Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

27.12.13

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 27. decembra 2013

Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS


Vlada RS je na današnji dopisnin seji izdala Uredbo o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2014.

 

Predlog Uredbe združuje Uredbo o plačilih za ukrepe osi 2 iz PRP RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013, ki ureja izvajanje ukrepov v letih 2010-2013, z določili za izvajanje ukrepa izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter ukrepa kmetijsko okoljskih plačil, kakor tudi podaljšanje obveznosti za ta ukrep v letu 2014. Določa pa tudi, da se sredstva za obveznosti za te ukrepe, prevzete v letu 2014, namenjajo v skladu s PRP-jem 2014-2020. Skladno s priporočili Evropske komisije se spremeni tudi priloga 1 pri nekaterih kmetijsko okoljskih podukrepih in se dopolni katalog kršitev in sankcij (priloga 5).

 

vir: MKO


Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu
 


Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu. Predlog Uredbe določa višino proizvodno vezanih plačil za leto 2014 glede na znižano ovojnico za leto 2014, ki sedaj znaša 139 milijonov EUR (od ovojnice za leto 2013 je znižana za 5 milijonov evrov). Predlog uredbe spreminja tudi vir podatkov za kontrolo vezanih plačil pri ekstenzivni reji ženskih živali, kar pa ne vpliva na upravičence. Gre za poenostavitev administracije ukrepov.

 

vir: MKO


Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju

 

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju.

Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju spreminja obe prilogi. Priloga I spreminja predvsem dva skupka predpisanih zahtev ravnanja in sicer nitrate in odpadna blata. Oba PZR se spreminjata zaradi usklajevanja z domačo zakonodajo. PZR podzemne vode se prenaša v prilogo II zaradi sprememb, ki jih prinaša t. i. tranzicijska uredba Komisije za leto 2014.

 

 

vir: MKO

 

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2014

 


Vlada RS je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2014. Predlog Uredbe določa natančnejše postopke v zvezi z izvedbo ukrepov kmetijske politike za (neposredna plačila in ukrepi osi 2 Programa razvoja podeželja) od oddaje zbirne vloge in zahtevkov do obračuna in izplačil. Vključuje pravila v zvezi s kontrolami in sankcijami v zvezi z upravičenostjo za ukrepe in navzkrižno skladnost.

 

 

vir: MKO

 

Sklep Vlade RS o določitvi višine žepnine za prosilce za mednarodno zaščito

 


Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela sklep o določitvi višine žepnine prosilcev za mednarodno zaščito. Ta se določi v višini 18 evrov mesečno za eno osebo. Sklep začne veljati 1. januarja 2014.

 

Pravico do mesečne žepnine daje prosilcem za mednarodno zaščito Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ). Skladno z 79a. členom ZMZ je do žepnine enkrat na mesec upravičen prosilec, ki je nastanjen v azilnem domu ali njegovi izpostavi in ki je brez lastnih sredstev za preživljanje. Do žepnine pa ni upravičen prosilec, ki prejema finančno pomoč v skladu s 83. členom ZMZ, ali prosilec, ki ima lastna sredstva za preživljanje.

 

vir: MNZ

 

Vlada RS sprejela spremembe petih Odlokov o preoblikovanju gospodarskih enot

 

 

Na današnji 80. dopisni seji je Vlada RS sprejela naslednje odloke:

1. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Emboplast Obrtne delavnice« v »Javni gospodarski zavod Emboplast, predelava plastičnih mas in storitve«


2. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Pohorje Mirna, p. o.« v »Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja«


3. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Obrtne delavnice Rinka, p. o.« v »Javni gospodarski zavod Rinka Celje, kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila«


4. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Kozjak, p. o.« v »Javni gospodarski zavod Kozjak, kovinska predelava, galvanika, kmetijstvo«


5. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Proizvodni obrati Golovec, p. o.« v »Javni gospodarski zavod Golovec Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve«


Na podlagi sprememb Slovenskih računovodskih standardov 35 iz leta 2006 so javni gospodarski zavodi lahko imeli evidentirana sredstva v upravljanju najdlje do konca leta 2009. Na odpravo nepravilnosti v zvezi z evidentiranjem obveznosti za sredstva, dana v upravljanje javnim gospodarskim zavodom, sta Ministrstvo za pravosodje pozvala tako Računsko sodišče RS kakor tudi Ministrstvo za finance.


