Sporočilo za javnost

27.2.13

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 27. februarja 2013


Vlada sprejela Klasifikacijo naložb Slovenskega državnega holdinga

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Klasifikacijo naložb Slovenskega državnega holdinga in tako nadomestila klasifikacijo, ki jo je vlada sprejela 6. februarja 2013.


Vsebina Klasifikacije naložb s katero se nadomešča Klasifikacijo naložb sprejeto na 49. seji vlade, se od sprejete razlikuje v:
- prikazu obstoječega stanja naložb na dan 31. 1. 2013, z ločenim prikazom naložb, ki so v insolvenčnih postopkih, naložb, ki so namenjene za prenos na Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, naložb namenjenih za izvrševanje Zakona o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb, naložb z državnim poroštvom, naložb pri katerih so prodajni postopki v teku, naložb, ki zaradi zakonodaje EU ne morejo priti na SDH;
- razširitvi skupin naložb;
- merilih in kriterijih po katerih so bile naložbe razdeljene po skupinah;
- preglednejši razporeditvi naložb po skupinah in
- podrobnejši opredelitvi ciljev prodaje posameznih naložb in uporabe kupnin.


Klasifikacija naložb, je dokument, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije in z njim soglaša Državni zbor, na podlagi katerega se izvede prenos naložb na Slovenski državni holding (SDH) in vsebuje opredelitev in razvrstitev vseh kapitalskih naložb, ki so v trenutku preoblikovanja Slovenske odškodninske družbe (SOD) v SDH v njegovi lasti. Klasifikacija določa postopke prodaje po katerih naj bi SDH, v prehodnem obdobju, lahko prodajal naložbe. Skladno z 32. členom ZSDH se klasifikacija naložb sprejme za obdobje do uveljavitve strategije, ki je pripravljena v skladu z 8. in 9. členom ZSDH. Strategija bo podrobneje opredelila cilje, ki jih mora SDH dosegati pri upravljanju s posamezno naložbo.

 

 

Vlada posredovala predlog Smernic upravljanja naložb v sprejem Državnemu zboru

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim posreduje predlog Smernic upravljanja naložb v sprejem Državnemu zboru. 


Smernice upravljanja naložb (smernice) sprejme Državni zbor v enem mesecu od uveljavitve Zakona o Slovenskem državnem holdingu in podrobneje opredeljujejo način delovanja Slovenskega državnega holdinga (SDH). V smernicah so določena načela, kot so načelo preglednosti, odgovornosti, učinkovitosti in upravljanja s tveganji, s katerimi se zagotavlja pravilnost procesov odločanja, zniževanje tveganosti posamezne družbe in posledično stroške njenega zadolževanja, po katerih naj bi SDH tudi posloval. Določeni so tako lastniški cilji kot tudi javni cilji države, katerim mora SDH pri svojem poslovanju slediti.


V smernicah je opredeljena tudi kategorizacija naložb v naložbe, ki so v lasti SDH in niso namenjene prodaji zaradi področnih zakonov ter invalidska podjetja, strateške naložbe, pomembne in portfeljske naložbe. Smernice določajo tudi načini upravljanja z naložbami ter poročanje o poslovanju posameznih družb in posledično tudi o uspešnosti poslovanja SDH.


Smernice naj bi bile podlaga za pripravo strategije, ki jo mora uprava SDH pripraviti v šestih mesecih od svojega imenovanja in jo posredovati v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije.