Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

5.3.09

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 16. seji, 5. marca 2009

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

 

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah in ga poslala v obravnavo državnemu zboru.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) implementira v slovenski pravni red Direktivo 2007/36//ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se dopolnjujejo oziroma krepijo načela enake obravnave delničarjev, obveščenost delničarjev ter manjšinskih pravic delničarjev pri izvrševanju glasovalnih pravic na skupščini delničarjev.

 

Tako se z novelo ZGD-1C vnašajo v slovenski pravni red: dopolnjena vsebina in način objave sklica skupščine, objava sklica in drugih relevantnih podatkov za skupščino na spletnih straneh družbe, določitev referenčnega dne za udeležbo na skupščini, možnost za udeležbo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev, možnost za glasovanje po pošti pred zasedanjem skupščine, dopolnitev določb o pravici delničarja do obravnave dodatne točke dnevnega reda na skupščini in postavitvi nasprotnega predloga ter obveščanju družbe o tem, olajšanje pri imenovanju pooblaščencev in obveščanju družbe pri tem, razkritje nasprotja interesov pri ponujanju zastopanja na skupščini in  objava rezultatov glasovanja na spletnih straneh družbe.


Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane. Predlog sprememb in dopolnitev zakona je koalicijsko in medresorsko usklajen, prav tako pa je usklajen tudi s Študentsko organizacijo Slovenije in Svetom Vlade RS za študentska vprašanja.

V predlogu sprememb študent ne more biti več vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. V evidencah, ki jih vodi izvajalec je poleg ostalih podatkov dodana EMŠO številka, saj le-to izvajalec potrebuje za izvajanje subvencioniranja študentske prehrane. Črta se obveznost mesečnega poročanja ponudnika ministrstvu, saj je dovolj, da ponudnik poroča izvajalcu, le-ta pa poroča ministrstvu. Dodana je sankcija prepovedi prodaje študentskih bonov za dobo najmanj enega in največ treh mesecev. Direkten prehod iz pisnega opomina na prepoved izvajanja subvencionirane študentske prehrane se je namreč v praksi pokazal za prestrogega, saj je gostinca po opominu doletela tako prepoved prodajanja kot tudi prepoved unovčevanja bonov. Študent pa že kupljenih bonov ni mogel unovčiti, hkrati pa so se mu šteli v mesečno kvoto. Zato je potrebno dodati vmesno sankcijo.

Veljavni zakon z rešitvami temelji na osnovnem cilju, to je med študijem omogočiti vsem študentom nižje stroške študija ter bolj kakovostno in zdravo prehrano v vsakem študijskem središču v Sloveniji in s tem prispevati h kakovostnejšem študiju. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane zato zagotavlja subvencionirano študentsko prehrano ne glede na socialni položaj študenta oziroma njegove družine. Osnovno načelo, ki ga zasledujejo spremembe predloga zakona, je, da študentje ne trpijo zaradi morebitnega sankcioniranja ponudnika.


Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

 

Vlada RS je na 16. redni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

 

Temeljne spremembe in dopolnitve veljavnega zakona narekuje celovita uskladitev s stališči, izraženimi v odločbah Ustavnega sodišča in opozorili Informacijske pooblaščenke glede varstva osebnih podatkov in zagotavljanja sorazmernosti zakonskega posega v pravico do varstva osebnih podatkov insolventnih dolžnikov, ki so potrošniki, v delu, ki se nanaša na vodenje EMŠO in davčne številke. S tem v zvezi se spreminjajo in dopolnjujejo 17., 110. in 122. člen veljavnega zakona.

 

Začetek postopka zaradi insolventnosti ima pomembne pravne posledice tako za položaj insolventnega dolžnika kot tudi za položaj njegovih upnikov. Zaradi teh pravnih posledic je za zaščito pravnega položaja širšega kroga upnikov insolventnega dolžnika in pravnih subjektov, s katerimi ta vstopa v poslovna in druga pravna razmerja, nujna popolna identifikacija insolventnega dolžnika, torej osebe, nad katero se vodi postopek zaradi insolventnosti.  Ustavna odločba iz leta 2006 navaja, da za popolno identifikacijo posameznika ne zadostuje le podatek o imenu in priimku (osebnem imenu) posameznika, temveč je za popolno identifikacijo posameznika – v tem primeru fizične osebe v postopku osebnega stečaja – potreben še dodaten podatek, in sicer podatek o EMŠO ali davčni.

 

Ustavno sodišče je sicer že izreklo stališče, da je vodenje obeh identifikacijskih številk (EMŠO in davčne številke) prekomeren poseg, vendar je položaj glede polne identifikacije insolventnega dolžnika v postopkih zaradi insolventnosti drugačen, od tistega ki ga je presojalo Ustavno sodišče glede sorazmernosti posega v osebnostne pravice nepremičninskega posrednika. Ob upoštevanju navedenega se bosta v postopkih zaradi insolventnosti vodili tako EMŠO kot tudi davčna številka. Javna objava teh identifikacijskih številk insolventnih dolžnikov, ki so potrošniki, pa ni dopuščena. Zaradi uresničitve načela sorazmernosti pa lahko upravičeni subjekt, ki zahteva identifikacijske podatke insolventnega dolžnika, ki je potrošnik, prejme samo podatek o eni od identifikacijskih številk (EMŠO ali davčni številki), in sicer tisti, ki jo določi v zahtevi za posredovanje podatkov v informatizirani obliki. Predlog zakona tako uravnoteženo zagotavlja le sorazmerne posege v pravico do varstva osebnih podatkov insolventnih dolžnikov, ki so potrošniki, kar potrjuje tudi stališče Informacijskega pooblaščenca, ki je potrdil, da je predlog zakona v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Poleg tega predlog zakona, ki ga je sprejela vlada, prinaša še nekatere druge spremembe, predvsem v smeri večje informatizacije postopka, zagotovitve ustrezne pravne podlage za posredovanje podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki ter zagotovitve učinkovitejšega vodenja postopkov zaradi insolventnosti.

 

Po predlogu zakona bo sodišče izdajalo sklepe in odredbe v elektronski obliki, podpisanimi z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Dodaja se tudi možnost vložitve predloga za začetek osebnega stečaja na zapisnik pri sodišču, s čimer je dolžniku dana možnost, da poda tudi poročilo o stanju svojega premoženja ter morebitni predlog za odpust obveznosti. Taka možnost je enakovredna pravnemu svetovanju in zastopanju v zvezi s tem predlogom po odvetniku. S tako ureditvijo se doseže učinkovitejše in hitrejše odločanje o predlogih za začetek postopka osebnega stečaja in predlagateljem omogoči, da vsa dejanja v zvezi s tem opravijo hkrati (na enem mestu).

 

 celotno sporočilo za javnost (396 KB)


Časovno obdobje

Potrdi