Glede na navedeno so se s spremembami Odlokov uredila premoženjskopravna razmerja glede upravljanja nepremičnega premoženja in glede lastništva premičnega premoženja. Poleg tega se s spremembami odlokov ukinja solidarna odgovornost vseh javnih gospodarskih zavodov, določijo se člani upravnih odborov iz drugih državnih organov, kot so bili določeni v odlokih, poleg tega se uskladijo dejavnosti z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).


V primeru JGZ Pohorje Mirna pa se bodo iz dejavnosti izločile tudi dejavnosti industrijske proizvodnje, saj se je del premoženja JGZ Pohorje Mirna, ki se je uporabljal za industrijsko proizvodnjo, odprodal.

 

 

vir: MP 


Soglasje k najmanjšemu znesku za učinkovito rabo omejene naravne dobrine

 


Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k predlogu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije o najmanjšemu znesku za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina njegovega plačila.


Agencija  za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, ki določa, da mora agencija glede najmanjšega zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina njegovega plačila predhodno pridobiti soglasje vlade, podala Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlog za izdajo navedenega soglasja.


Predlagane izklicne cene izhajajo iz neodvisne in strokovne študije glede optimalne višine izklicnih cen za izvedbo kompleksne elektronske dražbe, ki vključuje več predmetov in več krogov, za podelitev radijskih frekvenc v frekvenčnih pasovih 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100MHz in 2600 MHz.

 

vir: MIZŠ 


Pokritje presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2012 javnega raziskovalnega zavoda Kmetijski inštitut Slovenije

 


Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2012 v višini 186.095 EUR javnega raziskovalnega zavoda Kmetijski inštitut Slovenije pokrije iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Sredstva v višini 557.000 EUR se namenijo za investicije in investicijsko vzdrževanje.


Upravni odbor Kmetijskega inštituta Slovenije na svoji redni seji sprejel sklep, da se presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2012 v višini 186.095 EUR, pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Kmetijski inštitut Slovenije je za leto 2013 načrtoval investicije in investicijsko vzdrževanje v skupni višini 557.000 EUR. V prvotnem programu dela in finančnem načrtu za leto 2013 so bile omenjene investicije in investicijsko vzdrževalna dela načrtovana s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju ministrstva). V skladu s tem je Kmetijski inštitut na ministrstvo posredoval vlogo. Ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2013 pa so se sredstva ministrstva znižala tudi v delu, ki je namenjen za investicije in investicijsko vzdrževalna dela na javno raziskovalnih zavodih. Ministrstvo je o tem obvestilo Kmetijski inštitut Slovenije.  Zaradi nujnosti izvedbe investicij in investicijsko vzdrževalnih del ter zaradi nemotene izvedbe programa dela in finančnega načrta 2013 je vodstvo Kmetijskega inštituta predlagalo upravnemu odboru, da se predlagane investicije in investicijsko vzdrževanje načrtovano za leto 2013 v tem letu tudi izvede, kot vir financiranja pa se namesto sredstev ministrstva nameni sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Vlada RS s tem soglaša.


Načrtovane investicije in investicijsko vzdrževalna dela v ocenjeni višini 557.000 EUR, ki se bodo v letu 2013 krila iz presežka prihodkov nad odhodki so:
a.) nakup zemljišča v Jabljah v višini 50.000 EUR;
b.) prenova rastlinjaka v Ljubljani v višini 195.000 EUR;
c.) obnova strehe na hlevih v Jabljah v višini  50.000 EUR;
d.) investicijska, projektna in prostorska dokumentacija za projekt Prostori Kmetijskega inštituta Slovenije na območju Jabelj v višini 262.000 EUR.

 

 

vir: MIZŠ 

 

Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2012

 


Vlada RS je sprejela Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2012, ki ga je sprejel Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, na 2. redni seji dne 20. 8. 2013. Vlada RS je tudi imenovala revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, za izvedbo storitev revidiranja za poslovno leto 2013 in sprejela sklep, da ostane presežek prihodkov nad odhodki Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada v letu 2012 v znesku 1.418.676 EUR nerazporejen.


Za Eko sklad je tudi leto 2012 značilno po veliki intenzivnosti dela, ki so se nanašale na dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom. Eko sklad je nadaljeval z izvajanjem aktivnosti iz Nacionalnega Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost, sprejetega za obdobje 2008 – 2016 in energetskega zakona ter dodeljeval nepovratne finančne spodbude za različne naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti. Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud je sicer povzročilo manjši interes za ugodne kredite Eko sklada pri občanih, vendar kljub temu v letu 2012 beležijo porast kreditiranja okoljskih naložb občanov v primerjavi z letom poprej. Kljub gospodarski krizi in posledično slabšemu finančnemu položaju gospodarskih družb je ostal obseg kreditiranja okoljskih naložb gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov in zasebnikov v letu 2012 primerljiv s preteklimi leti, pri čemer pa so bili krediti v pretežni meri usmerjeni v financiranje naložb gospodarskih družb, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.

