Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

26.2.09

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 15. seji, 26. februarja 2009

Novinarska konferenca po seji vlade (foto: Daniel Novakovič/STA)

Vlada sprejela Rebalans državnega proračuna za leto 2009

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Rebalans državnega proračuna za leto 2009. Državni proračun za leto 2009 je bil pripravljen in sprejet konec leta 2007. V obdobju od konca leta 2007 do danes so se gospodarske razmere, v svetu in pri nas, zelo spremenile, zato je potrebna sprememba proračuna. Po predlaganem rebalansu naj bi primanjkljaj državnega proračuna znašal 2,9%BDP, javnofinančni primanjkljaj konsolidirane javne blagajne pa bo predvidoma znašal 3,4%BDP.

 

Glavne značilnosti rebalansa državnega proračuna za leto 2009 so:

  1. zmanjšanje vseh proračunskih prihodkov, še posebej davčnih, pod raven lanskega leta, kar je vlada delno nadomestila s spremenjeno trošarinske politike,
  2. zagotavljanje dodatnih sredstev za pokrivanje vseh zakonskih obveznosti, ki so bile v sprejetem proračunu načrtovane prenizko oziroma sploh niso bile načrtovane v višini 590 mio EUR,
  3. financiranje protikriznih ukrepov v obsegu 600 mio EUR,
  4. poudarek na vseh programih, ki zagotavljajo dolgoročen razvoj in ki spodbujajo gospodarsko aktivnost,
  5. omejevanje izdatkov za plače skladno z dogovorom s sindikati,
  6. spoštovanje mnenje računskega sodišča glede izkazovanja proračunskih odhodkov.

Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009 je potrebno sprejeti zaradi spremenjenih ekonomskih razmer ob koncu lanskega leta, drugačna gibanja nekaterih makroekonomskih kazalcev v lanskem letu in nove makroekonomske napovedi za letošnje leto, ki v veliki meri odstopa od napovedi, ki so bile upoštevane ob pripravi proračuna za leto 2009 (november 2007). Makroekonomske napovedi kažejo na močno upadanje gospodarske rasti, saj naj bi ta bila komaj 0,6%, izvoz naj bi v najboljšem primeru ostal na ravni preteklega leta, uvoz pa se bo zmanjšal. Inflacija bo ostal na ravni dobrega odstotka. To vpliva na poslabšanje proračunske slike v primerjavi s sprejetim proračunom. Prihodki državnega proračuna se bodo zmanjšali za 0,5% BDP, odhodki pa se bodo povečali za 2% BDP.

 

Državni zbor je po sprejemu državnega proračuna za leto 2009 sprejel kar nekaj zakonov, ki v sprejetem proračunu nimajo zagotovljenih sredstev za izvajanje.

V spodnji tabeli je prikaz potrebnih dodatnih sredstev zaradi premalo zagotovljenih sredstev v sprejetem proračunu in pomeni dodatne obveznosti za državnega proračuna.

 

 

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o trošarinah

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o trošarinah. S predlaganim zakonom se povišujejo trošarine na tobačne izdelke. Spremembe bodo predvidoma začele veljati 1. maja 2009.

 

V predlogu zakona je predvideno povišanje trošarine na cigarete s sedanjih 64 na 69 evrov za 1000 kosov cigaret. Temu primerno se sorazmerno povišujejo tudi trošarine za drobno rezan tobak in za preostali tobak za kajenje. Letni finančni učinek predlagane spremembe bo 24 mio evrov. Ker bo sprememba začela učinkovati 1. maja 2009, je v letu 2009 mogoče iz tega naslova pričakovati cca 14 mio evrov dodatnih proračunskih prihodkov.

 

 

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, ki bo odpravil pravno praznino, ki je nastala, ker tak predlog zakona ni bil sprejet do 15.9.2008. Z dnem dospelosti obveznic RS39 dne 15.9.2008 je namreč nastala pravna praznina, zaradi česar ni mogoče izvrševati odločb o odmeri odškodnine. To posledično lahko privede do tožb upravičencev zoper državo in s tem do znatnih stroškov, ne le iz naslova odškodnin, temveč tudi stroškov postopkov in zamudnih obresti za neizplačane odškodnine. Zato predlog zakona predvideva, da se po dospelosti obveznic RS39, to je po 15.9.2008, odškodnina odmeri in izplača v celoti v gotovini. Po 15.9.2008 se odločbe o odmeri odškodnine ne bodo več glasile na obveznice RS39.

 

Ob tem je Vlada RS sprejela tudi sklep, s katerim je Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za finance naložila, da pripravita pregled do sedaj izdanih odločb po Zakonu o popravi krivic v smislu ugotovitve višine odobrenih odškodnin, izplačanih odškodnin in podlag, ki so bile temelj za njihovo odobritev, ter razlogov za potrebo po povečanem obsegu sredstev za izplačilo odškodnin.

 

Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja določa način zagotavljanja sredstev za plačilo odškodnine vojnega in povojnega nasilja za negmotno škodo ter vrste in višino odškodnin, ki se izplačujejo po tem zakonu. Del odškodnine je izplačljiv v obveznicah RS39, ki jih je Republika Slovenija izdala na osnovi Uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine.

 

Zakon o žrtvah vojnega nasilja in Zakon o popravi krivic, ki dajeta podlago za priznanje statusa upravičencev do odškodnine po Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, ne določata roka vložitve zahteve in se lahko odločanje o priznanju pravic ter posledično višini odškodnine časovno precej podaljša tudi po roku dospetja obveznice RS39 dne 15.9.2008.

 

Zaradi zagotovitve pogojev za izvršitev odločb, vročenih do uveljavitve tega zakona, ki se glasijo tudi na izplačilo dela odškodnine z izročitvijo obveznic. Predlog zakona predvideva, da se za te odločbe še naprej uporabljajo določila ZSPOZ in predpisi, izdani na njegovi podlagi. Glede na število obveznic, ki jih bo po teh odločbah še potrebno izdati po uveljavitvi tega zakona, je potrebno povečati maksimalni skupni nominalni znesek obveznic, določen v 1. odstavku 14. člena ZSPOZ za 2,5 milijona obveznic.

 

Poleg navedenega pa se z vidika krepitve preglednosti in legitimnosti odločanja po Zakonu o popravi krivic ter transparentnosti porabe javnih sredstev po Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, kadar gre za izvrševanje odločb po Zakonu o popravi krivic, v predlogu zakona določa vsebino evidence glede postopkov in odločitev po Zakonu o popravi krivic.

 

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane

 

Vlada RS je na današnji seji prekinila obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, ker želi, da pred sprejetjem predloga zakona le-tega obravnava še Svet Vlade RS za študentska vprašanja.

 

 

Izhodišča glede predloga Komisarja za širitev Ollija Rehna glede mediacije in stališča Republike Slovenije

 

Vlada RS je na današnji seji obravnavala Izhodišča glede predloga Komisarja za širitev Ollija Rehna glede mediacije. Vlada daje načelno soglasje k predlogu Evropske komisije za reševanje problematike meje s pomočjo mediacije.


Časovno obdobje

Potrdi