Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

31.12.12

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 31. decembra 2012

Vlada o Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev

 
Vlada RS je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev.


Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je na predlog Ministrstva za finance pripravilo predlog uredbe, s katero se v uredbi črta Urad RS za prirejanje iger na srečo kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Podlaga za črtanje je sprememba Zakona o igrah na srečo, ki je trenutno še v zakonodajnem postopku. Del pristojnosti Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo prevzame Davčna upravo RS, del nalog pa Ministrstvo za finance.

 

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o organih v sestavi ministrstev se zaradi črtanja Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo usklajuje delovno področje Davčne uprave RS. S prehodnima določbama se ureja tudi prevzem nalog, dokumentacije, sorazmernega dela javnih uslužbencev in pravic proračunske porabe, zagotovljene za stroške dela v finančnem načrtu Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo za leto 2013 ter obveznosti za izplačilo sredstev za delo za mesec december 2012 glede na sorazmerni delež prevzetih javnih uslužbencev. Pravice porabe, zagotovljene za stroške dela v finančnem načrtu Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo za leto 2013, se bodo prerazporedile med Davčno upravo RS in Ministrstvo za finance sorazmerno deležu prevzetih javnih uslužbencev.

 

Ker uredba ne more pričeti veljati pred zakonom, je predlagana istočasna objava uredbe in zakona v Uradnem listu. S tem bo dana ustrezna pravna podlaga, da bosta tako Davčna uprava RS kot Ministrstvo za finance izvedla ustrezne aktivnosti za prevzem nalog, dokumentacije, sorazmernega dela javnih uslužbencev in pravic proračunske porabe, zagotovljene za stroške dela kot tudi za pripravo aktov o sistemizaciji delovnih mest v obeh organih.
 
 

Vlada potrdila prenehanje položaja direktorju Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo

 
Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji potrdila prenehanje položaja direktorju Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo.

 

Zakon o javnih uslužbencih v četrtem odstavku 83. člena določa, da uradniku preneha položaj, če se organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi ukine. V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo, s katerim se ukine Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo.

 

Zaradi ukinitve Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep in izdala odločbo o prenehanju položaja Emilu Mihaliču s položaja direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo z dnem 31.12.2012.

 
 

Vlada dopolnila Uredbo o določitvi davčnih uradov DURS

 
Vlada RS je na današnji dopisni seji dopolnila Uredbo o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije.

 

Uredba o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije določa davčne urade in njihove sedeže, opredeljuje obseg njihovih območij po upravnih enotah, pristojnost davčnih uradov za odločanje o zahtevkih za vračilo preveč odtegnjenega in plačanega davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov ter pristojnost Posebnega davčnega urada. Z novelo Zakona o igrah na srečo bo pristojnost za nadzor nad prirejanjem iger na srečo prenesena z Urada za nadzor na prirejanjem iger na srečo na Davčno upravo Republike Slovenije, v okviru katere bodo nadzor nad prirejanjem iger na srečo opravljali inšpektorji za igre na srečo.

 

Zaradi navedenega se v predlogu Uredbe o dopolnitvi Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije določi, da opravlja nadzor nad prirejanjem iger na srečo Posebni davčni urad, ki v skladu s 4. členom uredbe opravlja naloge davčnega urada za: banke, hranilnice, zavarovalnice, družbe, ki prirejajo trajne klasične igre na srečo in posebne igre na srečo, ter družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnih salonih, borze, borznoposredniške družbe, investicijske družbe, družbe za upravljanje, pokojninske družbe in klirinško depotne družbe ter gospodarske družbe, katerih skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50 milijonov evrov, bo tako v skladu s predlogom uredbe poleg davčnih nalog, določenih z zakonom, ki ureja davčno službo, in zakonom, ki ureja davčni postopek, opravljal tudi naloge, povezane z nadzorom nad prirejanjem iger na srečo.

  
 

Vlada izdala novelo Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo

 
Vlada RS je na današnji dopisni seji izdala novelo Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo.

 

Z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo se zaradi predvidene spremembe Zakona o igrah na srečo, ki dosedanje naloge Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo prenaša na DURS in ministrstvo za finance, temu ustrezno prilagodi tudi besedilo obravnavanega podzakonskega predpisa.

