolikor bodo zagotovljeni pogoji za nemoteno izvajanje operacije.
Projekt bo v skladu z vlogo upravičenca za NPO in zavezo iz pogodbe, ki jo bo po dodelitvi slovenske udeležbe Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podpisal z upravičencem, Istitutom Jožef Stefan, zaključen do 31. 12. 2015.


3. Ministrstvo za pravosodje: UIKS je predlagala prerazporeditev pravic porabe v višini 190.000 EUR s plačnih kontov proračunske postavke Financiranje zaposlovanja zaprtih oseb na konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja odhodkov iz naslova plač za delavce Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna.


4. Za potrebe realizacije sklepa VRS z dne 19. 6. 2014 MGRT (proračunski del, ki se nanaša na SVRK) predlaga prerazporeditev v tekočo proračunsko rezervo v višini 2.796.500,00 EUR.


5. Ministrstvo za kulturo izkazuje ostanek sredstev na obeh investicijskih proračunskih postavkah, ker obnova prostorov na Roški za potrebe Arhiva RS v letu 2014 ne bo realizirana, zato je predlagalo prerazporeditev na tekočo proračunsko rezervo v višini 220.000 EUR.

 


Vir: MF

 

 

Vlada izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za kmetijstvo in okolje

 


Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za kmetijstvo in okolje na postavko Odprava posledic škode v kmetijstvu. S prerazporeditvijo MKO prerazporeja sredstva iz proračunskih postavk Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje in Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) na postavko Odprava posledic škode v kmetijstvu, v skupni višini 61.077,32 EUR. Prerazporeditev se izvede za namen izplačila obveznosti po Programu odprave posledic škode v    kmetijstvu zaradi suše v letu 2012. Sredstva je potrebno zagotoviti za izplačilo pravnim naslednikom umrlih upravičencev, ki niso bili znani v preteklem letu, zato postopki izplačila niso bili izvedeni v letu 2013. Sredstva se zagotavljajo tudi za ugodno rešene pritožbe upravičencev.

 


Vir: MF

 

 

Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije

 


Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na podlagi tretjega odstavka 42. člena ZJF. Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe iz podprograma Splošna proračunska rezervacija v podprogram Sodni postopki v višini 2.500.000 EUR.


Razporeditev je namenjena pokrivanju obveznosti iz naslova stroškov sodnih postopkov in brezplačne pravne pomoči. Razlog za nastanek primanjkljaja je predvsem v spremenjeni insolvenčni zakonodaji in Zakona o pravilih cestnega prometa. V prvem primeru se je povečal pripad stečajnih zadev, saj se je spremenil naslov pokrivanja stroškov pričetka stečajnega postopka. Pred uveljavitvijo novele je moral vlagatelj začetka stečajnega postopka izpolnjevati pogoje socialnega statusa brezplačne pravne pomoči, z novelo je ta pogoj odpadel, kar je povečalo število osebnih stečajev. V drugem primeru je novela zakona znižala prag prekrškov za katere se zaseže vozilo in tako se je število zaseženih vozil močno povečalo. Hramba zaseženih vozil povzroča sodiščem velike stroške, kar je prav tako vplivalo na primanjkljaj. Na področju brezplačne pravne pomoči so nastale nepokrite obveznosti, na katere nastanek sodišča nimajo neposrednega vpliva.

 


Vir: MF

 

 

Vlada povečala postavke namenskih sredstev EU pri Ministrstvu za notranje zadeve

 


Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji povečala postavke namenskih sredstev EU pri Ministrstvu za notranje zadeve.  Pravice porabe v višini 71.329,58 EUR se zagotovijo na podlagi 12. člena ZIPRS1415 na postavki namenskih sredstev EU. V letu 2014 je Ministrstvo za notranje zadeve že prejelo priliv, sredstva v višini 300.824,96 EUR so bila nakazana 13.3.2014 s strani Evropske komisije.