 

 

vir: MKO

 

Uvrstitev treh projektov v Načrt razvojnih programov 2013-2016

 


Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji v Načrt razvojnih programov 2013-2016 uvrstila naslednje projekte:


• projekt Spodbude delodajalcem 2014, ki izhaja iz evidenčnega projekta 3311-08-0002 Usposobljenost posameznika v družbi znanja. Namen projekta je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake triletnega poklicnega izobraževanja, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju.

 

• Projekt Park vojaške zgodovine - 1. faza, ki izhaja iz evidenčnega projekta 3511-07-0002 Mreženje kulturnih potencialov. Namen projekta, ki je bil novembra 2013 potrjen z odločbo Organa upravljanja in bo sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je ohranitev vojaško-tehnične in vojaško-zgodovinske infrastrukture.
 
• Projekt Zagon – sodobna umetnost z novimi močmi, ki izhaja iz evidenčnega projekta 3511-07-0003 Kultura v podporo socialni vključenosti. Namen projekta, ki je bil izbran na Javnem razpisu za izbor operacij Povečanje zaposlitvenih možnosti mladih na področju likovne umetnosti v okviru Evropskega socialnega sklada, vključuje mlade likovne umetnike v procese produkcije in promocije. Zastavljen je na platformi z mrežo desetih najbolj aktivnih slovenskih iniciativ s področja sodobne likovne umetnosti.

 

 

vir: MGRT

 

Poročilo o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov njihove priprave

 


Vlada RS se je na današnji seji seznanila s poročilom o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov njihove priprave. Vlada RS je potrdila seznam in prioritete državnih prostorskih načrtov v pripravi. Prav tako je vlada naložila vsem ministrstvom, da v okviru opravljanja nalog iz svoje delovne pristojnosti upoštevajo prioritete državnih prostorskih načrtov, določene v tem poročilu, in zagotavljajo pripravo strokovnih gradiv, smernic in mnenj v skladu s časovnicami priprave državnih prostorskih načrtov.


Poročilo o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov njihove priprave obsega:
– kronologijo priprave in obravnave poročil o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov;
– poročilo o stanju priprave državnih prostorskih načrtov november 2013;
– analizo izvajanja postopkov priprave DPN za obdobje oktober 2012 - oktober 2013
– predlog ukrepov za pospešitev postopkov DPN.

Poročilo vsebuje tudi preglednico državnih prostorskih načrtov v pripravi z navedenimi prioritetami.

 

 

vir: MzIP

 

Vmesno poročilo o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil v tretjem krogu ocenjevanja GRECO

 


Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila z Vmesnim poročilom o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil v tretjem krogu ocenjevanja, ki ga je 22. marca 2013 sprejela skupina držav proti korupciji – GRECO. Poročilo vsebuje oceno ukrepov slovenskih oblasti za uresničitev preostalih 15 priporočil iz tretjega kroga ocenjevanja za Slovenijo, in sicer se nanaša na dve temi: inkriminacije (2 priporočili) ter transparentnost financiranja političnih strank (13 priporočil).


GRECO ugotavlja, da Slovenija ni naredila oprijemljivega napredka glede priporočil, ki so bila v preteklosti že ocenjena kot delno izpolnjena ali neizpolnjena. Vsa še vedno odprta priporočila, in sicer v zvezi s Temo I – Inkriminacije priporočil iii in iv, ki ostajata delno izpolnjeni, v zvezi s Temo II – Transparentnost financiranja političnih strank pa vsa priporočila (od i do xiii), niso bila ustrezno naslovljena v obdobju petih let, odkar je bilo sprejeto Ocenjevalno poročilo o Republiki Sloveniji za tretje ocenjevalno obdobje. GRECO ugotavlja, da iz Teme II niti eno izmed 13 priporočil ni bilo zadovoljivo izpolnjeno ali obravnavano na zadovoljiv način – priporočila i, ii, iv-xiii ostajajo delno izpolnjena, priporočili iii in v pa nista izpolnjeni.


