Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

31.5.13

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 31. maja 2013

Zakon o prevzemih

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o prevzemih, ki ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

 

Temeljni cilj predloga dopolnitev veljavnega ZPre-1 je njegova prilagoditev aktualnim razmeram na trgu vrednostnih papirjev. Odpravljene bodo nekatere nesorazmernosti med težo storjene kršitve in sankcijo zanjo, ki so bile v praksi sprejete kot neživljenjske in niso dosegle svojega namena.
 

Predlog zakona upošteva ključna načela, ki so usmerjena v zaščito vseh deležnikov  ter enakost njihove obravnave. Upoštevano je tudi načelo preglednosti prevzemnega postopka.
 

Predlog zakona dopolnjuje obstoječi zakon v delih, v katerih se je v praksi izkazalo, da so nekatere težave pri izvajanju zakona. Predlog tako določa, da lahko oseba ali osebe, ki delujejo usklajeno, in jim je bilo z odločbo ATVP prepovedano izvrševanje glasovalnih pravic v ciljni družbi, ob predhodni pridobitvi soglasja agencije izvršujejo glasovalne pravice iz delnic, katerih imetnice so, pri glasovanju na skupščini ciljne družbe o predlogih sklepov, ki so nujno potrebni za zaščito javnega interesa (varnost ali obramba države, javna varnost, varnost življenja, zdravja in premoženja ljudi, delovanje ekonomskega sistema). Soglasje z odločbo izda ATVP na podlagi obrazloženega predloga osebe ali oseb, ki želijo izvrševanje glasovalne pravice. Predlog mora biti vložen najmanj deset delovnih dni pred skupščino, na kateri želi vlagatelj uresničevati glasovalne pravice. ATVP izda odločbo najkasneje do začetka skupščine, na kateri želi oseba ali osebe izvrševati glasovalne pravice. To je v skladu z načelom sorazmernosti sankcije s prekrškom, ki je temeljno načelo v tisti veji prava, ki se ukvarja s sankcioniranjem. Predlog prav tako omogoča začasno oprostitev obveznosti podati prevzemno ponudbo in tudi omogoča  začasno izvrševanje glasovalnih pravic kršitelju v primeru zagotavljanja kapitalske ustreznosti podjetja, njegove dolgoročne plačilne sposobnosti oziroma finančnega prestrukturiranja.
 
Vir: MGRT
 
 

Vlada sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov SV pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah

 
Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami. Uredba bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 je bila s spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju spremenjena plačna lestvica. Zaradi navedenega je bilo nominalne osnove za opravljanje vojaške službe oziroma službe izven države treba prilagoditi spremenjeni plačni lestvici v ZSPJS. Vrednosti nominalnih osnov bodo po spremembi uredbe v celoti usklajene z vrednostmi, kot jih določa spremenjena Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

 
Vir: MO


Časovno obdobje

Potrdi