Na podlagi projekta je ministrstvo upravičeno do finančnih sredstev za ustanovitev (zaposlitve) in opremo nove enote v GPU UKP CKOD. V okviru te pogodbe je predvidena tudi nabava strežnikov in programske opreme. Brez predvidene nabave ministrstvo ne bo moglo opremiti nove enote ter s tem posledično izvajati aktivnosti iz podpisane pogodbe. Oprema ustreza opremi, ki je bila predvidena v pogodbi in je ocenjena na 111.851,98 EUR z DDV.
 

Na namenski EU postavki ministrstvo že ima sredstva iz prejetega avansa v višini 80.000 EUR, trenutno pa potrebujejo še 71.329,58 EUR. Celotni znesek nabave opreme na projektu znaša cca. 220.000 EUR.


V okviku GPU Uprave kriminalistične policije je že bil ustanovljen nov oddelek "Oddelek za ocenjevanje varnostnih tveganj". Ustanovitev  tega oddelka je sofinancirana (90%) s stani EU v okviru "projekta PNR". V skladu s tem projektom so pogodbeno vezani na časovne roke nabave za predlagano opremo (delovne postaje in prenosne računalnike). Tako so vse nadaljnje aktivnosti projekta vezane na to nabavo kot tudi začetek delovanja novega oddelka. Zaradi tega je nabava opreme nujna, ker bo v nasprotnem primeru onemogočeno nadaljnje izvajanje projekta in koriščenje sredstev EU.


Projekt je namenjen so-financiranju vzpostavitve pogojev za prenos in uporabo podatkov iz evidence podatkov o letalskih potnikih (PNR) in bo trajal 24 mesecev. Splošni cilj projekta je vzpostaviti zmogljivosti za prenos, profiliranje, analizo in uporabo podatkov PNR, ki jih zagotovi nacionalni letalski prevoznik, druge države članice in letalski prevozniki drugih držav, in sicer za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj.    V okviru projekta so upravičeni stroški nakupa računalniške programske in strojne opreme (dodatne strežniške zmogljivosti in druga računalniška oprema), stroški dela in vzpostavitve nacionalne PIU enote ter stroški študijskih obiskov na Nizozemskem in Švedskem, kjer imajo s sistemom PNR veliko več izkušenj. Glavnina vrednosti projekta so stroški dela, saj bodo izdelani programi, ki omogočajo avtomatizirano iskanje med obstoječimi bazami policije in ki hkrati zagotavljajo varstvo osebnih podatkov.

 

 

Vir: MF

 


Vlada povečala postavke namenskih sredstev EU pri Ministrstvu za notranje zadeve ter razporedila pravice porabe

 


Vlada Republike Slovenije je povečala postavke namenskih sredstev EU pri Ministrstvu za notranje zadeve ter razporedila pravice porabe.  Ministrstvo za notranje zadeve za izvedbo vseh odobrenih projektov programa “Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov” v letu 2014 nima zagotovljenih dovolj proračunskih sredstev. Za uspešno črpanje sredstev iz Sklada za zunanje meje (za projekt Zamenjava informacijske opreme na mejnih prehodih na zunanji meji in za potrebe vzdrževanja helikopterja EC – 135 ter  Schengenskega informacijskega sistema), Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav (za izvedbo programa Začetna integracija priseljencev) ter za projekt PNR, kjer gre za novoustanovljeni  oddelek na Upravi kriminalistične policije se  v letu 2014 zagotovijo dodatne pravice porabe v skupni višini 639,381,58 EUR.  Pravice porabe na postavki EU se povečajo v skladu z 12. členom ZIPRS1415 za 452.732,00 EUR, sredstva se zagotovijo iz pričakovanih višjih prihodkov proračuna od načrtovanih.  Iz tekoče proračunske rezerve se razporedijo sredstva v višini 186.649,58 EUR na postavke slovenske udeležbe.


V primeru, da dodatne pravice porabe ne bi bile zagotovljene, bi to predstavljalo neizvedbo projektov, ki so potrjeni s strani EK in za kar EK tudi zagotavlja sredstva v višini 75% upravičenih stroškov, kar pomeni nižje črpanje evropskih sredstev.