Glede inkriminacij Slovenija ni pokazala bistvenega napredka pri odpravi zahteve po dvojni kaznivosti v zvezi s kaznivimi dejanji podkupovanja in nezakonitega posredovanja ter glede razširitve določbe 122. člena Kazenskega zakonika na način, da bo omogočila izvajanje sodne pristojnosti tudi za kazniva dejanja podkupovanja in nezakonitega posredovanja, kadar so storjena izven Slovenije s strani slovenskih uradnikov in članov domačih predstavniških teles, ki niso slovenski državljani. Prav tako Slovenija ni ustrezno ocenila tveganj zaradi vloge ministra za pravosodje pri dovolitvi pregona v Sloveniji glede korupcijskih kaznivih dejanj, ki so storjena v tujini, še predvsem politične vplive na takšno odločanje.


Na področju transparentnosti financiranja političnih strank Republika Slovenija ni bistveno napredovala od sprejema Poročila o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil leta 2010. Glede na omenjene okoliščine je GRECO moral oceniti, da stanje izpolnjevanja priporočil ostaja "globalno nezadovoljivo" v smislu 8.3 odstavka Pravila 31 Pravil o postopku GRECO.   Ustaljena praksa GRECO tudi zahteva, da mora vlada vsake obravnavane države odločiti o objavi poročil, ki se potem v integralni obliki objavijo najprej na spletni strani GRECO (www.coe.int/greco ), prav tako pa se naj poročilo prevede in prevod objavi.


Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je Državni zbor Republike Slovenije novembra letos sprejel novelo Zakona o političnih strankah, ki je začela veljati 18. 12. 2013, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2014, in novelo Zakona o volilni in referendumski kampanji, ki začne veljati 14. 12. 2013. Eden od temeljnih namenov obeh novel zakonov je bil tudi uskladitev priporočili GRECO na področju transparentnosti financiranja političnih strank in volilnih kampanj. O napredku uresničevanja priporočil bodo pristojni organi do konca leta poročali Komisiji za preprečevanje korupcije.

 

 

vir: MNZ

 

Poročilo prvega ocenjevalnega cikla ocenjevalne komisije skupine strokovnjakov GRETA o izvajanju določb Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi

 

 

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s Poročilom in Priporočili prvega ocenjevalnega cikla ocenjevalne komisije t.i. skupine strokovnjakov - GRETA o izvajanju določb Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Prav tako se je Vlada RS seznanila s končnimi komentarji pristojnih državnih organov k Poročilu ocenjevalne komisije skupine strokovnjakov GRETA. Pri tem je Ministrstvo za notranje zadeve pooblastila za posredovanje končnih komentarjev Izvršnemu sekretariatu konvencije.


Slovenija je julija 2009 ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi Skladno s 36. in 38. členom konvencije je ocenjevalna komisija, t.i. skupina strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi, pristojna za spremljanje izvajanja določb konvencije, kar vključuje tudi obisk držav in pogovore s pristojnimi državnimi organi. Po opravljenih obiskih držav pogodbenic GRETA pripravi poročilo, ki vsebuje pregled stanja v posamezni državi pogodbenici o izvajanju določb konvencije. Odbor pogodbenic pa lahko na podlagi poročila in ugotovitev GRETE sprejme priporočila, naslovljena na posamezno pogodbenico, povezana z ukrepi, ki jih je treba sprejeti, da se izvedejo sklepi GRETE, po potrebi z določitvijo datuma, do katerega je treba sporočiti informacijo o izvajanju.


Med 10. in 13. decembrom 2012 je potekal prvi krog ocenjevanja po Konvenciji Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, ki ga je izvedla GRETA. 31. julija 2013 je sekretariat ocenjevalne komisije GRETA poslal osnutek poročila, v katerem je podrobno predstavljeno področje ukrepanja proti trgovini z ljudmi v Republik Sloveniji. Na komentarje in vprašanja iz osnutka omenjenega poročila so nato vsi pristojni državni organi pripravili pripombe in pojasnila - odgovore, ki so bili po seznanitvi Vlade RS posredovani sekretariatu ocenjevalne komisiji GRETA. Ta je odgovore in pripombe upoštevala pri izdelavi končnega poročila.


Slednje je bilo posredovano v zadnji komentar 2. 12. 2013. Na poročilo so pristojni organi v nekaj točkah podali krajše komentarje, ki podrobneje utemeljujejo opisano situacijo iz obravnavane vsebine poročila. Glede na to, da je poročilo GRETE končno, bodo komentarji, ki jih je potrebno posredovati Izvršnemu sekretariatu konvencije najkasneje do 6. 1. 2014, ločeno priloženi poročilu.

