Sporočilo za javnost

29.7.13

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 29. julija 2013

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Vlada RS je prav tako sklenila da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor do 31.10. 2013 pripravi jasne usmeritve z vidika stabilnosti poslovnega okolja za podjetja za prihodnja leta, ki bi hkrati zagotavljala tudi zadostna sredstva za izvajanje podporne sheme. Namen tega je dati jasen signal industriji in drugim odjemalcem, za investicijske odločitve tehnološkega posodabljanja v smeri učinkovitejše rabe energije, in s tem znižanjem stroškov energije.


Vlada se je namreč v koalicijski pogodbi zavezala, da bo v treh mesecih spremenila sistem prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE s ciljem razbremeniti slovensko industrijo z znižanjem cen električne energije za 10 odstotkov.


Vlada RS je tako 18.7.2013 sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Omenjena uredba določa, da Vlada s sklepom določi ponderje posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev električne energije, pri čemer upošteva obseg in značilnosti odjema posamezne skupine končnih odjemalcev, sorazmernost obremenitve posameznih skupin končnih odjemalcev in preprečevanje obremenitev, ki bi postavila določeno skupino odjemalcev v nekonkurenčen položaj na trgu ali drugače izkrivljala konkurenco. Pri pregledu Uredbe je bilo ugotovljeno, da je potrebno v Uredbi in ne sklepu določiti tudi višino ponderjev za posamezne odjemne skupine, ki se določa glede na težo obremenitve posamezne odjemne skupine s prispevkom za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Z uredbo določene ponderje za odjemne skupine, bo upoštevala Javna agencija Republike Slovenije za energijo pri pripravi novega sprememb Akta o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.


Zaradi spremembe vrednosti ponderjev, ob nespremenjenem povprečnem mesečnem prispevku 1,22335 EUR/kW se ne bo spremenila višina prispevka za gospodinjstva in odjemalce priključene na nizki napetosti, znižal pa se bo prispevek odjemalcem, priključenim na srednji in visoki napetosti, in sicer od 40-47%. Skupno znižanje obremenitve gospodarstva s prispevkom za spodbujanje OVE in soproizvodnje bo od septembra do konca decembra zneslo okrog 8 mio EUR.


Vir: MZIP


Vlada o Sporazumu med Sindikatom policistov Slovenije in Vlado RS, Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo


Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji potrdila vsebino parafiranega Sporazuma med Policijskim sindikatom Slovenije in Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo in pooblašča ministra za notranje zadeve dr. Gregorja Viranta in generalnega direktorja policije Stanislava Venigerja za podpis sporazuma.


Na pogajanjih med predstavniki Policijskega sindikata Slovenije ter predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in Policije so bile obravnavane stavkovne zahteve sindikata v zvezi s stavko, ki je bila napovedana 21. 12. 2012 zaradi kršite stavkovnega sporazuma, sklenjenega maja 2012. PSS je svoje zahteve v času stavke še razširil, stavkovne aktivnosti pa izvaja od 11. 1. 2013.


Policijski sindikat Slovenije ter predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in Policije so 26. 7. 2013 dosegli soglasje glede stavkovnih zahtev in parafirali Stavkovni sporazum med Policijskim sindikatom Slovenije, Policijo in Vlado Republike Slovenije, ki bo predvidoma podpisan 30. 7. 2013.


Posamezni dogovori v sporazumu ne posegajo v plačni sistem in enotno višino povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom zaposlenih v javnem sektorju, v okviru z zakonom in s kolektivnimi pogodbami določenim obsegom pravic pa se urejajo določene pravice v zvezi s specifiko dela policistov.


Vir: MNZ