 

 

Vir: MF

 


Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, in začasni uporabi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni ter vlado Države Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

 


Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, in začasni uporabi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni ter vlado Države Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji.

 

 

Vir: MzIP

 

 

Vlada s pridržkom sprejela stališče o spremembi Uredbe Sveta o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom EU

 


Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela stališče, da Republika Slovenija podpira predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasni prekinitvi njene uporabe za Bosno in Hercegovino, razen določbe 2. in 3. člena o začasni prekinitvi njene uporabe za Bosno in Hercegovino, katerim Republika Slovenija nasprotuje.


Zaradi vstopa Hrvaške v EU je Evropska komisija v skladu s pogajalskimi usmeritvami iz septembra 2012 s partnericami začela pogajanja o dodatnem protokolu k obstoječim trgovinskim sporazumom, s katerim se opravijo tehnične prilagoditve sporazumov, vključno s prilagoditvijo trgovinskih ugodnosti. Z večino partneric je EU že sklenila dogovor. 


Slovenija pa meni, da mora EK nadaljevati pogajanja z BiH v smeri iskanja kompromisne rešitve ob upoštevanju specifične situacije za BiH, ki jo zaznamuje velik obseg izvoza kmetijskih proizvodov iz Hrvaške v BiH, ki je bil v okviru CEFTA popolnoma liberaliziran. Predlog EK zajema za BIH izjemno občutljive proizvode, kar se težko šteje zgolj za tehnično vprašanje, vsekakor pa ni v duhu upoštevanja medsebojnega interesa v skladu s členom 22 IA/37 SAS.

 


Vir: MGRT

 

 

Republika Slovenija načelno podpira predlog uredbe EP in ES o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav

 


Vlada RS je na dopisni seji sprejela stališče, da Republika Slovenija načelno podpira predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli in drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (prenovitev). Republika Slovenija izraža pripravljenost za podporo prenovitve predloga uredbe.


Namen predloga je začeti kodifikacijo in dopolnitev Uredbe Sveta (ES) št. 517/94 z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumu, protokoli in drugi dogovori (prenovitev, »recast«). Na podlagi takšnega načina sprejemanja pravni akt, ki se ponovno sprejeme, vključuje hkrati spremembe k prejšnjemu aktu in njegove nespremenjene določbe. S tem bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov (»recast«) bodo skupna pravila za uvoz tekstilnih izdelkov jasna in pregledna.  Vlada bo s tem stališčem seznanila Državni zbor RS.

 


Vir: MGRT

 

 

Vlada podpira spremembe Uredbe o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan

 


Vlada RS je na dopisni seji sprejela stališče, da Republika Slovenija načelno podpira predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1340/2008 z dne 8. decembra 2008 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji. Republika Slovenija izraža pripravljenost za podporo spremembam uredbe.


Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter Republiko Kazahstan iz leta 1999 je določal ureditev trgovine z jeklenimi izdelki s posebnim sporazumom o količinskih omejitvah. Ta sporazum je veljal med 19. julijem 2005 in 31. decembrom 2006, ko ga je nadomestila Uredba Sveta (ES) št. 1870/2006 in Uredba Sveta (ES) št. 1531/2007. Do podpisa in začetka veljavnosti novega sporazuma oziroma do pristopa Kazahstana k WTO so količinske omejitve določene z Uredbo Sveta (ES) št. 1340/2008. Ta uredba določa način uveljavljanja režima, po katerem organi držav članic ne izdajajo uvoznih dovoljenj, dokler ne dobijo potrdila s strani Komisije, da so ustrezne količine v okviru količinske omejitve še vedno na voljo.