 

vir: MNZ

 

 

Vlada  sprejela sklep o imenovanju Tinke Teržan za generalno sekretarko v Ministrstvu za pravosodje

 


Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da se z dnem 1. 1. 2014 Tinka Teržan imenuje za generalno sekretarko v Ministrstvu za pravosodje, in sicer za mandatno dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.


Tinka Teržan, po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka, je od 26. marca letošnjega leta opravljala naloge v.d. generalne sekretarke v Ministrstvu za pravosodje. Med leti 2000 in 2001 je Teržanova v Službi za analitiko v Sektorju za investicijsko bančništvo pri Novi Ljubljanski banki v Ljubljani opravljala delo samostojnega analitika. Med leti 2001 in 2005 je bila zaposlena najprej kot podsekretarka, kasneje pa kot sekretarka pri Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Leta 2005 se je zaposlila na Ministrstvu za javno upravo, in sicer kot sekretarka v Direktoratu za investicije in nepremičnine, nato pa kot državna sekretarka na istem ministrstvu. Z združitvijo Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za pravosodje je v Ministrstvu za pravosodje in javno upravo opravljala naloge namestnice generalnega direktorja v Direktoratu za investicije in nepremičnine, kasneje pa kot sekretarka v istem direktoratu. Leta 2012 je prevzela vodenje Službe za analitiko in merljivost, nato pa je opravljala dela sekretarke v Sektorju za investicije v Direktoratu za investicije in nepremičnine.

 

 

vir: MP 


Vlada sprejela sklep o imenovanju mag. Evelin Pristavec Tratar za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za pravosodno upravo

 

Vlada RS je na današnji seji za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje imenovala mag. Evelin Pristavec Tratar in sicer z dnem 1. 1. 2014 do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za 6 mesecev.

 

 

vir: MP

 

Vlada sprejela sklep o imenovanju mag. Matije Vidmarja za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja

 


Vlada RS je na današnji seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja v Ministrstvu za pravosodje imenovala mag. Matijo Vidmarja in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za 3 mesece.

 

vir: MP

 


Imenovanje v. d. direktorja  Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

 

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odločbo, da se s 1. 1. 2014 za vršilca dolžnosti direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (Sklad) imenuje Velislava Žviplja. Vršilec dolžnosti bo funkcijo opravljal do odločitve vlade o imenovanju direktorja omenjenega Sklada na podlagi predloga nadzornega sveta, vendar ne več kot dva meseca.

 

 

vir: MGRT

 

Vlada RS sprejela sklep o imenovanju novih članov upravnega odbora JGZ Pohorje Mirna

 


Vlada RS je na današnji 80. dopisni seji za člane upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna, za obdobje štirih let, imenovala:

• Jožeta Podržaja, Ministrstvo za pravosodje
• mag. Urško Skok Klima, Ministrstvo za pravosodje
• Alojzija Boha, Ministrstvo za finance

 

 

vir: MP

 

Vlada sklenila, da se znižanje posebnih nagrad za sklenitev in podaljšanje pogodb o zaposlitvi v SV podaljša do konca leta 2014

 


Na dopisni seji 27. 12. 2013 je Vlada RS sklenila, da v sklepu Vlade Republike Slovenije z dne 31. 5. 2012, datum »31. 12. 2013« nadomesti z »31. 12. 2014«.


Sklep se nanaša na posebno nagrado ob sklenitvi oziroma podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski za vojake, ki jo predvideva Zakon o službi v Slovenski vojski  (ZSPJS – I). Z Uredbo o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski so podrobneje urejeni višina, pogoji in način izplačila nagrad vojakom.


Glede na znižan obseg sredstev finančnega načrta Ministrstva za obrambo za leti 2012 in 2013 se je s sklepom Vlade RS z dne 31. 5. 2012 za navedeni leti uveljavilo znižanje navedenih nagrad za 20 odstotkov. Vlada RS se je na dopisni seji 27. decembra odločila, da sklep o znižanju nagrad, ki mu veljavnost poteče 31. 12. 2013, podaljša do konca leta 2014. Sklep sledi okvirom, ki jih je Vlada RS dogovorila s socialnimi partnerji na področju politike plač v javnem sektorju za obdobje do konca leta 2014. Ker je za leto 2014 načrtovana masa za plače v enakem obsegu, kot je bila leta 2013, bi izplačevanje posebnih nagrad ob sklenitvi oziroma podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski v polni vrednosti, kot so določene z uredbo, predstavljalo dodatno breme za maso plač.

 

 vir: MO

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi