Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

12.3.09

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 17. seji, 12. marca 2009

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Vlada sprejela Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 in jo predlagala v sprejem Državnem zboru RS.

 

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 (nacionalni program) je strateški dokument, ki določa cilje, ukrepe in ključne nosilce politik za preprečevanje in zmanjševanje nasilja v družini v Republiki Sloveniji od leta 2009 do 2014. Temeljna cilja tega dokumenta sta povezati ukrepe različnih resorjev in zagotoviti učinkovite dejavnosti za zmanjšanje nasilja v družini, in sicer na ravni njegovega prepoznavanja in preprečevanja. Konkretne naloge in dejavnosti za doseganje ciljev in izvajanje posameznih ukrepov bodo opredeljene v akcijskih načrtih, ki bodo izdelani vsaki dve leti ter bodo natančno določali časovne roke in izvedbene načine. Pomembno je, da se ozaveščanje o človekovih pravicah in dejavnosti za preprečevanje nasilja v družini vključijo v vse politike in programe rednega dela ministrstev in vladnih služb.

 

Mednarodno pravo človekovih pravic mora biti v celoti preneseno v domačo zakonodajo, tako da omogoča tudi učinkovite preventivne in kurativne ukrepe v zvezi z nasiljem v družini. Dolžnost države je med drugim, da ozavešča, preprečuje, raziskuje, rešuje in kaznuje nasilje. Države, ki dovoljujejo, da kršitve človekovih pravic v zasebni sferi niso obravnavane in kaznovane, kršijo dolžnost ščititi človekove pravice, ki izhajajo iz mednarodnega prava.

 

Nasilje v družini se pojavlja ne glede na socialno-ekonomski položaj, spol, starost, etnično pripadnost ali druge osebne okoliščine družinskih članov. Gre za vprašanje zlorabe družbene moči, potrebe po prevladi in nadzorovanju ene osebe nad drugo. Tovrstni vedenjski vzorci so posledica neenakomerne porazdelitve moči med spoloma ter med straši in otoki.

 

Za celotno obdobje veljavnosti nacionalnega programa je oceno okvirnih sredstev za izvajanje posebnih ukrepov mogoče opredeliti na podlagi že predvidenih sredstev, s katerimi se izvajajo oziroma se bodo izvajali programi in ukrepi na posameznih področjih.

 

V ciljno-raziskovalnih programih se bodo spodbujale raziskave pojavnosti nasilja in analize primerov dobrih praks na tem področju. Zanje bo v celotnem obdobju izvajanja nacionalnega programa namenjenih okvirno 254.000 evrov.

 

Za nadaljnje usposabljanje strokovnjakov za obravnavo in preprečevanje nasilja v družini je predvidenih 445.000 evrov, za ozaveščanje in informiranje širše javnosti o tej problematiki pa 291.000 evrov ter 400 000 evrov za skupno kampanjo ministrstev zoper nasilje v družini.

 

Sofinanciranje projektov oziroma dejavnosti nevladnih organizacij na področju nasilja v družini, dela z žrtvami in povzročitelji nasilja ter svetovanja spada med naloge MDDSZ znotraj javnega razpisa »Dopolnilni programi socialnega varstva« in ministrstvo bo zanj v celotnem obdobju namenilo okvirno 8 milijonov evrov.

 


Vlada sprejela predlog novele Zakona o odvetništvu

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu. S predlogom zakona ostajajo odvetniške tarife nespremenjene, se pa Odvetniški zbornici kot stanovski organizaciji vrača pristojnost, da soodloča pri vzpostavitvi ustreznih razmerij oz. ovrednotenju posameznih storitev, upoštevajoč zahtevnost in odgovornost posameznih opravil. Javni interes bo varovan s tem, da minister, pristojen za pravosodje, da soglasje pred sprejemanjem odvetniške tarife na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije.

 

S predlagano novelo zakona se krepi režim disciplinske odgovornosti odvetnikov, pri čemer so upoštevana tudi priporočila Varuha človekovih pravic. Razširjajo se pristojnosti tistih oseb, na predlog katerih je disciplinski tožilec dolžan uvesti disciplinski postopek, tako da imajo te osebe možnost same nadaljevati disciplinski postopek v primeru, ko disciplinski tožilec odstopi od disciplinskega postopka ter pravico vložiti pritožbo zoper oprostilno odločbo disciplinske komisije. To sta predsednik Vrhovnega sodišča ter minister za pravosodje. Spreminja se tudi sestava disciplinskih organov.

S predlogom zakona se ponovno vzpostavlja sistem kolektivnega zavarovanja odvetniške poklicne odgovornosti prek stanovskega združenja odvetnikov. Prav tako je pomembna novost kontrahirna dolžnost zavarovalnic sklepati zavarovanja iz tega naslova. V praksi so se pojavljali primeri, ko so zavarovalnice odklanjale sklenitve zavarovanj poklicne odgovornosti.

 

Predlog novele omogoča nemoteno izvajanje obeh institutov (zastopanja po uradni dolžnosti in brezplačne pravne pomoči) s tem, da določa, da v primeru, ko predsednik pristojnega sodišča ugotovi, da sta seznama obeh institutov, na katera se lahko odvetnik uvrsti po svoji volji nezadostna, sodišče odvetnika določi po vrstnem redu izmed vseh odvetnikov, vpisanih v imenik odvetnikov, ki sestavljajo območni zbor, organiziran na območju posameznega okrožnega sodišča. Odvetnik je v tem primeru dolžan prevzeti zastopanje, razen če obstajajo razlogi, zaradi katerih mora zastopanje odkloniti.

 

Po tem predlogu zakona bo odvetnik dolžan pred vpisom v imenik odvetnikov, Odvetniški zbornici Slovenije predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi o vodenju fiduciarnega računa. Kot dodaten pogoj za opravljanje odvetniškega poklica se tudi predlaga uvedba preizkusa iz poznavanja Zakona o odvetništvu, odvetniške tarife ter odvetniške etike. Vsebino in postopek preizkusa predpiše minister za pravosodje, Odvetniška zbornica Slovenije pa ima pravico v 30 dneh od prejema obvestila podati mnenje k vsebini in postopku preizkusa.

 

 

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije

 

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je določila prečiščeno besedilo Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije in ga bo objavila na vladnih spletnih straneh.

 

Sprememba in dopolnitev Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije vnaša možnost dodelitve finančne spodbude za tuje neposredne investicije tudi velikim investicijskim projektom, kjer vrednost upravičenih stroškov presega 50.000.000,00 EUR. Uredba določa posebne pogoje za velike investicijske projekte ter najvišjo dovoljeno višino spodbude in vpeljuje zavezo o predhodni individualni priglasitvi spodbude Evropski komisiji pod določenimi pogoji ter zavezo o posredovanju podatkov ministrstvu, pristojnemu za finance, o vsaki dodelitvi spodbude velikemu investicijskemu projektu. 

 

 celotno sporočilo za javnost (346 KB)

 


Časovno obdobje

Potrdi