Po pristopu Hrvaške EU je treba opraviti ustrezno prilagoditev, kar je tudi namen te spremembe. Spremembe obstoječih kvot niso predvidene, saj Republika Hrvaška v zadnjih treh letih ni imela nobenega uvoza jeklenih izdelkov iz Kazahstana. Obstoječa kvota ni bila uporabljena.
V uredbi sta predvideni le dve spremembi, in sicer v šestem odstavku 9. člena, kjer se dodata črki HR, s katero se Hrvaška označi ko namembna držav članica, in v Prilogi IV, kjer se v seznam pristojnih nacionalnih organov doda še hrvaški nacionalni organ.  Vlada bo s svojim stališčem seznanila Državni zbor RS.

 

 

Vir: MGRT

 

 

Republika Slovenija podpira predlog o prilagoditvi Direktive 2013/34/EU zaradi pristopa Hrvaške

 


Vlada RS je na dopisni seji sprejela stališče, da Republika Slovenija podpira predlog Direktive Sveta o prilagoditvi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi pristopa Hrvaške. Predlog direktive spreminja Direktivo 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L št. 182 z dne 29. 6. 2013, str. 19, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/34/EU). Prilagoditev je potrebna zaradi pristopa Republike Hrvaške k EU.   Vlada bo s stališčem seznanila Državni zbor RS.

 


Vir: MGRT

 

Stališče RS do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2014/2015

 


Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2014/2015. Slovenija podpira predlog uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2014/2015. Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.


Zaradi drugačnega biološkega letnega cikla tega staleža in znanstvenih mnenj o njem, se  celotni dovoljeni ulov za sardona v Biskajskem zalivu določa vsako leto okoli julija. Zdaj je treba za naslednjih 12 mesecev določiti celotni dovoljeni ulov in ga razdeliti med zadevne države članice (Španija, Francija). Znanstveno mnenje glede staleža sardona v Biskajskem zalivu temelji na ribolovni sezoni, ki poteka od 1. julija 2014 do 30. junija 2015. Po ocenah v predhodnem mnenju Mednarodnega sveta za raziskovanje morja znaša za leto 2014 biomasa drstitvenega staleža sardona v času drstitve v Biskajskem zalivu 66.158 ton.


Evropska komisija predlaga, da se za ribolovno sezono 2014/2015 določi celotni dovoljeni ulov za zadevni stalež v višini 20 100 ton, kar pomeni približno 18 odstotno povečanje prejšnjega celotnega dovoljenega ulova.

 


Vir: MKO

 

 

Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se zastopa v imenu EU v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2005

 


Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se zastopa v imenu EU v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2005. Slovenija podpira predlog tega sklepa.


Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2005 preneha veljati 31. decembra 2014, razen če svet članic Mednarodnega sveta za oljke v skladu z določbami Sporazuma ne odloči, da ga podaljša za največ dvakrat po dve leti.


Razprave v Mednarodnem svetu za oljke o novem sporazumu so v teku. Ob upoštevanju napredka razprav je zdaj jasno, da sporazum ne bo mogel biti sklenjen do 31. decembra 2014. Zato je v interesu Unije, da zagotovi podaljšanje sedanjega sporazuma.

 


Vir: MKO

 

 

Stališče o Predlogu sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku

 


Vlada RS je sprejela predlog stališča k Predlogu sklepa Sveta o podpisu, v imenu EU, in začasni uporabi Sporazuma med EU in Kraljevino Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku. Slovenija podpira predlog tega sklepa. Predlog sklepa Sveta slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.


Novi sporazum bo plovilom Danske, Norveške in Švedske še naprej omogočal vzajemni izključni dostop do voda druge države dlje kot štiri morske milje od temeljnih črt. Zagotovil bo stalni vzajemni dostop obeh držav članic in Norveške do zadevnih voda drugih pogodbenic na območju Skagerraka ter hkrati dobre ukrepe za ohranjanje in upravljanje ribolova na tem območju. Poleg tega bo omogočil nadzorne ukrepe v skladu z načeli običajne jurisdikcije obalnih držav, kar že velja za ribolov v Severnem morju.

 


Vir: MKO

 

 

Vlada sprejela predlog stališča do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomorščaki

 


Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog stališča Republike Slovenije do Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki. Vlada je predlog stališča v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.