 

Z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo se zato v 1. členu izraz "Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo" nadomesti z izrazom "nadzorni organ", ki glede na spremembe in dopolnitve Zakona o igrah na srečo pomeni Davčno upravo RS, smiselno pa uredi tudi povračilo stroškov, ki nastanejo ministrstvu za finance med postopkom ali zaradi postopka, ki se je začel na zahtevo stranke. Temu ustrezno se prilagodi tudi besedilo Tarife stroškov, ki je priloga uredbe.

  
 

Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo

 
Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo.

 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo se vzpostavlja ustrezna pravna podlaga za izvedbo reorganizacije v Ministrstvu za finance. Na podlagi izvedene reorganizacije bo del pristojnosti Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo prevzela Davčna uprava RS, del nalog (spremljanje, zbiranje in analiziranje podatkov, potrebnih za dodelitev in podaljšanje koncesij oziroma dovoljenj, ter vodenje registra koncesionarjev, prirediteljev, igralnic in igralnih salonov) pa Ministrstvo za finance.

Z Uredbo o spremembi Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo se zato v 3.a členu izraz "Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo" nadomesti z izrazom "nadzorni organ", ki glede na spremembe in dopolnitve Zakona o igrah na srečo pomeni Davčno upravo RS.

 
 

Vlada izdala novelo Uredbe o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo

 
Vlada RS je na današnji dopisni seji izdala novelo Uredbe o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo.

 

Z novelo Uredbe o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo se zaradi predvidene spremembe Zakona o igrah na srečo, ki dosedanje naloge Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo prenaša na DURS in ministrstvo za finance, temu ustrezno prilagodi tudi besedilo obravnavanega podzakonskega akta.

 

Z novelo Zakona o igrah na srečo se namreč vzpostavlja ustrezna pravna podlaga za izvedbo reorganizacije na ministrstvu za finance. Na podlagi izvedene reorganizacije bo del pristojnosti Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo prevzela Davčna uprava RS, del nalog (spremljanje, zbiranje in analiziranje podatkov, potrebnih za dodelitev in podaljšanje koncesij oziroma dovoljenj, ter vodenje registra koncesionarjev, prirediteljev, igralnic in igralnih salonov) pa ministrstvo za finance.

  
 

Vlada sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb

 
Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb.

 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo se vzpostavlja ustrezna pravna podlaga za izvedbo reorganizacije v Ministrstvu za finance. Na podlagi izvedene reorganizacije bo del pristojnosti Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo prevzela Davčna uprava RS, del nalog (spremljanje, zbiranje in analiziranje podatkov, potrebnih za dodelitev in podaljšanje koncesij oziroma dovoljenj, ter vodenje registra koncesionarjev, prirediteljev, igralnic in igralnih salonov) pa Ministrstvo za finance.

Z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb se zato na ustreznih mestih izraz "Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo" nadomesti z izrazom "nadzorni organ", ki glede na spremembe in dopolnitve Zakona o igrah na srečo pomeni Davčno upravo RS. Hkrati se z uredbo črtata 8. in 9. člen, ki urejata naložbe koncesionarjev v druge pravne osebe, saj Zakon o igrah na srečo ne vsebuje več omejitev, ki se nanašajo na to področje.

  
 

Vlada določila kvote pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od januarja do marca 2013

 
Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni določila kvote  pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od januarja do marca 2013.

 

Ministrstvo za finance je v skladu s 36. členom Zakona o javnih financah ter s 5. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije pripravilo predlog obsega proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna oziroma kvote za obdobje od januarja do vključno marca 2013 (prvo trimesečje).

Pri določanju predloga kvote za prvo trimesečje je Ministrstvo za finance upoštevalo:

  1. s sprejetim proračunom za leto 2013 predvidene pravice porabe neposrednim proračunskim uporabnikom;
  2. evidentirane prevzete obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna;
  3. likvidnostne možnosti proračuna (upoštevaje načrtovano dinamiko prihodkov);
  4. dinamiko porabe proračunskih sredstev v preteklih letih ter
  5. značilnosti posameznih ekonomskih kategorij odhodkov proračuna (sezonsko komponento trošenja pravic porabe)

 

V predlagano kvoto so vključene pravice porabe za nenamenska sredstva proračuna (nenamenski odhodki, lastne udeležbe bilance A, ter pravice porabe na proračunskih postavkah EU - tipi postavk od 50 do 89 in 93). Predlagana kvota za prvo trimesečje proračunskega leta 2013 znaša 2.451,4 mio EUR, kar je 26,3 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz sprejetega proračuna za leto 2013.


Časovno obdobje

Potrdi