Republika Slovenija podpira sprejem predloga, saj ta zagotavlja enako raven varstva tudi pomorščakom in poenoteno raven varstva na celotnem EU prostoru. Predlog direktive stremi k promoviranju zaposlitve pomorščaka, izboljšanju delavnih in življenjskih pogojev, primerni socialni zaščiti in dialogu med delodajalci in delavci.

 


Vir: MDDSZ

 

 

Vlada sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 604/2013

 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Stališče Republike Slovenije do Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 604/2013, kar zadeva določitve države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo vloži mladoletnik brez spremstva in brez družinskega člana, brata ali sestre, oziroma drugega sorodnika, ki bi bil zakonito prisoten v državi članici.


Republika Slovenija je do predlagane spremembe uredbe v vsebinskem smislu zadržana in se bo v procesu pogajanj zavzemala za določene izboljšave besedila (vzpostavitev mehanizmov za preprečevanje zlorab, ureditev vprašanja, ko oseba med postopkom postane polnoletna, izvajanje določbe o skupnem vrednotenju največje koristi otroka, ureditev vprašanja informiranja mladoletnikov,...). 

 


Vir: MNZ

 

 

Vlada sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

 


Vlada Republike Slovenije je sprejela Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa  Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2): Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja. 


Republika Slovenija podpira predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi Programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2) in izraža tudi podporo za njegovo takojšnjo uveljavitev po izteku trenutnega programa ISA.

 


Vir: MNZ

 

 

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije

 


Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Predlog sklepa Sveta o podpisu v imenu Unije ter o začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije.


Namen Protokola je določiti finančna in tehnična pravila, ki bi Alžiriji omogočila sodelovanje v nekaterih programih Unije. Horizontalni okvir, ki ga določa Protokol, sestavljajo ukrepi gospodarskega, finančnega in tehničnega sodelovanja, ki omogočajo dostop do pomoči, zlasti finančne, ki jo bo Unija zagotavljala na podlagi programov. Ta okvir se uporablja samo za tiste programe, pri katerih je v ustreznih ustanovnih pravnih aktih predvidena možnost sodelovanja Alžirije.

 

 

Vir: MZZ

 


Sprejeto besedilo javnega poziva za predlaganje kandidatov za zastopnike pacientovih pravic v Območni enoti Ljubljana in Maribor

 


Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela besedilo javnega poziva za predlaganje kandidatov za zastopnike pacientovih pravic na območju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana in Območna enota Maribor, ki bo objavljen v dnevnem časopisju in na spletni strani Ministrstva za zdravje.


Zakon o pacientovih pravicah za vsako območje posameznega Zavoda za zdravstveno varstvo, predvideva določeno število zastopnikov pacientovih pravic.  
V mesecu septembru 2014 bo potekel petletni mandat zastopnika pacientovih pravic trem zastopnikom pacientovih pravic, in sicer dvema zastopnikoma za območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana in enemu zastopniku za območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor. Zato je potrebno objaviti javni poziv, na podlagi katerega se bo izmed predlaganih kandidatov izbralo in imenovalo nove zastopnike pacientovih pravic. Zastopniki bodo z delom pričeli 17. 9. 2014.

 


Vir: MZ

 

 

Imenovan zastopnik pacientovih pravic v Območni enoti Nova Gorica

 


Vlada RS je imenovala Klemna Šuligoja, dipl. zdravstvenika, za zastopnika pacientovih pravic za območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica, za obdobje petih let.


Zaradi uresničevanja Zakona o pacientovih pravicah je potrebno imenovati zastopnike pacientovih pravic, in sicer za vsako območje, ki ga pokriva Zavod za zdravstveno varstvo. Ministrstvo za zdravje je predlaganega kandidata izbralo na podlagi prijave na javni poziv. Skladno s petim odstavkom 50. člena zakona mandat zastopnika pacientovih pravic traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 


Vir: MZ


Časovno obdobje

Potrdi